Financieel jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2021 van Stichting Kansrijk Suriname

Inleiding:

Ook 2021 stond voor Kansrijk Suriname, net zoals in de rest van de wereld, in het teken  van de pandemie Covid 19.

Vanwege die pandemie  in 2021 zijn geen NL bestuursleden op bezoek geweest in Suriname. 

En net zo als in Nederland werd in Suriname het openbare leven lam gelegd tijdens de verschillende lockdowns, met als gevolg dat sommige projecten in Suriname ook in 2021 geen voortgang konden hebben (muziekles, hiphoples).  

Alleen de bibliotheek is de gehele periode bemand geweest en huiswerkbegeleiding is het hele jaar door gegeven, waardoor die kosten wel gewoon doorliepen. 

 

Vanwege monetaire problemen in Suriname en de (hyper-)inflatie is medio mei begonnen met het voedselpakkettenproject.  Voedselprijzen waren inmiddels zodanig gestegen dat vele bewoners van Sunny Point (en elders in Suriname) eenvoudigweg nauwelijks eten konden kopen.  

Voor de meest hulpbehoevenden werden voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. Een nogal complex project dat qua uitvoering geheel door het lokaal bestuur is verzorgd, nadat er in NL voldoende donaties ontvangen waren. Er zijn in totaal 5 distributierondes geweest, waarbij iedere keer aan 50 families een voedselpakket is uitgedeeld.  Vanwege o.a. logistieke problemen, het ontbreken van een structurele oplossing  en de geleidelijke verbetering van de economische toestand in Suriname is besloten om daar in Sunny Point niet verder mee te gaan.

 

De werkwijze van de Stichting is in principe niet veranderd: nieuwe projecten  worden geanalyseerd, onderbouwd met een business case, en financiering wordt bij verschillende instanties aangevraagd. Op basis van toezeggingen wordt dan besloten het project al dan niet door te laten gaan. Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat specifieke project opgevoerd en besteed. Indien (nog) niet alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven, staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd, van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt. Door timingverschil tussen daadwerkelijke ontvangsten en reeds gedane uitgaven kan het voorkomen dat het bestuur noodzakelijkerwijs voorfinanciert, hetgeen als negatieve voorziening op de balans is opgevoerd.

 

Toelichting:

De administraties van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname worden op kasbasis gevoerd, wat  betekent dat geen verplichtingenadministratie wordt weergegeven.                                                           

Vanuit Nederland wordt geld voor geoormerkte projecten overgemaakt naar de eurorekening in Suriname. Dan worden op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars, conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten besteed.

Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd, waarbij de gemiddelde berekende wisselkoers  wordt gehanteerd.  Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname, waarbij de allocatie over verschillende projecten in NL wordt geadministreerd.  

 

In 2021 is een bedrag van € 11.000 naar Suriname overgemaakt. (2020:  € 4.874).

Door timingverschil kan het budget  voor het ene project in Suriname sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL-bestuur wordt dan extra budget gereserveerd, zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden  naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben, wat betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan er tot op dat moment  naar Suriname voor die specifieke projecten is  overgemaakt. Verschillende projectbudgetten zijn opgeschoond en waar mogelijk overgeheveld naar de rekening van Kansrijk Suriname in Suriname.

 

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven zowel in NL als in  SU vermeld. De naar Suriname getransfereerde bedragen (ontvangst in Suriname  = uitgave in NL) zijn in de geconsolideerde cijfers geëlimineerd. 

 

Wederom hebben bestuursleden en medewerkers een onkostenvergoeding ontvangen: maximaal 

€ 1800 p/p; in het totaal € 16.200. Deze bedragen zijn direct door iedereen als gift gedoneerd aan Kansrijk Suriname. Het gevolg hiervan is dat zowel de ontvangsten als de uitgaven dit bedrag van € 16.200,- laten zien. 

 

Samenvatting:

In 2021 is in totaal € 40.525 ontvangen inclusief bestuursgift van €16.200 (2020: € 26.917 inclusief bestuursgift van € 15.300) en is  € 27.648 uitgegeven aan projecten en kosten  (2020: € 22.277). 

Aan projecten  is € 10.546 gespendeerd en de totale kosten waren  € 17.102 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 16.200.

(In 2020 waren die bedragen respectievelijk: € 5.542 aan projecten en € 16.735 voor kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 15.300).

De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2021 aldus met € 12.877 toegenomen en bedraagt per  

31-12-2021 : € 29.104 (31-12-2020: € 16.228).

Van deze  € 29.104 is € 8.080 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2020 : € 6.813) en is 

€ 21.024 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2020: € 9.415)\

De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

 

NEDERLANDSE REKENING KANSRIJK SURINAME

Alle inkomsten zijn in NL ontvangen en als zodanig gerapporteerd  waarvoor  we via deze weg alle donateurs nogmaals hartelijk willen bedanken. 

In 2021 zijn de tegoeden op de spaarrekening overgeheveld naar de gewone rekening courant en is de spaarrekening opgeheven;  rente inkomsten genereerde de spaarrekening niet meer en er waren wel kosten aan verbonden.

Onder de uitgaven in NL vallen ook de “uitgaven ”  van de gelden die naar Suriname zijn overgeheveld 

(€11.000) die in de geconsolideerde cijfers wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname.

In Nederland is in 2021 in  totaal € 40.525 ontvangen (inclusief bestuursgift van  € 16.200) en er is in totaal  € 28.163 uitgegeven zijnde  €  300 projectkosten , € 241 bankkosten  en € 16.622 overige kosten (inclusief bestuursonkosten van € 16.200) en € 11.000 overheveling naar Suriname.

Eind juli ontvingen we in NL een uitbundige donatie van het Stg Johan Ferrier Fonds t.b.v. verbetering van het voorterrein van de bibliotheek. De daartoe noodzakelijke uitgaven zijn gedaan in Suriname, doch de administratieve overheveling had nog niet plaats gevonden. Vandaar dat de NL balans een openstaande  verplichting voor de bibliotheek laat zien terwijl de SU balans een openstaande “negatieve verplichting” laat zien ; in de geconsolideerde balans zijn die zaken verrekend en is er nog een klein budget over voor de bibliotheek.

Nederlandse rekening Kansrijk Suriname
in Euro
Stand per Stand per
Balans        31-12-2020   31-12-2021
 
ACTIVA Liquide middelen  
 
Betaalrekening 10.729   25.081
Spaarrekening 1.990  
TOTAAL ACTIVA       12.719   25.081
PASSIVA Projecten
2.3. Project Ind. Onderst. Wekelijkse ondersteuning   100
4.5.1. Project Sunnypoint Bibliotheek 682   3.735
4.6 Project Sunnypoint Voedselpakketten   510
5.3.1. Project Clarkeschool Moestuin keuken 1.308   1.308
 
Ongeoormerkte fondsen 10.729   19.427
TOTAAL PASSIVA       12.719   25.081

SURINAME REKENING KANSRIJK SURINAME

 

Uiteindelijk is het in 2021 gelukt  om een zakelijke rekening te openen in Suriname op naam van Kansrijk Suriname en weer onder direct beheer van de penningmeester. Het volledig afbouwen en opheffen van de  rekening die op naam staat van een nederlandse bestuurder  doch beheerd wordt door de penningmeester vindt in 2022 plaats .

In 2021 is er vanuit NL netto  € 11.000 overgemaakt naar Suriname (2020: €4.874) . De totale uitgaven  in Suriname in 2021 bedroegen € 10.485 waarvan aan projecten  €10.246 en € 239 aan kosten.

 (2020: € 6.252 totale uitgaven waarvan  € 5.542 aan projecten en  €710 voor kosten).