Beleidsplan 2021

 1. Doelstellingen en werkwijze

Stichting Kansrijk Suriname (KS) helpt kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst kunnen verbeteren. Wij bieden hen kansen op een leven, waarin ze hun talenten inzetten en hun mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat er eerst niet was. Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen en hun gemeenschap, en een blijvend kansrijkere toekomst.

 1. Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban

2.1 Besturen en communicatie

Stichting Kansrijk Suriname is in Nederland gevestigd.
In Suriname werkt de stichting als NGO met een eigen bestuur. 

Het bestuur in Nederland vergadert circa 10 x per jaar.Daarbij is het bestuur in Suriname digitaal aanwezig. Hierbij worden voornamelijk beleidsmatige punten besproken. Het bestuur in Suriname vergadert 1x per maand, m.n. over de uitvoering van de projecten.

Maandelijks is er contact tussen het dagelijks bestuur in Nederland en de beide bestuursleden in Suriname om e.e.a. direct af te kunnen stemmen

KS hanteert een portefeuilleverdeling voor de projecten en activiteiten, waarbij ieder project wordt getrokken door 1 bestuurslid uit Nederland en 1 uit Suriname. 

beleid: Dit beleid is in december 2020 in deze vorm ingezet. Wij zullen in 2021 op deze manier blijven werken en na een half jaar evalueren.

2.2 Vrijwilligers

KS heeft vaste vrijwilligers in Nederland. Daarnaast zijn er wisselende vrijwilligers (gemiddeld 12 mensen per jaar) die werken op of voor onze projecten in Suriname. Door de coronamaatregelen  zijn er voorlopig geen vrijwilligers uit Nederland in Suriname werkzaam op onze projecten.

Bestuursleden en vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen alvorens zij kunnen werken voor Kansrijk Suriname.

beleid: zie bij de diverse projecten 

2.3 medewerkers
We hebben een aantal Surinaamse medewerkers in dienst op de volgende projecten:

1- Bibliotheek Sunny Point. Beheerder Jeanette Donoe.
2- Muziekles Sunny Point. Docent Urmilla Adams

3- Hiphoples Sunny Point. Docent Faizel Belfort

4- Huiswerkbegeleiding Sunny Point. Docent Urmilla Adams

 

2.4 Vertrouwenspersoon

KS heeft in Suriname een vertrouwenspersoon.
Rinia Alfaisie is maatschappelijk werkster, bekend met Sunny Point en de projecten van Kansrijk Suriname. Zij heeft een adviserende rol en biedt waar nodig ondersteuning.

De vertrouwenspersoon van Kansrijk Suriname is geheel onafhankelijk 

 

2.5 Achterban

Een achterban van ongeveer 600 personen ontvangt onze nieuwsbrief (3 á 4 per jaar) en volgt ons via de blogs op onze website (www.kansrijksuriname.org) en berichten op facebook (Kansrijk Suriname, Sunny Point Kansrijk). 

beleid: in 2020 is gewerkt aan het uitbreiden van de achterban en het genereren van steun d.m.v. flyers, die in publieke ruimtes verspreid werden. Dit heeft geresulteerd in een aantal donaties. Dit is echter nog niet voldoende om alle lopende kosten te dekken. Wij zullen aan de uitbreiding in  2021 blijven werken.

 1. Administratie en beloningsbeleidDe penningmeester in Nederland is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde uitgaven.
  De administratie wordt uitgevoerd en geregistreerd door de penningmeester. Deze legt  verantwoording af over de uitgaven aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen. Eenmaal per jaar wordt door twee mensen van het bestuur kascontrole uitgevoerd.
  Door online bankieren is het mogelijk geworden om alle betalingen door de penningmeester van het Nederlandse bestuur te laten doen. De betalingen lopen via een rekening bij een Surinaamse bank.

Bestuursleden en vrijwilligers in Nederland hebben recht op vergoeding van de gemaakte onkosten.
In de praktijk wordt door alle bestuursleden en vaste vrijwilligers de vergoeding als gift aan de stichting gedoneerd. Ook reizen naar Suriname worden betaald door de bestuursleden en vrijwilligers zelf.
Beleid:  wordt ongewijzigd voortgezet.

 1. Dekkingsplan
  Eerste prioriteit blijft: er voor zorgen dat de bestaande projecten gecontinueerd kunnen worden, zowel financieel als met personele bezetting. Daarvoor moet een structurele geldstroom worden gerealiseerd.
  Omdat fondsen zich vooral richten op projecten zijn we hiervoor aangewezen op particulieren of instellingen die bereid zijn meerjarige subsidies te verlenen.
  Particulieren: Het is  belangrijk om een  grotere groep vaste donateurs op te bouwen, die per tijdseenheid (jaar, maand, week) een betrekkelijk klein bedrag doneren.
  Om dat te bereiken willen we In 2020 hiervoor gerichte acties opzetten.
  Ieder kalenderjaar wordt opnieuw bekeken of er voldoende dekking is voor het lopende jaar.
  Bij ieder nieuw project dat zich aandient, zal eerst een plan en een begroting worden opgesteld, en subsidie worden aangevraagd of door acties in de achterban fondsen worden geworven. Tot uitvoering van het plan zal pas worden overgegaan als voldoende geld binnen is of definitief toegezegd is.
  Beleid: Ook voor 2020 zal dit principe blijven gelden.

De meeste gelden zijn geoormerkt, d.w.z. dat zij niet of slechts in uitzonderlijke gevallen aangewend kunnen worden voor andere projecten dan waar ze voor gedoneerd zijn.

 1. Projecten
  Corona en onze projecten.
  Ook in Suriname is het leven in 2020 sterk beïnvloed door de Covid-pandemie. In 2021 zal dat ook het geval zijn. Het land is snel begonnen met het instellen van strenge lockdowns. Na het versoepelen van de regels, schoten de cijfers weer omhoog en werden nieuwe maatregelen genomen. Scholen werden gesloten, weer geopend en weer gesloten. Dezelfde golfbeweging was zichtbaar voor een avondklok en bezoekregelingen. De projecten van Kansrijk Suriname volgden deze maatregelen nauwgezet. Lessen werden stopgezet, opgestart en weer gestopt. De bibliotheek ging dicht, weer open en weer dicht. Al deze bewegingen worden in nauw overleg met het Surinaamse bestuur en de beheerders/docenten genomen en volgen de overheidsregels. 

  Ons beleid is er ook op gericht om financiële compensatie te geven aan beheerder/docenten. Die is in 2020 50% geweest van de normale vergoeding.  In 2021 betalen we, zolang de activiteiten niet kunnen plaatsvinden, aan onze vaste medewerkers die naast werk bij KS nog andere vaste inkomsten hebben, 25% van de normale vergoeding, Zo nodig kijken we of het percentage  nog meer aangepast moet worden, als de pandemie langer duurt dan verwacht en gehoopt.

  5.1 Clarkeschool 

  KS ondersteunt de Clarkeschool, die 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. De aanleg van toiletten werd gefinancierd. Ontbijt voor een veertigtal kinderen werd op dagelijkse basis verzorgd. 

  Vervolgens zijn we gestart met  “de Hof van Clarke”, een moestuin bij de school. Plus een fruittuin. We hebben daartoe het schoolterrein geheel omheind, een groentetuin aangelegd en vruchtbomen geplant. Eén leerkracht is exclusief belast met het begeleiden van kinderen bij het gehele proces van zaaien, kweken, oogsten. Een team van leerkrachten staat haar bij. In 2020 liep het geheel mondjesmaat vanwege de lockdown gedurende een groot deel van het schooljaar. Wel werd er met enige regelmaat geoogst uit de tuin, en werd de oogst gebracht naar gezinnen die dat hard nodig hadden.


  Beleid: Voor 2021 is het voornemen om van dit proces een Leergang te maken en die te gebruiken bij het onderwijs. Ook het promoten van moestuinen bij andere scholen via het introduceren van deze Leergang behoort tot de beleidsvoornemens voor 2021. 

  NB  Dit plan zou al  uitgevoerd worden in 2020, maar door de corona-pandemie is dat nog niet gebeurd.


  5.2 Sunny Point 

  Sunny Point is een grote achterstandswijk 15 km buiten Paramaribo. Kansrijk Suriname richt zich vooral op het bieden van kansen aan kinderen en volwassenen deze wijk.  


  5.2.1 Muziek- en afrodance-lessen.

  KS  verzorgt in samenwerking met een muziekleerkracht en een dansleraar respectievelijk muzieklessen voor de lagere-schooljeugd en lessen afrodance voor pubers. 


  Beleid:  In 2021 worden deze lessen gecontinueerd zodra de coronaregels dat toelaten.

  5.2.2 Bibliotheek

  In maart 2018 is onze  bibliotheek in Sunny Point geopend. De beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal bij het volgen van het Nederlandstalige onderwijs. Lezen zal beheersing van de taal verbeteren en daarmee mogelijk ook de schoolprestaties.  De bibliotheek is 3x per week geopend en wordt druk bezocht, gemiddeld door 30 kinderen per dag. Tijdens de lockdownperiode is de bibliotheek, afhankelijk van de geldende regels, ofwel gesloten ofwel geopend geweest voor maximaal 10 kinderen per dag.


  Beleid 1: regelmatig wordt de boekenvoorraad aangevuld met boeken uit Nederland en wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van Surinaamse boeken. (boeken in het Nederlands, met Surinaamse context, door schrijvers uit Suriname)


  Beleid 2: Het terrein voor de bibliotheek wordt begrensd door een trens (sloot) . Bij elke tropische regenbui spoelt zand van de opgehoogde grond rond de bibliotheek weg in de trens. Het terras dat de toegang vormt tot de bibliotheek verzakt daardoor regelmatig. Om de terugkerende onderhoudskosten hiervoor te verminderen, wil Kansrijk Suriname de trens overkappen en het gehele terrein bestraten. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Financiers worden gezocht en uitvoerders benaderd. In 2020 zijn de eerste aanvragen verstuurd. Hierop is nog niet positief gereageerd. We continueren onze pogingen om sponsoren te vinden.


  Beleid 3: Organiseren van “voorleesuren” en andere leuke activiteiten voor de kinderen door vrijwilligers die met enige regelmaat een (paar) maand(en) komen helpen en soms ook door kinderboekenschrijvers.. 


  5.2.3 Huiswerkbegeleiding.

  Begin 2018 zijn we gestart  met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. In Suriname wordt bijna uitsluitend streng klassikaal onderwijs gegeven. Didactische variatie ontbreekt vrijwel geheel. Wie niet mee kan komen, wordt achtergelaten. Wij geven kinderen een nieuwe kans en met groot succes. De rapporten getuigen hiervan.


  Beleid: we zoeken aanvullende fondsen om ook in  2021 en 2022 door te gaan met het aanbieden van huiswerkbegeleiding


  5.2.4 Bun kopu serie

  Wij verzorgen een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die haar gehandicapte nicht en een verlaten neefje onderhoudt en dagelijks maaltijden verzorgt voor een tiental kinderen . Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en verdient hiermee een deel van haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden.


  Beleid: Kansrijk Suriname continueert deze goederenstroom, waar in Nederland drie vrijwilligers regelmatig mee bezig zijn.

  5.2.5 Microkrediet.

  Wij bouwden een ruimte voor een vrouw die een cateringbedrijfje wilde beginnen. Kansrijk Suriname schoot de bouwkosten voor, en deze worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. 

  De opening van de catering was  op 1 december 2020 en de zaken gaan goed! 


  Beleid: het verstrekken van microkrediet behoort niet tot de reguliere activiteiten van KS. In voorkomende gevallen kan hiervan afgeweken worden.

  5.2.6. Voorlichting.

   Kansrijk Suriname is in 2020 gestart met voorlichtingssessies aan de jeugd van Sunny Point. Er zijn veel tienerzwangerschappen. Een Surinaamse vrijwilligster, die de talen uit het binnenland, die ook in Sunny Point worden gesproken, spreekt, verzorgde 3 voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld tachtig kinderen, jongens en meisjes, waren aanwezig.   Om eerder genoemde coronaredenen werd na deze drie bijeenkomsten geen voorlichting gegeven in 2020.

  Beleid: in 2021 willen we zodra dit weer mogelijk is de voorlichting in Sunny Point hervatten en uitbreiden.


  5.2.7 Kunst 

  Dit is een nieuwe activiteit. Marrons, bewoners van het binnenland, zijn in de Binnenlandse oorlog op de vlucht geslagen en neergestreken in Sunny Point. Losgemaakt van de traditionele gemeenschappen in het binnenland en niet behorend tot de gevestigde groepen in Paramaribo, is er weinig cohesie, een grote werkeloosheid en veel armoede. Tot de traditionele kunstuitingen van de Marrons behoort Tembe. Een traditie die in Sunny Point nog  niet (zichtbaar) gebruikt wordt. Kansrijk Suriname wil proberen de samenwerking te vergroten, het zelfvertrouwen te laten groeien en inwoners trots te laten zijn op hun wijk door de inzet van Tembe en eventuele andere kunstvormen. 

  Het doel:  Sunny Point  gaat van zichzelf, in samenwerking met Kansrijk Suriname, iets bijzonders maken. Immers, een mens heeft eten, drinken en kleren nodig om te overleven. Hij heeft opleidingen nodig om de toekomst tegemoet te durven zien, en zelfvertrouwen en trots om de energie te hebben zich te ontworstelen aan armoede en misère. 

  Belangrijk uitgangspunt is dat dit proces van onderop gerealiseerd gaat worden. De rol van KS is de katalysator zijn en begeleider van het proces. Wij zijn niet de invullers van de inhoud. 


  Beleid:  Eind 2020 zijn de eerste verkennende stappen gezet bij invloedrijke leden van de twee gemeenschappen in Sunny Point, Aucaners en Saramaccaners. Men was enthousiast en is  begonnen met het verkennen van namen die bij de opzet en uitrol van belang kunnen zijn. In 2021 wordt deze weg vervolgd. Trekker is onze voorzitter in Suriname Tolin Alexander. Dit jaar moeten de lijnen duidelijk worden, een begroting gemaakt, fondsen geworven en een start gemaakt met de uitvoering. 


  5.3  Overige projecten.

5.3.1  Gujaba

Gujaba is het op één na grootste dorp aan de Surinamerivier met 6000 inwoners en twee basisscholen. Een van beide scholen had wel prachtige WC’s, maar geen water om door te spoelen. Kansrijk Suriname heeft de aanvoer van water geregeld, in de regentijd met water uit de dakgoten en in de droge tijd met water dat uit de rivier opgepompt wordt. In 2018 is dit systeem uitgebreid met een mobiele watertoevoer (pomp, brandslangen, boot en bootsman) voor meer waterverzamelpunten in Gujaba en in omliggende dorpen. 

Beleid: Onderhoud van het systeem blijft aandacht vragen. 

5.3.2 Digitaal onderwijs

In 2015 startte KS, in samenwerking met Maurice de Hond / de Steve JobsSchool, een proef om te zien  of de combinatie onderwijs en ICT, vooral gezien het slechte onderwijs op scholen buiten Paramaribo en in het bijzonder in het binnenland, voor meer kansen zou kunnen zorgen. In de volgende vier jaren zijn we hiermee doorgegaan.

Momenteel loopt het project nog mondjesmaat in Brownsweg, waar de iPad-docent die door ons ingewerkt werd, naar een andere school is vertrokken.

Beleid: In 2021 zullen we het traject evalueren en besluiten of en hoe een continuering nodig en mogelijk is

5.3.3. Individuele ondersteuning  

KS wordt soms op het spoor gezet van kinderen, die in de problemen geraakt zijn en extra hulp behoeven. We helpen door het betalen van het busgeld naar school en het aanschaffen van schoolmaterialen. Of we steunen een gezin met voedselpakketten, waar tijdelijk geen werk en dus helemaal geen inkomen is. Ook hebben we hulp geboden bij de aanschaf van een (elektrische) rolstoel. en aanschaf van accu’s voor een scootmobiel.

In 2018 realiseerden we een aangepaste woning voor een jonge gehandicapte vrouw. 

Beleid:

1. Het onderhoud van deze woning blijft onze aandacht en steun vragen.

2. Het meisje dat we jaren ondersteunden, is glansrijk geslaagd voor haar HAVO-diploma en wacht op een plaats bij de opleiding verloskunde. Ondertussen heeft ze werk en heeft nu van ons geen steun meer nodig.

3. We steunen nu een broertje en zusje in klas 1 en 2 van de MULO met busgeld .

Ook zorgen we voor geld voor internet zolang veel lessen online gegeven worden ivm de coronaregels

    

 1. Onderwijsproject in voorbereiding

MULO aan de Rivier.

Een beleidsvoornemen in 2020 was om veel tijd en aandacht te besteden aan een nieuw project MULO aan de Rivier. Op verzoek uit Suriname zelf van direct betrokken leden van het inlands bestuur aan de Boven-Surinamerivier onderzoeken we de mogelijkheden om MULO-onderwijs naar het binnenland te brengen. 

Evaluatie: Door de verkiezingen in Suriname en de daarmee gepaard gaande wisseling van de wacht, is het traject vertraagd. Ook heeft de corona-reisstop ervoor gezorgd, dat geen bestuursleden uit Nederland aanwezig konden zijn in Suriname om besprekingen te hebben en verkenningen uit te voeren.

Korte omschrijving van het MULO-project. In het binnenland van  Suriname is de overheid zeer beperkt actief. Er is voor jongeren in dit gebied geen toegankelijkheid tot voortgezet onderwijs. De afstand tussen de stad en de dorpen langs de Surinamerivier is te groot voor kinderen om dagelijks of zelfs wekelijks af te leggen, waardoor jongeren hun scholing niet kunnen afmaken. 

Kansrijk Suriname wil MULO-onderwijs starten in het binnenland op grond van de mogelijkheid om per vak staatsexamen te doen. Naast de cognitieve schoolvakken biedt KS ook vaktechnische vakken aan. Zo doen de scholieren praktische ervaring op, die ze later kunnen gebruiken in hun werk.   

Beleid: Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht en de haalbaarheid getoetst.Wij zijn daarover in gesprek met het ministerie van onderwijs, dat enthousiast is over het plan maar ons heeft verzocht even te wachten met het uitwerken van de plannen tot zij verder zijn met de ideeën, die ze ontwikkelen voor verbetering van het onderwijs in het binnenland.
Het ligt in de bedoeling om het Projectplan in 2021 volledig uit te werken. Als blijkt dat de kansen op slagen serieus zijn, wordt het Projectplan aangeboden aan enige financiers.

 

 1. Evaluatieve opmerkingen.

Individuele ondersteuning.

Dit is een succesvolle activiteit. We  bereiken dat individuen in de Surinaamse samenleving weerbaarder worden en beter voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Dit versterkt uiteindelijk de samenleving als geheel.

Beleid: Twee zaken vragen hierbij aandacht : criteria vaststellen en resultaatbewaking. Beide punten natuurlijk i.s.m. het Surinaamse bestuur.

 

Sunny Point.   

We constateren dat de bibliotheek een succes is en dat heel Sunny Point daar profijt van heeft. Ook de huiswerkbegeleiding, het zingen, de afrodance zorgen, direct of indirect, voor verbetering in de wijk.

Gezien onze doelstelling: kleinschalig werken, hebben we de bewoners Sunny Point als specifieke doelgroep benoemd. De ontwikkeling van deze wijk, die een zeer slechte naam heeft, kan heel veel verbetering brengen in de individuele kansen van de kinderen en volwassenen. Opgroeien in een buurt die als crimineel bekend staat, kan als een selffulfilling prophecy werken.  Het doorbreken van die cyclus door onze initiatieven, van verschillende insteek en omvang, is ons overstijgende doel. 

Beleid: We gaan ons in 2021 nog meer verdiepen in deze wijk. We willen de sociale kaart aanvullen: belangrijke personen, voorzieningen, overheidsstructuur, etcetera moeten dan up to date gemaakt  worden. Meer contacten zullen worden gelegd. Van groot belang is, dat we vooral werken via en met mensen van Sunny Point. Hierbij is ons Surinaams Bestuur van grote waarde.

Gujaba.

Beleid: Voor het gebruik van de toiletten en de handhygiëne is de watervoorziening van groot belang. Door de pandemie is het bestuur in 2020 niet in Gujaba geweest. Het is daardoor moeilijk om de huidige situatie te beoordelen. Zodra reizen weer mogelijk wordt, bezoeken we Gujaba en evalueren daar de recente, relevante ontwikkelingen. Op grond daarvan wordt het verdere beleid bepaald. 

Januari 2021