Financieel Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2020 van Stichting Kansrijk Suriname

Inleiding:

2020 heeft ook voor Kansrijk Suriname, net zoals in de rest van de wereld, in het teken gestaan van de pandemie Covid 19.
Na het bezoek van 2 bestuursleden aan Suriname in het begin van het jaar zijn de overige geplande reizen allemaal uitgesteld.  En net zo als in Nederland werd in Suriname het openbare leven ook lam gelegd tijdens de verschillende lockdowns met als gevolg dat veel van onze projecten in Suriname geen of nauwelijks voortgang kon hebben.

De scholen gingen dicht, waardoor er dus geen busgeld meer betaald hoefde te worden, en er geen huiswerkbegeleiding gegeven werd.
Vanwege het contactverbod werd er ook geen muziekles en hip-hoples meer gegeven.
Alleen de bibliotheek is de gehele periode bemand geweest waardoor die kosten wel gewoon doorliepen.

Het bestuur heeft toen besloten om de betrokken medewerkers van de verschillende projecten toch een (geringe) vergoeding te geven om ze aan de projecten verbonden te houden en om tegemoet te komen aan hun verlies van inkomsten . Tegen het eind van het jaar zijn sommige activiteiten weer begonnen doch snel daarna ook weer gestopt.

Vanwege monetaire problemen in Suriname kelderde in het tweede en derde kwartaal de waarde van de SRD en vond er daardoor  een hyperinflatie plaats met als gevolg dat praktisch alle producten en diensten veel duurder werden (in SRD; niet of nauwelijks in euro).
Op grond daarvan heeft het bestuur besloten om de gehanteerde uurtarieven voor de verschillende diensten opnieuw te herijken op de nieuwe wisselkoers. In SRD  resulteerde dat soms tot een meer dan 50% verhoging, doch in euro’s werden de kosten eerder lager dan hoger.

De werkwijze van de Stichting is echter in principe niet veranderd: nieuwe projecten  worden geanalyseerd, onderbouwd met een business case, en financiering wordt bij verschillende instanties aangevraagd. Op basis van toezeggingen wordt dan besloten het project al dan niet door te laten gaan. Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat specifieke project opgevoerd en besteed. Indien (nog) niet alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven, staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd, van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt. Door timing verschil tussen daadwerkelijke ontvangsten en reeds gedane uitgaven kan het voorkomen dat het bestuur noodzakelijkerwijs voorfinanciert  hetgeen als negatieve voorziening op de balans is opgevoerd.

Toelichting:

De administraties van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname worden op kasbasis gevoerd, wat  betekent dat geen verplichtingenadministratie wordt weergegeven.
Vanuit Nederland wordt geld voor geoormerkte projecten overgemaakt naar de eurorekening in Suriname.  Dan worden op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars, conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten besteed.
Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd, waarbij de gemiddelde berekende wisselkoers  wordt gehanteerd.  Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname, waarbij de allocatie over verschillende projecten in NL wordt geadministreerd.

In 2020 is een bedrag van € 4.874 naar Suriname overgemaakt. (2019:  € 6.666).

Door timingverschil kan het budget  voor het ene project in Suriname sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL-bestuur wordt dan extra budget gereserveerd, zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden  naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben, wat betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan er tot op dat moment  naar Suriname voor die specifieke projecten is  overgemaakt. Bij het opheffen van de DSB rekeningen in 2020 zijn de verschillende projectbudgetten opgeschoond en waar mogelijk overgeheveld naar de rekening van Kansrijk Suriname in Suriname.

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven zowel in NL als in  SU vermeld. De naar Suriname getransfereerde bedragen (ontvangst in Suriname  = uitgave in NL) zijn in de geconsolideerde cijfers geëlimineerd.

Wederom hebben bestuursleden en medewerkers een onkostenvergoeding ontvangen: maximaal € 1700 p/p; in het totaal € 15.300. Deze bedragen zijn direct door iedereen als gift gedoneerd aan Kansrijk Suriname.  Het gevolg hiervan is dat zowel de ontvangsten als de uitgaven dit bedrag van € 15.300,- laten zien.

 Samenvatting:

In 2020 is in het totaal € 26.917 ontvangen inclusief bestuursgift van €15.300 (2019: € 27.027 inclusief bestuursgift van € 15.300) en is  €  22.277 uitgegeven aan projecten en kosten  (2019: € 27.615).

Aan projecten  is € 5.542 gespendeerd en de totale kosten waren  € 16.735 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 15.300.
(In 2020 waren die bedragen respectievelijk: € 11.219 aan projecten en voor kosten € 16.396 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 15.300).

De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2020 aldus met € 4.640 toegenomen en bedraagt per 31-12-2020 : € 16.228 (31-12-2019: € 11.588).
Van deze  € 16.228 is € 6.813 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2019: € 8.573) en is € 9.415 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2019: € 3.015).

 

De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

NEDERLANDSE REKENING KANSRIJK SURINAME

Alle inkomsten zijn in NL ontvangen en als zodanig gerapporteerd en daar willen we via deze weg alle donateurs nogmaals hartelijk voor bedanken.

Onder de uitgaven in NL vallen ook de “uitgaven” van de gelden die naar Suriname zijn overgeheveld (€4.874), die in de geconsolideerde cijfers wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname.

In Nederland is in 2020 in totaal € 26.917 ontvangen (inclusief bestuursgift van € 15.300) en er is in totaal € 20.899 uitgegeven zijnde € 243 bankkosten en € 15.782 overige kosten (inclusief bestuursonkosten van € 15.300) en € 4.874 overheveling naar Suriname.

Eind december zijn zoveel mogelijk budgetten evenals het krediet “winkeltje Jeanette” overgeheveld van de NL-administratie naar de SU-administratie aangezien alle uitgaven daar plaatsvinden. Uitgezonderd die budgetten waarvan we verwachten dat we die in NL zullen besteden. Eerder verleend krediet aan Lydia voor een printer is afgeboekt omdat die printer nooit gewerkt heeft.


SURINAME REKENING KANSRIJK SURINAME

In 2020 is er vanuit NL netto € 4.874 overgemaakt naar Suriname (2019: €6.666). De totale uitgaven in Suriname in 2020 bedroegen € 6.252 waarvan aan projecten € 5.542 en € 710 aan kosten  (2019: € 7.589 totale uitgaven waarvan  € 7.349 aan projecten en € 195 voor kosten).

Ondanks alle pogingen is het tot op heden nog niet gelukt om een zakelijke rekening te openen in Suriname zodat nog steeds gebruikt wordt gemaakt van de rekening die op naam staat van een Nederlandse bestuurder, doch beheerd wordt door de penningmeester.

Onder de overige kosten valt ook het bedrag van € 510 dat eind december is afgeboekt van het naar de SU-rekening overgehevelde krediet van Jeanette voor haar winkeltje. Die afboeking is een tegemoetkoming voor de devaluatie van de SRD. Het krediet werd eertijds opgebouwd in euro’s, en wordt terugbetaald uit haar verdiensten in SRD.  Door de devaluatie van de SRD zou de terugbetaling onevenredig zwaar op last van Jeanette neerkomen zodat het bestuur besloten heeft de schuld in SRD voor de devaluatie te blijven hanteren.

Suriname rekening van Kansrijk Suriname