Beleidsplan 2023

    B E L E I D S P L A N   2 0 2 3 

Inhoud:

1. Doelstellingen en werkwijze 

2. Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban

      2.1 Besturen en communicatie

      2.2 Vrijwilligers

      2.3 Medewerkers 

      2.4 Achterban

3. Administratie en beloningsbeleid

4. Financiering en dekkingsplan

5. Projecten

      5.1 Clarke School

      5.2 Sunny Point

            5.2.1 Hiphoplessen

            5.2.2 Bibliotheek

            5.2.3 Huiswerkbegeleiding

            5.2.4 Muziek

            5.2.5 Bun Kopu Serie

            5.2.6 Microkrediet

            5.2.7 Voorlichting / gezondheid

            5.2.8 Tembekunst

      5.3 Overige projecten

            5.3.1 Digitaal onderwijs

            5.3.2 Individuele ondersteuning

6. Nieuwe projecten

      6.1 Bouwprojecten Sunny Point

            6.1.1 Bibliotheek

            6.1.2 Gemeenschapshuis

      6.2 Sociale kaart Sunny Point

Stichting Kansrijk Suriname

correspondentieadres 

Curieplaats  91  3069 HB  Rotterdam 

e-mail : secretaris.ks@gmail.com

 

telefoon:

+31 575 779 589 / 6 546 746 89 Willem Wanrooij, voorzitter en lid DB

+31 6 5351 8693 Bram de Knegt secretaris en lid DB

website

www.kansrijksuriname.org

 

facebook: 

Kansrijk Suriname

Sunny Point Kansrijk

bankrekening 

NL 65 TRIO 0390 4619 89  t.n.v.  Kansrijk Suriname                      

KvK-nummer 34360404

ANBI status. RSIN : 821328608

 1. Doelstellingen en werkwijze

Stichting Kansrijk Suriname (KS) helpt kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst kunnen verbeteren. Wij bieden hen kansen op een leven, waarin ze hun talenten inzetten en hun mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat er eerst niet was. Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen en hun gemeenschap, en een blijvend kansrijkere toekomst.

 1. Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban

2.1 Besturen en communicatie
Stichting Kansrijk Suriname is in Nederland gevestigd. In Suriname werkt de stichting als NGO met een eigen bestuur.

Het gezamenlijke bestuur in Nederland en Suriname vergadert circa 10x per jaar. De Surinaamse bestuursleden nemen on-line deel. Regelmatig is er tussentijds contact met het bestuur in Suriname.

De bestuursleden in Nederland en Suriname hanteren een portefeuilleverdeling voor de projecten en activiteiten. 

beleid  2023:  dit jaar wordt gezocht naar versterking van het Surinaamse en het Nederlandse bestuur. Een overdracht van het voorzitterschap van Willem Wanrooij naar Rajen Budhu Lal is voorzien in de 2e helft van 2023. De functie van secretaris komt per 1 april 2024 vrij. Dat betekent dat in 2023 naar een geschikte opvolger gezocht zal worden. 

Voor het Surinaamse bestuur zal naar uitbreiding met minimaal 1 lid gezocht worden. Dit is urgent, omdat Jenny Polanen haar bestuursfunctie heeft neergelegd.  

2.2 Vrijwilligers
KS heeft vaste vrijwilligers in Nederland. Daarnaast zijn er wisselende vrijwilligers die werken op of voor onze projecten in Suriname.
Met name te noemen in Suriname: Eddy Lanté, Stichting Duleti.

Bestuursleden en vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen alvorens zij kunnen werken voor Kansrijk Suriname.

beleid: zie bij de diverse projecten 

2.3 medewerkers
We hebben een aantal Surinaamse medewerkers in dienst op de volgende projecten:

1- Bibliothecaris Sunny Point. Beheerder Norma Pata
2- Gebouwbeheer bibliotheek.: Beheerder: Jeanette Donoe.
3- Muziekles Sunny Point. Docent  Jason
4- Hiphoples Sunny Point. Docent
5- Huiswerkbegeleiding Sunny Point. Docent Urmilla Adams
6- Tembe-kunst  Sunny Point:  Asser Kwadjani en John Macnack.

2.4 Achterban
Een achterban van ongeveer 600 personen ontvangt onze nieuwsbrief (3 á 4 per jaar) en volgt ons via de blogs op onze website (www.kansrijksuriname.org) en berichten op facebook (Kansrijk Suriname, Sunny Point Kansrijk). 

beleid: in 2023 wordt  dit beleid voortgezet. De in 2022 gestarte crowdfundingsactie voor een specifiek doel, nl. individuele ondersteuning was succesvol. Dit instrument zal vaker ingezet worden.

In 2023 zal veel meer aandacht geschonken worden aan de communicatie met onze achterban.

 1. Administratie en beloningsbeleid
  De penningmeester in Nederland is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde uitgaven.

De administratie wordt uitgevoerd en geregistreerd door de penningmeester. Eenmaal per jaar wordt door twee mensen van het bestuur kascontrole uitgevoerd.

beleid: voor 2023 wordt de lijn voortgezet om volledig on-line te bankieren in Suriname. Daardoor is het mogelijk om alle betalingen door de penningmeester van het Nederlandse bestuur te laten doen. De betalingen zullen lopen via een rekening op naam van Kansrijk Suriname bij een Surinaamse bank. (Finabank)

Bestuursleden en vrijwilligers in Nederland hebben recht op vergoeding van de gemaakte onkosten.

In de praktijk wordt door alle bestuursleden en vaste vrijwilligers de vergoeding als gift aan de stichting gedoneerd. Ook reizen naar Suriname worden betaald door de bestuursleden en vrijwilligers zelf.

 beleid:  wordt ongewijzigd voortgezet. Begin 2023 gaan voor het eerst na Corona weer Nederlandse bestuursleden  (secretaris en voorzitter)  en twee vrijwilligers naar Suriname..

4 . Financiering en Dekkingsplan
Eerste prioriteit blijft: zorgen dat de bestaande projecten gecontinueerd kunnen worden, zowel financieel als met personele bezetting. Daarvoor moet een structurele geldstroom worden gerealiseerd.
Bij ieder nieuw project dat zich aandient, zal eerst een plan en een begroting worden opgesteld en subsidie worden aangevraagd of door acties in de achterban fondsen worden geworven. Tot uitvoering van het plan zal pas worden overgegaan als er voldoende geld binnen is of definitief toegezegd is.

beleid: ook voor 2023 zal dit het  principe blijven.

Het is belangrijk om een  grotere groep vaste donateurs op te bouwen, die per tijdseenheid (jaar, maand, week) een betrekkelijk klein bedrag doneren. De inspanningen in 2022 hebben succes gehad. In de afgelopen jaren is het eigen, vrij besteedbare vermogen door donaties flink toegenomen.Toch blijft de inspanning erop gericht om het aantal vaste donateurs te vergroten.  

 1. Projecten
  5.1 Clarkeschool
  KS ondersteunt de Clarkeschool, die 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. De aanleg van toiletten werd gefinancierd. Ontbijt voor een veertigtal kinderen werd op dagelijkse basis verzorgd. We zijn gestart met  “de Hof van Clarke”, een moestuin bij de school. Plus een fruittuin. We hebben daartoe het schoolterrein geheel omheind, een groentetuin aangelegd. en vruchtbomen geplant. Een team van leerkrachten zorgt voor onderhoud en lessen aan de kinderen. In de coronatijd is de cyclus van zaaien, opgroeien, onderhouden en oogsten vaak onderbroken, door de sluiting van scholen, partiële lesroosters enz.

Evaluatie 2022:
In april 2022 werd gekeken naar een mogelijkheid om de bakken te vervangen door stenen exemplaren. De bakken zijn van hout en die worden aangetast door de termieten en moeten ieder jaar bespoten worden. Het kan niet anders dat de giftige stoffen in de grond komen en hierdoor de gewassen aangetast worden.
Er zou een begroting ingediend worden voor vervanging van de houten bakken door stenen bakken. Bovendien zou de keukeninrichting uitgebreid worden.  In verband met corona en de hevige regenval in Suriname zijn de plannen toen niet uitgewerkt.

beleid in 2023. In januari van dit jaar, tijdens het bezoek van 2 van onze bestuursleden,  zullen afspraken gemaakt worden om 3 van de rotste bakken te vervangen door stenen bakken. Bovendien is er tuingereedschap gekocht. Er is door de overheid  de mogelijkheid geboden om een tuinman in dienst te nemen voor het onderhoud.  Het terrein wordt opgehoogd en er worden planten en vruchtstruiken geplant. 

 De bakken zijn inmiddels gemetseld. De keuken is gemaakt en Kansrijk heeft besloten uit de verkregen subsidies de keukeninrichting te betalen.
Besloten is op de plek van het eerder geplande kippenhok, fruitbomen te plaatsen. Daarvoor moet de grond worden opgehoogd.  

Er is nog ruimte over voor speeltoestellen. Dit plan moet nog uitgewerkt worden.

 5.2 Sunny Point
Sunny Point is een grote achterstandswijk 15 km buiten Paramaribo. Kansrijk Suriname richt zich vooral op het bieden van kansen aan kinderen en volwassenen in deze wijk.  

5.2.1 Muziek- en hiphoplessen.
KS  verzorgt in samenwerking met een muziekleerkracht en een dansleraar respectievelijk muzieklessen voor de lagere-schooljeugd en hiphoplessen voor pubers. 

Beleid:  In 2023 worden deze lessen gecontinueerd. Doelen zijn: wekelijkse lessen met af en toe een optreden, dat gedeeld kan worden via social media.

5.2.2 Bibliotheek
In maart 2018 is onze  bibliotheek in Sunny Point geopend. De beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal in het volgen van het Nederlandstalige onderwijs.
Lezen zal de beheersing van de taal verbeteren en daarmee mogelijk ook de schoolprestaties.  De bibliotheek is 3x per week geopend en wordt druk bezocht. Corona zorgde ook hier voor een achteruitgang in bezoek, doordat de bibliotheek vaak dicht moest blijven. In 2023 moet hard gewerkt worden om het herstel in te zetten.

Beleid 2023 : begin 2023 is onderscheid gemaakt tussen het bibliothecariswerk (uitleen en taallessen) en het gebouwbeheer.  Het werk is over twee functies verdeeld.(Zie ook 6.1.1) 

Voor de bibliotheek geldt als beleid:

 • voor de bibliothecarisfunctie zijn criteria opgesteld. 

* De nieuwe functionaris komt uit Sunny Point. 

* Spreekt Sranan en Nederlands en begrijpt het Sarmaccaans en het Aukaans

* Kan met kinderen omgaan en heeft overwicht. 

* Is toegewijd aan het werk en de doelen van Kansrijk Suriname: kansen bieden aan kinderen en volwassenen. 

Wij gaan werven onder leerkrachten van de twee basisscholen in Sunny Point. In januari 2023 is dit deel van het beleid uitgevoerd. We hebben iemand gevonden die aan onze criteria voldoet. Daarnaast woont ze ook in Sunny Point.

 

Er wordt een functiebeschrijving gemaakt van de functie bibliothecaris. Naast het uitlenen en taallessen geven zorgt de bibliothecaris er ook voor dat “er leven in de bibliotheek is”.

 • regelmatig wordt de boekenvoorraad aangevuld met boeken uit Nederland en wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van Surinaamse boeken. (boeken in het Nederlands, met Surinaamse context, door schrijvers uit Suriname)
 • maandelijks organiseren van “voorleesuren”.  Leuke activiteiten voor de kinderen door vrijwilligers die met enige regelmaat een (paar) maand(en) komen helpen en soms ook door kinderboekenschrijvers.  Dit beleid wordt voortgezet.
 • een vrijwilligster komt in de juli en augustus helpen met het organiseren van extra activiteiten.

5.2.3 Huiswerkbegeleiding.
Begin 2018 zijn we gestart  met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. In Suriname wordt bijna uitsluitend streng klassikaal onderwijs gegeven. Didactische variatie ontbreekt vrijwel geheel. Wie niet mee kan komen, wordt achtergelaten. Wij geven kinderen een nieuwe kans en met groot succes. De rapporten getuigen hiervan.

Plusminus 40 kinderen krijgen 3x per week in kleine groepen bijles. De kinderen hebben door de corona-pandemie grote achterstanden opgelopen. De scholen waren regelmatig dicht. Online onderwijs is niet mogelijk, o.a. door het ontbreken van wifi.  

Evaluatie 2022.                                                                                                  We hebben in januari 2022 een nieuwe locatie gerealiseerd voor de huiswerkbegeleiding: het Gemeenschapshuis van de Stichting Duleti. (zie ook 6.1 Bouwprojecten Sunny Point)

beleid in 2023
De registratie van de activiteiten  vindt wekelijks plaats via filmpjes of foto’s die de docente maakt en naar ons verstuurt.  De evaluatie doen we aan de hand van de schoolrapporten. De docente houdt  iedere les aantekening van de aanwezige kinderen. We stellen in overleg met de docent een bovengrens in aan het aantal leerlingen. Dit is tevens het streefgetal.

We overwegen om de bibliothecaris en de huiswerkbegeleider samen te laten beoordelen of er kinderen vanuit de bibliotheek of school aan de huiswerkbegeleiding kunnen meedoen.

5.2.4 Muziek                                                                                                             Begin januari werd door het bestuur van Kansrijk Suriname besloten om wederom muzieklessen te introduceren in Sunny Point. Ten tijde van Corona waren de muzieklessen gestopt  en sindsdien was er geen muziekleraar te vinden om in het Gemeenschapshuis van Sunny Point muzieklessen te geven.

Via via kwamen we begin 2023 in contact met Jason Eduard, een enthousiaste muziekdocent o.a. aan het conservatorium, die met veel verve sinds medio februari de muzieklessen vorm geeft,  door o.a. boomwhackers te introduceren waarmee meteen een groepsgebeuren gecreëerd werd.

beleid 2023.  De groep gemotiveerden moet (en zal zeker)  groter worden waarbij als format gekozen is om te starten met de module boomwhackers en uit die groep worden gemotiveerde leerlingen geselecteerd om als beloning door te stromen naar zang– of drum- of gitaar- of pianolessen aan de muziekschool.  Voor dit laatste moeten we  nog subsidiëring vinden.

De muzieklessen op zaterdag gaan gestaag door, doch dit vereist wel motivatie en discipline van de leerlingen. Dit gaat langzaam in Sunny Point. Inmiddels is de kleine groep leerlingen (5 – 7) zeer enthousiast en ze hebben eind mei  bewezen dat ze voor de muziektest slaagden en de basisnoten goed kunnen spelen.

Afhankelijk van de verdere ontwikkeling wil Jason eind juli of eind augustus een presentatie houden met uitnodiging van de ouders, waarbij tevens een “vakantie muziekplan” gestart wordt voor de gemotiveerde  leerlingen.

5.2.5 Bun kopu serie
Wij verzorgen een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die een verlaten neefje onderhoudt en opvoedt.. Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en verdient hiermee een deel van haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden en past daarmee volledig binnen de doelstellingen van KS.

Beleid in 2023: Kansrijk Suriname continueert deze goederenstroom, waar in Nederland drie vrijwilligers regelmatig mee bezig zijn. Om de twee maanden vindt verscheping plaats. 

5.2.6 Microkrediet.
Wij bouwden een ruimte voor een vrouw die een cateringbedrijfje wil beginnen. Kansrijk Suriname schoot de bouwkosten voor, en deze worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. 

De pandemie en de enorme inflatie van de afgelopen jaren hebben de start bemoeilijkt. 

Beleid in 2023 : het verstrekken van microkrediet behoort niet tot de reguliere activiteiten van KS. We zetten in op de verdere aflossing van de lening. De inflatie in Suriname bedraagt op jaarbasis ruim 60%.  De terugbetaling gebeurt in srd’s. De consequentie is, dat de afbetaling een -never-ending-story zou opleveren.  KS heeft daarom een regeling getroffen, die onafhankelijk werkt van de koersontwikkeling en gunstig uitpakt voor de betrokkene. 

5.2.7. Voorlichting / Gezondheid                                                                 Kansrijk Suriname is in 2020 gestart met voorlichtingssessies aan de jeugd van Sunny Point. Er zijn veel tienerzwangerschappen. Een Surinaamse vrijwilligster, die de talen uit het binnenland spreekt, verzorgde 3 voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld tachtig kinderen, jongens en meisjes, waren aanwezig.      

Beleid in 2023  in het najaar van 2020 en in 2021 wilden we de voorlichting in Sunny Point continueren en uitbreiden. De pandemie heeft dat onmogelijk gemaakt, omdat groepsbijeenkomsten verboden waren. Er is nog geen besluit genomen of we in 2023 weer bijeenkomsten organiseren.  Zodra de docente/vrijwilligster weer beschikbaar is, bespreken we met haar de voortzetting. 

5.2.8. Tembe-kunst.
Tembe is de eigen schilder- en houtsnijkunst van de marrons. KS ontwikkelt samen met Aucaanse en Saramaccaanse influencers workshops waarin de Tembe-kunst wordt overgedragen.  Kunstenaars en dorpsoudsten die deze traditionele kunst goed kennen, leiden de workshops. Uiteindelijk doel is de kunst weer levend te maken en houden en Sunny Point tot toeristische trekpleister te maken door Tembe-kunst grootschalig toe te passen.  

Evaluatie 2022.  Het gehele project is opgestart en één tentoonstelling is georganiseerd. Genereren van de daarbij horende publiciteit. Financiering voor dit jaar is geregeld. Voor komende jaren moeten we meer geld inzamelen. Het schrijven van een projectplan en aanschrijven van grotere fondsen is uitgevoerd en de financiering van 2023 is veilig gesteld. Lessen op papier zijn uitgebreid naar schilderen op hout. Gerealiseerd zijn alle punten muv het starten met de murals (muurschilderingen).

Beleid voor 2023 en 2024
lessen   In 2023 en 2024 worden de lessen gecontinueerd. De opzet is om jonge Tembe-kunstenaars op te leiden. 

commerciële contacten    Een beloning in geld is belangrijk, zeker in een land en wijk, Sunny Point, waar het voor velen moeilijk is om in het dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Commerciële contacten zijn daarom van groot belang.  We willen contact leggen met de eigenaresse / managing director van Readytex, het grootste en meest bekende warenhuis, om het werk van de jonge kunstenaars te promoten. 

uitbreiding naar community-gebeuren      In 2022 is gestart met de eerste lessen. Deze zijn gericht op het aanbrengen van de technieken. In 2023 en 2024 worden de lessen gecontinueerd. Om onze doelen te bereiken, is het nodig dat het Tembe-project buiten het klaslokaal gaat leven. 

Wat we willen:

 • beschilderen van buiten-objecten: deuren, muren, schuttingen. Op kleine schaal beginnen en  daarna uitbreiden
 • productie van pangi’s met Tembe-motieven. Beginnen met enkele vrouwen die nu al pangi’s maken voor gebruik binnen de eigen kring. Afzetmogelijkheden creëren die inkomen genereren.  Verkoopmomenten aan huis bijvoorbeeld. Alles kleinschalig opstarten en mensen er in meenemen en eigenaar van maken.

op hoger plan brengen door internationale uitwisseling      Op de universiteit in Cayenne wordt in Tembe gedoceerd. Tembe is een Surinaamse kunstvorm die geëxporteerd is naar Frans-Guyana en daar voet aan de grond heeft gekregen.  Het is van groot belang om het Tembe-project in Sunny Point daarbij te laten aansluiten.  We willen in 2023 de contacten leggen en afspraken maken en in 2024 komen tot uitwisseling van jonge kunstenaars uit beide landen. Verkennende gesprekken met de ambassadeur van Frans Guyana zijn in 2023 voorzien.

public relations
Het doel is om in allengs bredere kring bekendheid te geven aan alles wat er op Tembe-gebied gebeurt in Sunny Point. De identiteit van Sunny Point als Tembe-wijk gaat samenvallen met het imago van de wijk in de buitenwereld.  We willen dit bereiken door publicitaire momenten te creëren bij de kleine mijlpalen die bereikt worden, zoals tentoonstellingen. Kanalen zijn pers, televisie, facebook.

Daarnaast is permanente aandacht mogelijk door het plaatsen van billboards. Dat zou kunnen bij de bibliotheek, bij het Gemeenschapshuis  en bij de toegang tot Sunny Point bij de Nieuw Weergevonden weg.

De weg die we gaan    In de marrontraditie in de binnenlandse dorpen wordt de hele dorpsgemeenschap betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en belangrijke zaken. In kuutu’s (soms ook krutu’s genoemd) komen alle volwassenen in vergadering bijeen. Er wordt net zo lang overlegd totdat een consensusbesluit genomen wordt. In kleine gemeenschappen is dat een zeer belangrijk middel om de samenleving leefbaar en harmonieus te houden. 

Sunny Point wordt grotendeels bewoond door marrons die gevlucht zijn uit hun dorpen tijdens de binnenlandse oorlog en hun kinderen en kleinkinderen. Wij gebruiken het oude instituut van de kuutu om de plannen geleidelijk aan te ontwikkelen. Wij willen immers dat het een project van de bewoners zelf wordt en dan is participatie bij alle stappen een noodzaak. 

Kosten.    Voor 2023 zijn de kosten gedekt door een subsidie die Kansrijk Suriname gekregen heeft van de stichting Dowilvo.  De Nederlandse Bank gaat projecten steunen in het kader van het slavernijverleden. In de zomer van 2023 wordt de inschrijving geopend. Als ons plan binnen hun voorwaarden past, en daar lijkt het op dit moment op, dan zullen wij een aanvraag indienen.

Hoe wordt de uitvoering gemonitord?     Onze voorzitter in Suriname, zelf Marron en gevierd kunstenaar en regisseur, is wekelijks op Sunny Point om het project te monitoren. Hij vindt dit een project dat een verschil kan maken in het genereren van positieve aandacht voor Sunny Point en het bewustzijn van en de trots op de eigen cultuur. Die positieve energie kan ingezet worden voor het geloof in eigen mogelijkheden en kansen.

5.3  Overige Projecten

5.3.1 Digitaal onderwijs
In 2015 startte KS, in samenwerking met Maurice de Hond / de Steve JobsSchool, een proef om te zien  of de combinatie onderwijs en ICT, vooral gezien het slechte onderwijs op scholen buiten Paramaribo en in het bijzonder in het binnenland, voor meer kansen zou kunnen zorgen. In de volgende  jaren zijn we hiermee doorgegaan.

Beleid in 2023: De resultaten zijn zo gering, dat we geen energie meer stoppen in dit project. Het wijkt te veel af van de zeer klassikale vorm, waarin het onderwijs nu nog gegeven wordt.

5.3.2 Individuele ondersteuning
KS wordt soms op het spoor gezet van kinderen, die in de problemen geraakt zijn en extra hulp behoeven. We helpen bijvoorbeeld door het betalen van het busgeld naar school en het aanschaffen van schoolmaterialen. 

Beleid in 2023.
We continueren en verhogen onze steun aan een jonge vrouw die we vanaf haar 12e jaar ondersteunen en havo-examen heeft gedaan. In 2023 gaat ze naar het voortgezet hoger beroepsonderwijs.
Haar leergierige en intelligente zusje ondersteunen we ook sinds 2 jaar  Deze steun wordt voortgezet in het komende jaar. Ze doet dan examen MULO.
Een broertje uit hetzelfde gezin krijgt dezelfde ondersteuning. De olievlekwerking van een goed rolmodel is hier zichtbaar. 

In 2023 zet KS dit beleid voort. Een jonge vrouw is toegevoegd aan het lijstje met jonge mensen die we steunen. Ze zou vlak voor haar eindexamen voor onderwijzeres moeten  opgeven omdat ze de kosten van de stages niet meer kon dragen. De prijzen van de bussen zijn het afgelopen jaar verviervoudigd. Wij betalen deze vervoerskosten en de materiaalkosten.

Over eventuele nieuwe namen wordt beslist als er aanvragen binnenkomen. 

Evaluatie vindt plaats via de schoolrapporten.                                    We onderzoeken in 2023 of de opzet verbreed kan worden naar een omvangrijker studiefonds. 

     Nieuwe projecten

6.1 Gebouwbeheer

6.1.1 Bibliotheekgebouw

In 2022 zijn de werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud) en in de bibliotheek (uitleen en taallessen) gesplitst en in twee functies ondergebracht, waaraan de beloning gekoppeld wordt.

beleid 1: De functie Gebouwbeheer is beschreven begin 2023. Als beheerder is Jeanette Donoe aangesteld.

In 2023 zal het beheer door haar worden uitgevoerd. Na een evaluatie aan het eind van het jaar zal worden bezien welke verbeteringen in de functie kunnen worden aangebracht.

beleid 2. Na de ophoging van het voorterrein en het overkluizen van de trens is begin 2023 een inventarisatie gemaakt van het na vijf jaar gebruik benodigde onderhoud aan het gebouw en het terrein.

Opdracht tot herstel en verbetering is gegeven en in 2023 wordt het onderhoud verder uitgevoerd.

beleid 3. De eigendomsverhoudingen regelen. De registratie van de eigendom van de gronden op naam van Jeanette Donoe is helaas nog niet geregeld. Blijft een aandachtspunt. De vertraging is geheel te wijten aan het trage handelen van de Surinaamse overheid, die een achterstand heeft van 40 jaren in het registreren van grondrechten.

6.1.2. Gemeenschapshuis
We werken samen met de Stichting Duleti die het Gemeenschapshuis exploiteert. Deze stichting is een bewonersinitiatief met als doel de leefbaarheid en de samenhang in Sunny Point te vergroten.

In 2022 hebben we als eerste onze huiswerkbegeleiding kunnen onderbrengen in het Gemeenschapshuis. Vervolgens konden we er ook terecht met de Tembe-cursussen en vanaf begin 2023 met de Muzieklessen.   Nog in 2022  is een betere verlichting gerealiseerd. Hierdoor kunnen de lessen langer gegeven worden en hoeven ze niet gestaakt te worden bij invallende duisternis.

beleid 2023 . We willen onze samenwerking met Duleti intensiveren. Onze doelen liggen dicht bij elkaar en wat is er mooier als we kunnen aansluiten bij bestaande structuren.
In dat kader willen we bijdragen aan verbetering van het Gemeenschapshuis.. 

In 2023 werken we met de Stichting Duleti verder aan een opknapbeurt voor het Gemeenschapshuis door het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het aanschaffen van voldoende stoelen en tafels. Ook het aanleggen van een toegangspad staat op de verlanglijst. Hierdoor wordt in de regentijd het gebouw een stuk makkelijker bereikbaar. 

6.2  Sociale kaart Sunny Point.
In Sunny Point wonen voornamelijk twee groepen Marrons: Aucaners en Saramaccaners.  Deze groepen doen weinig samen. Kansrijk Suriname is al enige tijd van plan om de sociale kaart van Sunny Point in te vullen: wie zijn de mensen met invloed binnen deze gemeenschappen; hoe is de invloed van de landsregering geregeld en welke namen horen daarbij; welke hulpverlening is er en hoe functioneert die. De antwoorden op deze vragen zijn voor het succes van ons werk van wezenlijk  belang.   

Evaluatie beleid: in 2023 willen we de sociale kaart ingevuld hebben. We doen dit door gebruik te maken van de kennis bij ons Surinaamse bestuur  en door doel- en plangericht de gewenste informatie te verzamelen. We gaan de wijk in en praten met veel mensen.  Onze voorzitter in Suriname houdt interviewrondes. De informatie wordt verwerkt en overzichtelijk weergegeven.  Aan dit plan is alleen afgeleid uitvoering gegeven in het kader van vooral het Tembe-project.. De beschikbare bestuurskracht is ingezet voor onze andere projecten. 

Beleid in 2023:  we zoeken contact met organisaties die in andere wijken van Paramaribo soortgelijke initiatieven ontplooien.  We onderzoeken of we krachten kunnen bundelen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 
Verder continueren de contacten met de Stichting Duleti en contacten in het kader van onze projecten. 


Willem Wanrooij, voorzitter