Secretarieel jaarverslag 2023

 

Samenvatting.

Het eerste jaar na Corona. De betrokken mensen in Suriname hebben in de Corona-tijd onze activiteiten zo goed mogelijk voortgezet, onder leiding van onze voorzitter in Suriname.

Begin 2023 reisden weer bestuursleden vanuit Nederland naar Suriname. Zij konden voortbouwen op het werk dat onze vice-voorzitter bij zijn bezoek in november had gedaan.

We hebben geholpen bij het weer goed in gang zetten van de activiteiten. De functie voor de bibliotheek hebben we gesplitst in Beheer van het Gebouw en Beheren van de Bibliotheek. Voor dat laatste is iemand nieuw aangetrokken.

Van de verschillende functies van de betaalde mensen in Suriname zijn taak- of werkbeschrijvingen gemaakt en er zijn contracten afgesloten.

Ook dit jaar zijn er op verschillende vlakken stapjes vooruit gezet. Natuurlijk is niet alles juichend en we hebben ook activiteiten moeten bijstellen.

Over het geheel genomen zijn we blij met de gang van zaken.

Bestuur KS.

In 2023 hebben we veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid om via Whatsapp te vergaderen. Daardoor was er bijna altijd ook contact met onze voorzitter in Suriname. Ook als iemand niet fysiek aanwezig kon zijn maar wel beschikbaar was, kon worden deelgenomen aan de vergaderingen.

In totaal is er 11 keer vergaderd met het gecombineerde Nederlands-Surinaams bestuur.

In april heeft Jenny Polanen haar lidmaatschap van het Surinaams Bestuur beëindigd. Zij voelde zoals ze zelf zei: “te weinig ruimte voor haar visie”.

In november vond een wisseling van de voorzitter van het Nederlands bestuur  plaats. Rajen Budhu Lall nam het voorzitterschap over van Willem Wanrooij.

Het Nederlands bestuur bestaat op 31 december 2023 uit: Rajen Budhu Lall  (voorzitter), Henk van Tilborg (vice-voorzitter), Bram de Knegt (secretaris), Jeroen Martinot (penningmeester), Marien Troost en Willem Wanrooij (beiden lid).

Het Surinaams bestuur bestaat op 31 december 2023 uit Tolin Alexander (voorzitter).

Een korte beschrijving van de achtergrond van de bestuursleden is te vinden op onze site www.kansrijksuriname.org .

Beide besturen behoeven versterking. In Nederland is behalve een kleine uitbreiding ook verjonging nodig om de continuïteit te waarborgen. Verder heeft de secretaris aangegeven per april te willen stoppen als secretaris. Als bestuurslid zal hij, zolang er geen vervanger is, tot uiterlijk 1 april 2025 de hoognodige secretariële werkzaamheden vervullen. 

In Suriname is naast uitbreiding van het bestuur versterking nodig om het uitvoerend werk te begeleiden.

Sponsoren en giften
Ook dit jaar mochten we donaties  ontvangen, zowel van particulieren als van fondsen. Dankbaar maken wij daarvan gebruik om onze activiteiten in Suriname te bekostigen.
Eind van het jaar werd onze stichting bedacht met een aanzienlijk legaat, ter vrije besteding binnen onze doelstelling.

Van De Nederlandse Bank kregen we een subsidie uit het Suriname Fonds voor ons Tembe-project.
Alle gelden komen volledig ten goede aan onze activiteiten. Bestuursleden worden niet betaald; reizen naar Suriname komen volledig voor eigen rekening van bestuurders en vrijwilligers.

Van de giften en sponsoren wordt verslag gedaan in het financiële jaarverslag.

Onze projecten.

De Clarkeschool
Sinds 2010 zijn we op allerlei manieren betrokken bij de Clarkeschool (18 km buiten Paramaribo, iets ten westen van Sunny Point).
Het hoofd van de school is Jane Ladi. Een bevlogen vrouw, die de school heeft opgebouwd vanaf één van de armste scholen onder een dak van golfplaten tot wat het nu is: een voorbeeldschool voor de hele omgeving. Behalve Kansrijk Suriname zijn er door Jane Ladi veel sponsoren bij de school betrokken.
In 2018 is door Kansrijk een hek rond het schoolterrein gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk geworden om een moestuin aan te leggen, waarin houten moesbakken zijn gemaakt.
Voortdurend worden daarin allerlei groenten gekweekt. De schoolkinderen worden betrokken bij het zaaien, planten en oogsten. Het doel is dat er hierdoor gezonde maaltijden beschikbaar zijn voor de kinderen en ook, minstens zo belangrijk, dat de kinderen ontdekken dat je op die manier dus voor (een deel van) je eigen voedsel kunt zorgen. Ook krijgen kinderen uit de armste gezinnen groente mee naar huis. 

In 2023 is een drietal houten moesbakken vervangen door stenen bakken. Deze bakken waren in zeer slechte staat. Met het hout dat nog wel bruikbaar was, zijn de resterende bakken opgeknapt. We moeten er rekening mee houden dat ook die houten bakken in de toekomst door stenen bakken moeten worden vervangen.

Sunny Point.
De wijk Sunny Point ligt ten zuidwesten van Paramaribo, een klein half uur rijden. De wijk is ontstaan tijdens de binnenlandse oorlog, toen veel Marrons uit het binnenland naar de stad vluchtten.
De wijk heeft een slechte naam in de stad. Men spreekt in ”de stad”: van een no-go-area. Er heerst veel armoede en werkloosheid, wat vooral tijdens de Corona-crisis merkbaar was. Veel mensen zijn toen tijdelijk terug naar het binnenland gegaan, waar ze door de kostgrondjes nog voldoende te eten hadden.
Kansrijk Suriname is vooral in deze wijk actief. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn erop gericht de kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en zo beter toegerust te zijn op de toekomst.

Bibliotheek.
Kansrijk heeft een bibliotheek gebouwd in Sunny Point. Vanaf 2018 is de bibliotheek in gebruik,  vooral bedoeld om kinderen tot lezen te brengen. Veel kinderen spreken thuis geen Nederlands, terwijl dat wel de taal is waarin het onderwijs plaatsvindt. Het beheersen van het Nederlands is dus een must om goed te kunnen leren.
Behalve dat er boeken worden geleend, wordt er ook voorgelezen, vooral voor de kleinere kinderen, maar ook door de grotere kinderen.
De bibliotheek is drie keer per week open op dinsdag, donderdag en zaterdag, steeds van 16.00 uur tot 18.00 uur en er komen dan wel 30 tot 50 kinderen. Het boekenbestand wordt regelmatig aangevuld vanuit Nederland waar door vrijwilligers kinderboeken worden verzameld.
Ook worden er in Paramaribo boeken gekocht van Surinaamse schrijvers, die natuurlijk goed aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.
Bij de bibliotheek zijn er regelmatig vrijwilligers uit Nederland actief.. Veelal stagiaires die in hun vrije tijd iets nuttigs willen doen. Ze lezen voor of helpen kinderen bij het lezen. Ook worden er spelletjes op het voorterrein gedaan.

Sinds maart 2023 heeft juf Norma  de leiding in de bibliotheek.

Beheer van het bibliotheekgebouw.
Het is noodzakelijk gebleken om het feitelijk beheer van het gebouw en het begeleiden van de kinderen in de bibliotheek te splitsen in twee functies.
Voor beide functies is een taak/werkomschrijving gemaakt en de afspraken zijn vastgelegd in een contracten.

Bun Kopu serie.
Behalve boeken wordt er in Nederland ook goede tweedehands kleding verzameld. Vooral aan babykleertjes en kinderkleding is veel behoefte in de kinderrijke wijk. Een alleenstaande vrouw, die onder andere voor een verlaten neefje zorgt, verkoopt de kleren in Sunny Point. Behalve dat zij er een inkomen aan heeft, komt de goedkope kleding goed van pas voor de arme gezinnen.

Danslessen / Hip Hop lessen
In 2023 hebben de danslessen praktisch stilgelegen. In de coronatijd was het niet verantwoord om daarmee door te gaan. We hebben toen besloten om de lerares die de zanglessen deed, extra tijd voor de huiswerkbegeleiding te geven. Omdat er veel behoefte aan dat laatste is, is besloten dat zo te houden toen de corona voorbij was.

In oktober 2022 is de dansles in de vorm van hiphop gestart met een nieuwe docente.
Er kwamen 10 tot 20 kinderen per keer naar de dansles op het voorterrein van de bibliotheek in Sunny Point. Mede door ziekte van de danslerares is dit in 2023 verwaterd.
Ook moesten we constateren dat er te weinig structuur in de lessen zat en daarom hebben we dit project moeten onderbreken.
Begin 2024 is een nieuwe start gemaakt met een leraar waar we vroeger al eens met succes mee hebben samengewerkt.

Huiswerkbegeleiding
Deze activiteit is een zeer succesvolle. Twee keer per week krijgen 3 groepen van 8 à 10 leerlingen elk een uur rekenles van juf Urmi. Zij werkt zeer gestructureerd met de kinderen aan verbetering van hun rekenvaardigheden.

Afgelopen zomer zijn alle kinderen die deel hebben genomen aan de huiswerkbegeleiding geslaagd of overgegaan naar het volgende leerjaar.
De huiswerkbegeleiding heeft tot volle tevredenheid plaatsgevonden in het buurthuis van de Stichting Duleti.

Tembe-kunst in Sunny Point
Een traditionele kunstuiting van de Marrons die in Sunny Point wonen is de Tembe-schilderskunst. In het binnenland worden huizen en boten met de Tembe-motieven beschilderd. In Paramaribo en ook in Sunny Point  is deze kunstvorm praktisch verdwenen.
Kansrijk Suriname wil de samenwerking vergroten, het zelfvertrouwen laten groeien en inwoners trots laten zijn op hun wijk. Door het verspreiden van de kunst van Tembe onder de jeugd en Tembe vervolgens in samenwerking met de bewoners in de wijk in te zetten, kan dit doel worden bereikt.
In 2020 zijn we gestart en in 2021 en begin 2022 is dit idee verder uitgewerkt, een projectplan geschreven, docenten gevonden en subsidie verkregen.
Op donderdag 17 februari  2022 heeft Stichting. Kansrijk Suriname  in samenwerking met  de buurtorganisatie Duleti  een community-art-project gestart. Het project draagt de titel “Sunnypoint Tembe” en heeft als doel  de Tembe-marronkunst te bevorderen onder bewoners en in het bijzonder  de jongeren van Sunnypoint en omgeving” (Een quote uit de aankondiging van het project).
In de eerste fase worden overwegend jongeren getraind om Tembe-motieven  op papier te tekenen en schilderen. In de tweede fase maken zij kleine schilderijtjes op triplex.
Vanaf februari tot augustus 2022 hebben ruim 55 cursisten in de leeftijdsklasse van 9 tot 30 jaar zich aangemeld en lessen gevolgd. Tussen hen zijn er 4 volwassen die ook regelmatig de lessen volgen.
Vanaf maart worden de lessen op dinsdag verzorgd. De opkomst van de beneden en bovenbouw schommelt tussen 13 en 22 cursisten per les.
Hoewel de lessen bedoeld zijn voor jongeren tussen 12 en 30 jaar, komt er elke keer  een aantal kinderen beneden deze leeftijd. Ze worden niet weggestuurd.  Voor de leeftijdsklasse die buiten de doelgroep valt wordt een hoekje gemaakt in het tekenlokaal. Daar mogen zij ook vrij tekenen en kleuren.
De Tembe-lessen worden verzorgd door Asser Kwadjani, een traditionele tembe kunstenaar, Hij wordt  geassisteerd door dhr John Macnack, die ervaring heeft met community-projecten en ook eerder in Sunny Point gewerkt heeft met Eddy Lante. Eddy is namens de stichting Duleti de beheerder van het Gemeenschapshuis.
De eerste Open Dag waarbij familie en vrienden mogen komen, was op 26 augustus 2022 en heeft ruim bezoek gehad uit de wijk.”
In oktober is het project op dezelfde voet voortgezet.
In december 2022 is het projectplan voor een volgende fase geschreven en ingediend bij één van onze sponsoren en een nieuwe subsidie is verkregen.
In 2023 kon daardoor het project worden voortgezet. De al meer ervaren leerlingen konden gaan werken op andere ondergronden, zoals karton en later hout. Ook raakten zij bedreven in het ontwerpen van de motieven. Een tweede cyclus met nieuwe leerlingen kon worden gestart.
Aan het eind van 2023 is voor het eerst gewerkt op golfplaten. We waren benieuwd, of de leerlingen dat voor elkaar kregen. Die techniek moet goed worden beheerst, voordat we kunnen starten met het met de Tembe-kunst versieren van golfplaten schuttingen in de wijk.
Na meer lessen en oefening kunnen deze jongeren wellicht samen met de overige bewoners muren en schuttingen in het openbaar schilderen. Dat is nog toekomstmuziek.
Wel is eind 2023 een aanvraag gedaan voor subsidie om deze volgende grotere fase aan te kunnen pakken. Die aanvraag loopt bij De Nederlandse bank, die een subsidiepot heeft gereserveerd in het kader van de genoegdoening voor het slavernijverleden.

Beheer van het wijkgebouw van de Stichting Duleti
Deze Stichting bestaat al langer en is opgericht door bewoners van Sunny Point, met als doel de samenhang in de wijk te vergroten.
Kansrijk Suriname huurt de ruimte voor onze activiteiten. Zowel de huiswerkbegeleiding, danslessen  als de Tembe-lessen vinden daar plaats. De heer Eddy Lante, bestuurslid van Duleti, beheert het gebouw en verleent ons toegang. Ook is hij beschikbaar voor ondersteuning.

Kansrijk Suriname heeft in 2023 gezorgd voor betere verlichting en voor meubilair. 

Individuele ondersteuning
In het schooljaar 2022-2023 steunden we drie kinderen uit Sunny Point met busgeld, die daardoor de Mulo in Paramaribo hebben kunnen volgen.  Dit was slechts gedeeltelijk een succes.
Eén van de kinderen is blijven zitten en dan is het beleid dat we de subsidie van de buskosten stoppen.
Een andere leerling is op een haar na niet geslaagd voor het eindexamen en zij heeft de tijd tot december gekregen om te laten zien dat ze beter kan. In januari 2024 bleek dat ze een cijferlijst had waarmee ze geslaagd zou zijn, maar waar toch ook nog een tweetal onvoldoendes in waren. De aantoonbare gebreken die het Surinaams onderwijs kenmerken hebben ons doen besluiten om desondanks door te gaan met vergoeding van de buskosten.
Vanaf september 2022 steunden we een leerling die een vervolgopleiding op MBO-niveau wilde volgen. Begin 2023 hebben we dat moeten beëindigen omdat de resultaten ruim onvoldoende waren.
Begin 2023 is een jonge vrouw, die de Stichting heeft ondersteund bij haar Mulo en later Havo-opleiding, aan de verpleegstersopleiding begonnen. Deze opleiding vindt voor een deel ‘s avonds plaats als er geen openbaar vervoer meer is. Wij betalen nu naast de buskosten overdag ook de taxikosten voor de avond. Ze heeft het eerste jaar met succes afgerond en nu in het tweede jaar zijn er ook praktijkstages. Kansrijk Suriname steunt haar verder met kosten die gemaakt moeten worden voor de stages en voor boeken.

Mede op basis van bovenstaande ervaringen hebben we in 2023 een start gemaakt met een nieuw project: Oprichten van een Studiefonds. De voorbereiding heeft nog niet geleid tot een tastbaar resultaat, behalve iets meer inzicht in het Surinaams onderwijs. In 2024 wordt de voorbereiding voortgezet.

 Toekomstplannen
Uiteraard zetten we voor alle onderwerpen onze werkzaamheden voort. Met als doel dat de kinderen door meer eigenwaarde, zelfredzaamheid en het kunnen samenwerken, meer kansen hebben op een goede toekomst. We intensiveren de schildercursus en we starten een project Studiefonds. We starten ook weer met een dansleraar.
We gaan door met onderzoeken of we tot het aanstellen van een Sociale Raadsvrouw (M/V) in Sunny Point kunnen komen. Assistentie bij het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag en een zorgkaart kan voor mensen soms heel veel betekenen.
We versterken onze samenwerking met de Stichting Duleti om zo ook de ontwikkeling van Sunny Point als wijk te ondersteunen.
Ook in 2024 proberen we ons bestuur in Nederland te versterken en te verjongen. In Suriname willen we het bestuur met twee personen uitbreiden en verder zijn er mensen nodig om onze projecten feitelijk uit te voeren en te ondersteunen.

Kijk verder op onze site naar het Beleidsplan 2024.

In 2024 willen we ook weer vanuit Nederland onze projecten bezoeken. Januari / februari is het alvast gelukt!