secretarieel jaarverslag 2022

Samenvatting.
Ook in 2022 was corona een belangrijk deel van het leven. Ook in Suriname. En ook voor het werk van de Stichting. Het eerste bezoek van een Nederlands bestuurslid aan Suriname sinds 2020 kon pas in november plaatsvinden. Gelukkig hebben veel van onze activiteiten wel doorgang kunnen vinden, vaak in aangepaste vorm.

“In Suriname waren de dagelijkse boodschappen aan het eind van 2022 gemiddeld 61 procent duurder dan een jaar eerder, groente- en fruitprijzen verdubbelden bijna. De hoge inflatie was een van de redenen voor relschoppers om in het begin van 2023 het parlementsgebouw te bestormen”.
(Een quote uit de Volkskrant, waarmee 2022 voor de meeste Surinamers is weergegeven).

Het positieve nieuws is, dat onze projecten en ondersteuning ondanks de beperkingen doorgegaan zijn. Begin van het jaar zijn nog een enkele keer  voedselpakketten uitgereikt.
Bibliotheek, huiswerkbegeleiding en individuele ondersteuning gingen door. Ons in 2021 gestarte project Tembe -schilderkunst is met enthousiaste mensen een stuk verder ontwikkeld.
Minder goed is dat we moesten besluiten om onze activiteiten in het binnenland in ieder geval voorlopig te beëindigen. De communicatie met Gujaba en Brownsweg verloopt te moeizaam om resultaat te bereiken.
De voorbereiding van het project “Mulo langs de rivier” is opgeschort, omdat de nieuwe regering zelf bezig is met ontwikkelingen op dat gebied.

Bestuur KS.
Tijdens Corona is er veel via internet vergaderd. We hebben  besloten hiermee door te gaan, waardoor het Nederlands en Surinaams bestuur gezamenlijk kon vergaderen. Ook kon er voltallig efficiënt vergaderd worden als iemand niet fysiek aanwezig kon zijn, maar wel via internet beschikbaar was.
In totaal is er 9 keer vergaderd met de vijf Nederlandse en 2 Surinaamse bestuursleden. In de loop van het jaar vond versterking van het NL-bestuur plaats in de persoon van Rajen Budhu Lall.
Het Nederlands bestuur bestaat nu uit: Willem Wanrooij (voorzitter), Henk van Tilborg (vice-voorzitter), Bram de Knegt (secretaris), Jeroen Martinot (penningmeester), Marien Troost en Rajen Budhu Lall (beiden lid). Een korte beschrijving van hun achtergrond is te vinden op onze site www.kansrijksuriname.org .
Het Surinaams bestuur bestond in 2022 uit Tolin Alexander (voorzitter) en Jenny Polanen (secretaris).
Beide besturen behoeven versterking. In Nederland is behalve een kleine uitbreiding ook verjonging nodig om de continuïteit te waarborgen. In Suriname is naast uitbreiding van het bestuur versterking nodig om het uitvoerend werk te begeleiden.

Sponsoren en giften.
Ook dit jaar mochten we donaties  ontvangen, zowel van particulieren als van fondsen. Dankbaar maken wij daarvan gebruik om onze activiteiten in Suriname te bekostigen.
Alle gelden komen volledig ten goede aan onze activiteiten. Bestuursleden worden niet betaald; reizen naar Suriname komen volledig voor eigen rekening van bestuurders en vrijwilligers.


Onze projecten
.

De Clarkeschool
Sinds 2010 zijn we op allerlei manieren betrokken bij de Clarkeschool (18 km buiten Paramaribo, iets ten Westen van Sunny Point).
Het hoofd van de school is Jane Ladi. Een bevlogen vrouw, die de school heeft opgebouwd vanaf één van de armste scholen onder een dak van golfplaten tot wat het nu is: een voorbeeldschool voor de hele omgeving. Behalve Kansrijk Suriname zijn er door Jane Ladi veel sponsoren bij de school betrokken.
In 2018 is door Kansrijk een hek rond het schoolterrein gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk geworden om een moestuin aan te leggen, waarin houten moesbakken zijn gemaakt.
Voortdurend wordt daarin allerlei groenten gekweekt. De schoolkinderen worden betrokken bij het zaaien, planten en oogsten. Het doel is dat er hierdoor gezonde maaltijden beschikbaar zijn voor de kinderen en ook, minstens zo belangrijk, dat de kinderen ontdekken dat je op die manier dus voor (een deel van) je eigen voedsel kunt zorgen.
Ook krijgen kinderen uit de armste gezinnen groente mee naar huis. De eerste helft van 2022 was er door Corona minder activiteit op school. Maar het laatste kwartaal is alles weer in bedrijf.
We hopen in 2023 weer een boost te kunnen geven aan het gebruik van de moestuin.

Sunny Point.
De wijk Sunny Point ligt ten zuidwesten van Paramaribo, een klein half uur rijden. De wijk is ontstaan tijdens de binnenlandse oorlog, toen veel Marrons uit het binnenland naar de stad vluchtten.
De wijk heeft een slechte naam in de stad. Men noemt het een no-go-area. Er heerst veel armoede en werkloosheid, wat vooral tijdens de Corona-crisis merkbaar was. Veel mensen zijn toen tijdelijk terug naar het binnenland gegaan, waar ze door de kostgrondjes nog voldoende te eten hadden.
Kansrijk Suriname is vooral in deze wijk actief. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn erop gericht de kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en zo beter toegerust te zijn op de toekomst.

Bibliotheek.
Kansrijk heeft een bibliotheek gebouwd in Sunny Point. Vanaf 2018 is de bibliotheek in gebruik,  vooral bedoeld om kinderen tot lezen te brengen. Veel kinderen spreken thuis geen Nederlands, terwijl dat wel de taal is waarin het onderwijs plaatsvindt. Het beheersen van het Nederlands is dus een must om goed te kunnen leren.
Behalve dat er boeken worden geleend, wordt er ook voorgelezen, vooral voor de kleinere kinderen, maar ook door de grotere kinderen.
De bibliotheek is drie keer per week open op dinsdag, donderdag en zaterdag, steeds van 16.00 uur tot 18.00 uur en er komen dan wel 30 tot 50 kinderen. Het boekenbestand wordt regelmatig aangevuld vanuit Nederland waar door vrijwilligers kinderboeken worden verzameld.
Ook worden er in Paramaribo boeken gekocht van Surinaamse schrijvers, die natuurlijk goed aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.

Voedselpakketten
In 2021 heeft de Stichting een aantal keren voedselpakketten uitgereikt in Sunny Point.  Van het verkregen budget (dank aan onze sponsoren) was nog een deel beschikbaar.
Dat deel is begin 2022 besteed aan voedselpakketten voor een groep inheemsen  in Powakka / Carolina.

Bun Kopu serie.
Behalve boeken wordt er in Nederland ook goede tweedehands kleding verzameld. Vooral aan babykleertjes en kinderkleding is veel behoefte in de kinderrijke wijk. Een alleenstaande vrouw, die onder andere voor een verlaten neefje zorgt, verkoopt de kleren in Sunny Point. Behalve dat zij er een inkomen aan heeft, komt de goedkope kleding goed van pas voor de arme gezinnen.

Muziek – en danslessen
In 2022 hebben de muziek- en danslessen praktisch stilgelegen. Wegens corona was het niet verantwoord om daarmee door te gaan.
We hebben toen besloten om de lerares die de zanglessen deed, extra tijd voor de huiswerkbegeleiding te geven. Omdat er veel behoefte aan dat laatste is, is besloten dat zo te houden toen de corona beheersbaar was geworden.
In oktober 2022 is de dansles in de vorm van hiphop gestart met een nieuwe docente.
Er kwamen 10 tot 20 kinderen per keer naar de dansles op het voorterrein van de bibliotheek in Sunny Point. We hopen dat dit in 2023 kan worden voortgezet.

Huiswerkbegeleiding
Deze activiteit hebben we gelukkig goed kunnen uitvoeren. Met de nodige corona-maatregelen (afstand houden, ontsmetten en handen wassen).
Twee keer per week kregen 3 groepen van 8 à 10 leerlingen elk een uur rekenles van juf Urmi. Afgelopen zomer zijn alle kinderen die deel hebben genomen aan de huiswerkbegeleiding geslaagd of overgegaan naar het volgende leerjaar.
De huiswerkbegeleiding heeft tot volle tevredenheid plaatsgevonden in het gemeenschapshuis van de Stichting Duleti.

Tembe-kunst in Sunny Point
Een traditionele kunstuiting van de Marrons die in Sunny Point wonen is de Tembe-schilderskunst. In het binnenland worden huizen en boten met de Tembe-motieven beschilderd. In Paramaribo en ook in Sunny Point  is deze kunstvorm praktisch verdwenen.
Kansrijk Suriname wil de samenwerking vergroten, het zelfvertrouwen laten groeien en inwoners trots laten zijn op hun wijk. Door het verspreiden van de kunst van Tembe onder de jeugd en Tembe vervolgens in samenwerking met de bewoners in de wijk in te zetten, kan dit doel worden bereikt.
In 2020 zijn we gestart en in 2021 en begin 2022 is dit idee verder uitgewerkt, een projectplan geschreven, docenten gevonden en subsidie verkregen.
Op donderdag 17 februari  2022 heeft Stichting. Kansrijk Suriname  in samenwerking met  de buurtorganisatie Duleti  een community art project gestart. Het project draagt de titel “Sunnypoint Tembe” en heeft als doel  de Tembe-marronkunst te bevorderen onder bewoners en in het bijzonder  de jongeren van Sunnypoint en omgeving”
(Een quote uit de aankondiging van het project).
In de eerste fase worden overwegend jongeren getraind om Tembe-motieven  op papier te tekenen en schilderen. In de tweede fase maken zij kleine schilderijtjes op triplex.
Vanaf februari tot augustus 2022 hebben ruim 55 cursisten in de leeftijdsklasse van 9 tot 30 jaar zich aangemeld en lessen gevolgd. Tussen hen zijn er 4 volwassen die ook regelmatig de lessen volgen.
Vanaf maart worden de lessen op dinsdag verzorgd. De opkomst van de beneden en bovenbouw schommelt tussen 13 en 22 cursisten per les.
Hoewel de lessen bedoeld zijn voor jongeren tussen 12 en 30 jaar, komt er elke keer  een aantal kinderen beneden deze leeftijd. Ze worden niet weggestuurd.  Voor de leeftijdsklasse die buiten de doelgroep valt wordt een hoekje gemaakt in het tekenlokaal. Daar mogen zij ook vrij tekenen en kleuren.
De Tembe-lessen worden verzorgd door Asser Kwadjani, een traditionele tembe kunstenaar, Hij wordt  geassisteerd door dhr John Macnack, die ervaring heeft met community projecten en ook eerder in Sunny Point gewerkt heeft met Eddy Lante.
De eerste Open Dag waarbij familie en vrienden mogen komen, was op 26 augustus 2022 en heeft ruim bezoek gehad uit de wijk.”
In oktober is het project op dezelfde voet voortgezet.
In december 2022 is het projectplan voor een volgende fase geschreven en ingediend bij één van onze sponsoren. Na meer lessen en oefening zullen in de derde fase deze jongeren de leiding nemen om samen met de overige bewoners muren en schuttingen in het openbaar te schilderen. We spreken dan over 2023 of zelfs 2024.

Individuele ondersteuning
In het schooljaar 2021-2022 steunden we drie kinderen uit Sunny Point met busgeld, die daardoor de Mulo in Paramaribo hebben kunnen volgen. In 2022 is dat voortgezet, omdat hun resultaten goed tot voldoende waren.
Vanaf september 2022 steunden we een leerling die een vervolgopleiding op MBO-niveau wilde volgen. Begin 2023 hebben we dat moeten beëindigen omdat de resultaten ruim onvoldoende waren.
In 2022 is veel energie besteed aam het verkrijgen van toelating van een jonge vrouw tot de verpleegsteropleiding. In eerdere jaren heeft de Stichting haar ondersteund bij haar Mulo en later Havo-opleiding. Begin 2023 is ze aan de verpleegstersopleiding begonnen.
Begin 2022 kregen we het verzoek van een student die een MBO-opleiding didactiek volgde, om haar financieel bij te staan voor het laatste halfjaar van haar studie. Ze moest daarvoor stage lopen waarbij ze zelf voor de stagematerialen moest zorgen en extra reiskosten moest maken. Deze student is in de zomer voor haar examen geslaagd.
Mede op basis van deze ervaringen starten we in 2023 een nieuw project: Oprichten van een Studiefonds.

 

Toekomstplannen
Uiteraard zetten we voor alle onderwerpen onze werkzaamheden voort. Met als doel dat de kinderen door meer eigenwaarde, zelfredzaamheid en het kunnen samenwerken meer kansen hebben op een goede toekomst. We intensiveren de schildercursus en we starten een project Studiefonds. We hebben ook een goede muziekdocent op het oog.
We versterken onze samenwerking met de Stichting Duleti om zo ook de ontwikkeling van Sunny Point te ondersteunen.
Ons bestuur in Nederland willen we in 2023 versterken en verjongen. In Suriname willen we het bestuur met minimaal één persoon uitbreiden en verder zijn er mensen nodig om onze projecten feitelijk uit te voeren.
Kijk verder op onze site naar het Beleidsplan 2023.

In 2023 hopen we ook weer vanuit Nederland onze projecten te bezoeken. We verheugen ons er op!