Beleidsplan 2020

 1. Doelstellingen
  Stichting Kansrijk Suriname (KS) helpt kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst kunnen verbeteren. Wij bieden hen kansen op een leven, waarin ze hun talenten inzetten en hun mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat er eerst niet was. Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen en hun gemeenschap, en een blijvend kansrijkere toekomst.
 2. Bestuur, vrijwilligers en achterban
  Stichting Kansrijk Suriname is in Nederland gevestigd. In Suriname werkt de stichting als NGO met een eigen bestuur.

2.1 Bestuur
Het bestuur in Nederland:
Willem Wanrooij, voorzitter en lid dagelijks bestuur
Henk van Tilborg, vice voorzitter
Jeroen Martinot, penningmeester
Joleen Caljouw, secretaris en lid dagelijks bestuur
Marien Troost, lid bestuur
Bram de Knegt, lid bestuur

Het bestuur in Suriname:
Tolin Alexander,  voorzitter
Jenny Polanen,  secretaris
Het bestuur in Suriname is in februari 2020 begonnen in deze nieuwe samenstelling. De bestuursleden tot dan hebben wegens gebrek aan tijd hun werk neergelegd. Hun inzet heeft er mede toe geleid, dat we onze projecten de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren.

Het bestuur in Nederland vergadert circa 9 x per jaar. Regelmatig is er contact met het bestuur in Suriname, dat ongeveer één keer per maand vergadert.

De bestuursleden in Nederland hanteren een portefeuilleverdeling voor de projecten en activiteiten.
Beleid: begin 2020 is het Surinaamse bestuur vernieuwd. Dit jaar wordt geïnvesteerd in het opbouwen van de samenwerking in concrete projecten.

2.2 Vrijwilligers
KS heeft vaste vrijwilligers in Nederland, die op verschillende wijze ondersteuning bieden.
Een team van wisselende vrijwilligers  (gemiddeld 12 mensen per jaar) werkt op of voor onze projecten in Suriname. 

Bestuursleden en vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen alvorens zij kunnen werken voor Kansrijk Suriname.

2.3 Achterban
Een achterban van ongeveer 600 personen ontvangt onze nieuwsbrief (3 á 4 per jaar) en volgt ons via de blogs op onze website en berichten op facebook (Kansrijk Suriname, Sunny Point Kansrijk). 

 1. Administratie en beloningsbeleid
  De penningmeester in Nederland is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde uitgaven.
  De administratie wordt uitgevoerd en geregistreerd door de penningmeester. Deze legt  verantwoording af over de uitgaven aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen. Eenmaal per jaar wordt door twee mensen van het bestuur kascontrole uitgevoerd.
  Door online bankieren is het mogelijk geworden om alle betalingen door de penningmeester van het Nederlandse bestuur te laten doen. De betalingen lopen via een rekening bij een Surinaamse bank.

Bestuursleden en vrijwilligers in Nederland hebben recht op vergoeding van de gemaakte onkosten.
In de praktijk wordt door alle bestuursleden en vaste vrijwilligers de vergoeding als gift aan de stichting gedoneerd. Ook reizen naar Suriname worden betaald door de bestuursleden en vrijwilligers zelf.
Beleid:  wordt ongewijzigd voortgezet.

 1. Dekkingsplan
  Eerste prioriteit blijft: er voor zorgen dat de bestaande projecten gecontinueerd kunnen worden, zowel financieel als met personele bezetting. Daarvoor moet een structurele geldstroom worden gerealiseerd.
  Omdat fondsen zich vooral richten op projecten zijn we hiervoor aangewezen op particulieren of instellingen die bereid zijn meerjarige subsidies te verlenen.
  Particulieren: Het is  belangrijk om een  grotere groep vaste donateurs op te bouwen, die per tijdseenheid (jaar, maand, week) een betrekkelijk klein bedrag doneren.
  Om dat te bereiken willen we In 2020 hiervoor gerichte acties opzetten.
  Ieder kalenderjaar wordt opnieuw bekeken of er voldoende dekking is voor het lopende jaar.
  Bij ieder nieuw project dat zich aandient, zal eerst een plan en een begroting worden opgesteld, en subsidie worden aangevraagd of door acties in de achterban fondsen worden geworven. Tot uitvoering van het plan zal pas worden overgegaan als voldoende geld binnen is of definitief toegezegd is.
  Beleid: Ook voor 2020 zal dit principe blijven gelden.

De meeste gelden zijn geoormerkt, d.w.z. dat zij niet of slechts in uitzonderlijke gevallen aangewend kunnen worden voor andere projecten dan waar ze voor gedoneerd zijn.

 1. Projecten
  5.1 Clarkeschool
  KS ondersteunt de Clarkeschool, die 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. De aanleg van toiletten werd gefinancierd. Ontbijt voor een veertigtal kinderen werd op dagelijkse basis verzorgd.
  Vervolgens zijn we gestart met  “de Hof van Clarke”, een moestuin bij de school. Plus een fruittuin. We hebben daartoe het schoolterrein geheel omheind en een groentetuin aangelegd. En vruchtbomen geplant. Eén leerkracht is exclusief belast met het begeleiden van kinderen bij het gehele proces van zaaien, kweken, oogsten. Een team van leerkrachten staat haar bij.
  Beleid: Voor de nabije toekomst is het voornemen om van dit proces een Leergang te maken en die te gebruiken bij het onderwijs. Ook het promoten van moestuinen bij andere scholen via het introduceren van deze Leergang behoort tot de beleidsvoornemens. 

5.2 Sunny Point
Sunny Point is een grote achterstandswijk 15 km buiten Paramaribo. Kansrijk Suriname richt zich vooral op het bieden van kansen aan kinderen en volwassenen in deze wijk.  

5.2.1 Muziek- en hiphoplessen.
KS  verzorgt in samenwerking met een muziekleerkracht en een dansleraar respectievelijk muzieklessen voor de lagere-schooljeugd en hiphoplessen voor pubers.
Beleid:  In 2020 en 2021 worden deze lessen gecontinueerd. In 2019 is begonnen met het inventariseren van alle activiteiten voor de jeugd, die in Sunny Point verzorgd worden. Daartoe zijn contacten gelegd met de organisaties en uitvoerders van deze activiteiten. In 2020 en 2021 gaan we hiermee verder en werken we aan het versterken en coördineren van alle activiteiten. Doel is om het aanbod hierdoor te versterken en breder bekend te stellen bij alle inwoners van Sunny Point. Het uiteindelijke doel is om meer kinderen kansen te bieden op zinvolle tijdsbesteding die de sociale cohesie versterkt en het gevoel van eigenwaarde doet groeien.

5.2.2 Bibliotheek
In maart 2018 is onze  bibliotheek in Sunny Point geopend. De beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal in het volgen van het Nederlandstalige onderwijs. Lezen zal beheersing van de taal verbeteren en daarmee mogelijk ook de schoolprestaties.  De bibliotheek is 3x per week geopend en wordt druk bezocht, gemiddeld door 30 kinderen per dag.
Beleid
1: regelmatig wordt de boekenvoorraad aangevuld met boeken uit Nederland en wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van Surinaamse boeken. (Boeken in het Nederlands met Surinaamse context)
2: Het terrein voor de bibliotheek wordt begrensd door een trens (sloot) . Bij elke tropische regenbui spoelt zand van de opgehoogde grond rond de bibliotheek weg in de trens. Het terras dat de toegang vormt tot de bibliotheek verzakt daardoor regelmatig. Om de terugkerende onderhoudskosten hiervoor te verminderen, wil  Kansrijk Suriname de trens overkappen en het gehele terrein bestraten. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld, financiers gezocht en uitvoerders benaderd.
3: Organiseren van “voorleesuren”.  Leuke activiteiten voor de kinderen door vrijwilligers die met enige regelmaat een (paar) maand(en) komen helpen

5.2.3 Huiswerkbegeleiding.
Eind 2017 zijn we gestart  met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. In Suriname wordt bijna uitsluitend streng klassikaal onderwijs gegeven. Didactische variatie ontbreekt vrijwel geheel. Wie niet mee kan komen, wordt achtergelaten. Wij geven kinderen een nieuwe kans en met groot succes. De rapporten getuigen hiervan.
Beleid: we zoeken fondsen om ook in 2021 door te gaan met het aanbieden van huiswerkbegeleiding

5.2.4 Bun kopu serie
Wij verzorgen een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die haar gehandicapte nicht en een verlaten neefje onderhoudt. Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en heeft hiermee haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden.
Beleid: Kansrijk Suriname continueert deze goederenstroom, waar in Nederland drie vrijwilligers regelmatig mee bezig zijn.

5.2.5 Microkrediet.
Wij bouwden een ruimte voor een vrouw die een cateringbedrijfje wil beginnen. Kansrijk Suriname schoot de bouwkosten voor, en deze worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. De opening van de catering wordt medio 2020 verwacht.
Beleid: het verstrekken van microkrediet behoort niet tot de reguliere activiteiten van KS

5.2.6.  Voorlichting.                                                                                                                                                Kansrijk Suriname is in 2020 gestart met voorlichtingssessies aan de jeugd van Sunny Point. Er zijn veel tienerzwangerschappen.  Een Surinaamse vrijwilligster, die de talen uit het binnenland spreekt, verzorgde 3 voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld tachtig kinderen, jongens en meisjes, waren aanwezig.     
Beleid: in het najaar van 2020 en in 2021 willen we de voorlichting in Sunny Point continueren en uitbreiden. 

5.3  Overige projecten.
5.3.1  Gujaba
Gujaba is het op één na grootste dorp aan de Surinamerivier met 6000 inwoners en twee basisscholen. Een van beide scholen had wel prachtige WC’s, maar geen water om door te spoelen en handen te wassen. Kansrijk Suriname heeft de aanvoer van water geregeld, in de regentijd met water uit de dakgoten, via de opslag in grote tanks, en in de droge tijd met water dat uit de rivier opgepompt wordt. In 2018 is dit systeem uitgebreid met een mobiele watertoevoer (pomp, brandslangen, boot en bootsman) voor meer waterverzamelpunten in Gujaba en in omliggende dorpen.
Beleid: Onderhoud van het systeem blijft aandacht vragen. 

We organiseren buurthuisactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd, ook voor degenen die niet naar school gaan. (40% van de kinderen in Gujaba gaat niet naar school).
Beleid: het vinden en begeleiden van stagiaires vraagt zoveel tijd en energie van bestuursleden, dat in 2020 besloten is om voorlopig van continuering af te zien. 

5.3.2 Digitaal onderwijs
In 2015 startte KS, in samenwerking met Maurice de Hond / de Steve JobsSchool, een proef om te zien  of de combinatie onderwijs en ICT, vooral gezien het slechte onderwijs op scholen buiten Paramaribo en in het bijzonder in het binnenland, voor meer kansen zou kunnen zorgen. In de volgende vier jaren zijn we hiermee doorgegaan.
Beleid: De resultaten zijn echter zo gering, dat we dat we voorlopig in Brownsweg de activiteiten hebben opgeschort .

5.3.3 Individuele ondersteuning
KS wordt soms op het spoor gezet van kinderen, die in de problemen geraakt zijn en extra hulp behoeven. We helpen bijvoorbeeld door het betalen van het busgeld naar school en het aanschaffen van schoolmaterialen. Of we steunen een gezin waar tijdelijk geen werk is. Ook hebben we hulp geboden bij de aanschaf van een (elektrische) rolstoel en aanschaf van accu’s voor een scootmobiel bij drie jongeren. In 2018 realiseerden we een aangepaste woning voor een jonge gehandicapte vrouw.
Beleid:
1-Het onderhoud van deze woning blijft onze aandacht en steun vragen.
2-We continueren en verhogen onze steun aan een jonge vrouw die we vanaf haar 12e jaar ondersteunen en die nu havo-examen doet. Hierna gaat ze naar het voortgezet hoger onderwijs. Haar leergierige en intelligente zusje ondersteunen we ook sinds 1 jaar. Deze steun wordt gecontinueerd in het komende jaar. Ze gaat dan naar MULO-2.

 1. Onderwijsproject in voorbereiding
  MULO aan de Rivier.
  Ons beleidsvoornemen is om veel tijd en aandacht te besteden aan een nieuw project MULO aan de Rivier. Op verzoek uit Suriname zelf van direct betrokken leden van het binnenlands bestuur aan de Boven-Surinamerivier onderzoeken we de mogelijkheden om MULO-onderwijs naar het binnenland te brengen.
  Korte omschrijving van het MULO-project
  Een gebied in Suriname waar de overheid zeer beperkt actief is, is het binnenland. Er is voor jongeren in dit gebied geen toegankelijkheid tot voortgezet onderwijs.
  De afstand tussen de stad en de dorpen langs de Surinamerivier is te groot voor kinderen om dagelijks of zelfs wekelijks af te leggen, waardoor jongeren hun scholing niet kunnen afmaken.
  Kansrijk Suriname wil MULO-onderwijs starten in het binnenland op grond van de mogelijkheid om per vak staatsexamen te doen. Naast de cognitieve schoolvakken biedt KS ook vaktechnische vakken aan. Zo doen de scholieren praktische ervaring op, die ze later kunnen gebruiken in hun werk.
  Beleid: in 2020 en 2021 worden de mogelijkheden onderzocht en de haalbaarheid getoetst. Het ligt in de bedoeling om het Projectplan volledig uit te werken. Als blijkt dat de kansen op slagen serieus zijn, wordt het Projectplan aangeboden aan enige financiers.
 1. Evaluatieve opmerkingen.
  Individuele ondersteuning.
  Dit lijkt toch wel één van de betere acties die we als kleinschalige stichting ondernemen. Daarmee bereiken we dat individuen in de Surinaamse samenleving weerbaarder worden en beter voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Dit versterkt uiteindelijk de samenleving als geheel.
  Beleid: Twee zaken behoeven hierbij verbetering: criteria vaststellen en resultaatbewaking

Sunny Point.
We constateren dat de bibliotheek een succes is en dat heel Sunny Point daar profijt van heeft. Ook de huiswerkbegeleiding, het zingen, de hiphop zorgen, direct of indirect, voor verbetering in de wijk.
Gezien onze doelstelling: kleinschalig werken, benoemen we Sunny Point als specifieke doelgroep.

Beleid: We gaan ons in 2020 meer verdiepen in deze wijk. We willen de Sociale kaart aanvullen: belangrijke personen, voorzieningen, overheidsstructuur, etcetera moeten dan up-to-date gemaakt  worden. Contacten zullen worden gelegd. Van groot belang is dan, dat we hierbij vooral werken via mensen van Sunny Point of via Surinamers (Marrons) uit de stad. Hierbij is ons  nieuwe Surinaams Bestuur van grote waarde.

Gujaba.
Beleid: We willen nog één keer inzetten op het repareren van de tanks en de goten in Gujaba. Aan de mobiele watervoorziening besteden we geen aandacht meer.

————————————————————————————————————