Financieel jaarverslag 2023

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

Financieel Jaarverslag 2023 van Stichting Kansrijk Suriname

Inleiding:

2023 was het jaar van professionalisering van bestuur, processen en aanpak. Tijdens bestuursvergaderingen konden de fysiek niet aanwezige bestuursleden middels whatsapp toch meedoen. Werkafspraken met de lokale vrijwilligers zijn beschreven en (contractueel) vastgelegd, project monitoring en bewaking zijn structureel opgezet en bezoek van bestuur aan Suriname hervat.

In het begin van het jaar heeft ons Surinaams bestuurslid Jenny Polanen helaas haar functie op eigen verzoek neergelegd; aan het eind van het jaar hebben we Rayen Budhu Lall als nieuwe voorzitter van het Nederlandse bestuur geïnstalleerd en de aftredende voorzitter Willem Wanrooij bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Ook in 2023 devalueerde de Surinaamse dollar verder waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag wederom de vergoedingen in SRD van de lokale vrijwilligers in Suriname te herzien en met 50% te verhogen.Het uurtarief voor 1 uur huiswerkbegeleiding was in maart 2021 SRD 100 ofwel . 5.92. Momenteel is het SRD 225 ofwel . 5.74. Sinds eind 2023 is de devaluatie gestopt en is de koers van de SRD bescheiden sterker geworden t.o.v. de euro. 

De werkwijze van de Stichting is nog wel steeds dezelfde: nieuwe projecten worden aangebracht, geanalyseerd, en vervolgens wordt daar een “busines case” voor gemaakt. Dan wordt bij verschillende instanties financiering aangevraagd en op basis van toezeggingen wordt besloten of het project al dan niet ter hand wordt genomen. Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat specifieke project opgevoerd en besteed. Indien (nog) niet alle gelden van een specifiek project zijn uitgegeven staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als “ongeoormerkte fondsen” op de balans opgevoerd, van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt.

Door timing verschil tussen de daadwerkelijke ontvangsten en reeds gedane uitgaven kan het voorkomen dat het bestuur noodzakelijkerwijs voorfinanciert hetgeen als negatieve voorziening op de balans is opgevoerd.

Toelichting:

De administraties van Stichting Kansrijk Suriname, zowel in Nederland als in Suriname, worden op kasbasis gevoerd, hetgeen betekent dat er geen verplichtingenadministratie wordt weergegeven met uitzondering van de budgettoewijzigingen. 

Op basis van behoefte worden euro’s vanuit Nederland overgemaakt naar de eurorekening in Suriname, waarbij de allocatie over verschillende projecten in Nederland wordt geadministreerd. Daar wordt op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars, conform de geldende wisselkoers en vervolgens worden de Surinaamse dollars aan de specifieke projecten besteed. De uitgegeven Surinaamse dollars worden in de maandelijkse geconsolideerde rekening van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd, waarbij de gemiddelde berekende wisselkoers wordt gehanteerd. In 2023 is een bedrag van €13.559 naar Suriname overgemaakt (2022: €8.500) 

Door timingverschil kan het budget voor het ene project in Suriname sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het Nederlandse bestuur wordt dan extra budget gereserveerd zonder dat dat geld direct overgemaakt hoeft te worden naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben staan, hetgeen betekent dat er op dat moment in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan dat er voor die specifieke projecten naar Suriname is overgemaakt.     Ook in 2023 zijn weer zoveel mogelijk restant projectbudgetten opgeschoond en waar mogelijk overgeheveld naar de rekeningen van Kansrijk Suriname in Suriname.

In de geconsolideerde balans en resultatenrekeningen zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven vermeld, zowel in NL als in SU. De naar Suriname getransferreerde bedragen (ontvangst in SU = uitgave in NL ) zijn in de geconsolideerde cijfers gelemineerd.

Zoals alle jaren hebben de bestuursleden en meewerkende vrijwilligers een onkostenvergoeding ontvangen (maximaal €1.900 p/p; in totaal 15.200) die ze direct als gift weer gedoneerd hebben aan Kansrijk Suriname. Het gevolg is dat zowel de uitgaven als ontvangsten dat bedrag laten  zien 

Samenvatting:

Totale ontvangsten in 2023 was 29.394 inclusief bestuursgift van 15.200 (2022: 24.541 plus bestuursgift 14.825). Totale uitgaven waren 29.066 (2022: 23.073) waarvan 13.108 aan projecten en 15.958 aan kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van 15.200.       (in 2022 waren die bedragen resp. 7.678 aan projecten en 15.395 aan kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van 14.825.).

De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2023 met 328 toegenomen tot euro 30.900 waarvan 9.384 bestemd voor specifieke projecten en 21.516 nog vrij besteedbaar is en aan te wenden voor nieuwe projecten. ( 2022: 6.210 voor projecten en 24.361 vrij besteedbaar).

NEDERLANDSE REKENING KANSRIJK SURINAME

Wederom zijn dit jaar alle inkomsten in Nederland ontvangen en als zodanig gerapporteerd.      Kansrijk Suriname wil langs deze weg alle donateurs, de maandelijkse vaste donateurs en alle overigen, en ook met name de Stichtingen Rotonde en (Doopsgezinde) Dowilvo van harte bedanken voor de giften en bijdragen en subsidies die we ook dit jaar weer mochten ontvangen. Zonder uw steun kan Kansrijk Suriname niets doen.

Onder de uitgaven zijn de overgehevelde bedragen naar Kansrijk Suriname inbegrepen ( 13.559) die in de geconsolideerde balans wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname.  

Het opschonen van de rekeningen en overhevelen van de specifieke projectbudgetten naar Suriname is met uitzondering van het budget voor het Tembe project gerealiseerd.

Projectuitgaven gedaan in Nederland betreft over het algemeen terugbetaling van door het bestuur in Suriname voorgeschoten uitgaven, en betalingen naar nederlandse rekeningen van Surinaamse partijen.

In Nederland is in 2023 in totaal . 29.384 ontvangen (inclusief bestuursgift van ..15.200) en in totaal ..30.148 uitgegeven (inclusief bestuursonkostenvergoeding van ..15.200) waarvan 1034 aan projecten, .355 aan bankkosten en ..13.559 is overgeheveld naar Suriname.          De liquiditeitspositie is in Nederland aldus met 754 afgenomen.   

SURINAME REKENING KANSRIJK SURINAME

Ook in 2023 heeft Kansrijk Suriname de gehanteerde beloningstructuur in SRD voor de werkzame vrijwilligers in Suriname met 50% aangepast vanwege de voortschrijdende inflatie. En nog steeds heeft dat op de uitgaven in euro’s nauwelijks invloed. 

In het begin van het jaar is een professionele muzikant  (Jason Eduard, docent aan muziekconservatorium in Paramaribo) aangetrokken om muziekles te geven in Sunny Point hetgeen aanvankelijk op zeer veel enthousiasme kon rekenen. Na verloop van tijd, wegens afnemende interesse van de leerlingen, bleef slechts een (te) klein groepje leerlingen over. Begin 2024 heeft het bestuur besloten om met de muzieklessen in die vorm vooralsnog te stoppen. 

Ook is begin maart een bibliothecaris aangetrokken die 3 dagen per week 2 uur per dag aanwezig is, de bibliotheek op orde houdt en de bezoekende kinderen helpt met lezen, voorlezen en spelletjes doen. Mede door haar toedoen , geholpen door enthousiaste Nederlandse stagiaires, wordt de bibliotheek hoe langer hoe meer een belangrijke ontmoetingsplaats voor de kinderen van Sunny Point.

Bij de individuele ondersteuning hebben we afscheid genomen van een persoon wegens het behalen van haar diploma, en van een ander persoon wegens onvoldoende inzet gedurende het jaar resulterend in een slecht rapport en blijven zitten. Aan de andere kant is de ondersteuning naar de verpleegkundige-in-opleiding geïntensiveerd vanwege de noodzakelijke lesboeken,  medische attributen en diensten en stages die zij moet volgen.

Voor het Tembe project (lessen in schilder- en houtsnijkunst van de Marrons) dat aanvankelijk opgestart was vanuit eigen vermogen , is in 2023 een behoorlijke subsidie ontvangen. De werkzaamheden zijn toegenomen en fase 1 is afgerond met een kleine expositie van de gerealiseerde werken. Voor verdere uitbouwing van het project is aan het Suriname Fonds van De Nederlandse Bank een contributie aangevraagd hetgeen is toegezegd en in 2024 (deels) tot uitkering zal komen.

Er is in Suriname in totaal ..13.559 ontvangen hetgeen volledig afkomstig is vanuit Nederland. De totale uitgaven in Suriname in 2023 bedroegen ..12.477 waarvan . 12.173.aan projecten, . 128 aan bankkosten en ..176 aan overige kosten. Per saldo is de liquiditeitspositie in Suriname met . 1.082 toegenomen