Beleidsplan 2022

 

Beleidsplan 

Inhoud.

Algemene gegevens Stichting Kansrijk Suriname (NL)

 1. Doelstellingen en werkwijze
 2. Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban
  2.1 Besturen en communicatie
  2.2 Vrijwilligers
  2.3 Medewerkers
  2.4 Achterban
 3. Administratie en beloningsbeleid
 4. Financiering en dekkingsplan
 5. Projecten
 6. Onderwijsproject in voorbereiding
 7. Evaluatieve opmerkingen

Correspondentieadres
Curieplaats  91  3069 HB  Rotterdam

e-mail : secretaris.ks@gmail.com

telefoon:
+575 779 589 / +316 546 746 89 Willem Wanrooij, voorzitter en lid DB

+31 6 5351 86 93 Bram de Knegt, secretaris en lid DB

website:
www.kansrijksuriname.org

facebook:
1. Kansrijk Suriname
2. 
Sunny Point Kansrijk

bankrekening:
NL 65 TRIO 0390 4619 89  t.n.v.  Kansrijk Suriname                      

KvK-nummer 34360404

ANBI status. RSIN : 821328608

 

 1. Doelstellingen en werkwijze

Stichting Kansrijk Suriname (KS) helpt kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst kunnen verbeteren. Wij bieden hen kansen op een leven, waarin ze hun talenten inzetten en hun mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat er eerst niet was. Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen en hun gemeenschap, en een blijvend kansrijkere toekomst.

 

 1. Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban

 

2.1 Besturen en communicatie

Stichting Kansrijk Suriname is in Nederland gevestigd.
In Suriname werkt de stichting als NGO met een eigen bestuur. 

Het gezamenlijke bestuur in Nederland en Suriname vergadert circa 10x per jaar. De Surinaamse bestuursleden nemen on-line deel. Regelmatig is er tussentijds contact met het bestuur in Suriname.

De bestuursleden in Nederland en Suriname hanteren een portefeuilleverdeling voor de projecten en activiteiten. 

beleid: Begin 2020 is het Surinaamse bestuur vernieuwd. In 2021 is geïnvesteerd in het opbouwen van de samenwerking in concrete projecten.  In 2022  wordt de samenwerking voortgezet en verdiept, doordat in elke projectgroep leden van beide besturen vertegenwoordigd zijn. 

2.2 Vrijwilligers

KS heeft vaste vrijwilligers in Nederland. Daarnaast zijn er wisselende vrijwilligers die werken op of voor onze projecten in Suriname. 

Bestuursleden en vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen alvorens zij kunnen werken voor Kansrijk Suriname.

beleid: zie bij de diverse projecten 

2.3 medewerkers
We hebben een aantal Surinaamse medewerkers in dienst op de volgende projecten:

1- Bibliotheek Sunny Point. Beheerder: Jeanette Donoe.
2- Muziekles Sunny Point. Docent: Urmilla Adams
3- Hiphoples Sunny Point. Docent: vacature
4- Huiswerkbegeleiding Sunny Point. Docent: Urmilla Adams
5- Tembe-kunst  Sunny Point. Docenten: Asser Kwadjani en John.

 

2.4 Achterban
Een achterban van ongeveer 600 personen ontvangt onze nieuwsbrief (3 á 4 per jaar), volgt ons via de blogs op onze website (www.kansrijksuriname.org) en via berichten op facebook (Kansrijk Suriname, Sunny Point Kansrijk). 

beleid: in 2022 wordt  dit beleid voortgezet. We starten met een crowdfundingsactie voor een specifiek doel, nl individuele ondersteuning. Als dit succesvol is, wordt dit instrument vaker ingezet.

 1. Administratie en beloningsbeleid

De penningmeester in Nederland is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde uitgaven.

De administratie wordt uitgevoerd en geregistreerd door de penningmeester. Eenmaal per jaar wordt door twee mensen van het bestuur kascontrole uitgevoerd.

beleid: voor 2022 wordt de lijn voortgezet om volledig on-line te bankieren in Suriname. Daardoor is het mogelijk om alle betalingen door de penningmeester van het Nederlandse bestuur te laten doen. De betalingen zullen lopen via een rekening op naam van Kansrijk Suriname bij een Surinaamse bank. (Finabank) 

Bestuursleden en vrijwilligers in Nederland hebben recht op vergoeding van de gemaakte onkosten.

In de praktijk wordt door alle bestuursleden en vaste vrijwilligers de vergoeding als gift aan de stichting gedoneerd. Ook reizen naar Suriname worden betaald door de bestuursleden en vrijwilligers zelf.

beleid:  wordt ongewijzigd voortgezet.   Door corona zijn in 2021 de bezoeken aan Suriname door het Nederlandse bestuur achterwege gebleven. Zodra het medisch verantwoord lijkt, zullen die bezoeken in 2022 hervat worden. 

4 . Financiering en Dekkingsplan 

Eerste prioriteit blijft: zorgen dat de bestaande projecten gecontinueerd kunnen worden, zowel financieel als met personele bezetting. Daarvoor moet een structurele geldstroom worden gerealiseerd. 

Bij ieder nieuw project dat zich aandient, zal eerst een plan en een begroting worden opgesteld, en subsidie worden aangevraagd of door acties in de achterban fondsen worden geworven, Tot uitvoering van het plan zal pas worden overgegaan als er voldoende geld binnen is of definitief toegezegd is.

beleid: ook voor 2022 zal dit het  principe blijven.

Het is belangrijk om een  grotere groep vaste donateurs op te bouwen, die per tijdseenheid (jaar, maand, week) een betrekkelijk klein bedrag doneren. De inspanningen in 2020 en 2021 hebben onvoldoende succes gehad. De financiering komt  uit een kleine groep donateurs en uit grote giften van fondsen die wij aanschrijven.  Overigens is in 2021 het eigen, vrij besteedbare vermogen door enkele forse donaties flink toegenomen.

5. Projecten

5.1 Clarkeschool

KS ondersteunt de Clarkeschool, die 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. De aanleg van toiletten werd gefinancierd. Ontbijt voor een veertigtal kinderen werd op dagelijkse basis verzorgd. 

Vervolgens zijn we gestart met  “de Hof van Clarke”, een moestuin bij de school. Plus een fruittuin. We hebben daartoe het schoolterrein geheel omheind, een groentetuin aangelegd. en vruchtbomen geplant. Eén leerkracht is exclusief belast met het begeleiden van kinderen bij het gehele proces van zaaien, kweken, oogsten. Een team van leerkrachten staat haar bij. In de coronatijd is de cyclus van zaaien, opgroeien, onderhouden en oogsten vaak onderbroken, door de sluiting van scholen, partiële lesroosters enz. 

Beleid: Voor de nabije toekomst is het noodzakelijk om het proces weer goed op te starten. Voorwaarde is dat de school normaal draait en het ziekteverzuim van de leerkrachten  gedaald is tot voor-corona maatstaven. Het voornemen blijft bestaan om van dit proces een Leergang te maken en die te gebruiken bij het onderwijs. Ook het promoten van moestuinen bij andere scholen via het introduceren van deze Leergang behoort tot de beleidsvoornemens. Vanuit de Lands regering wordt het gebruik van moestuinen gepromoot. 

Bouwplannen, door een andere sponsor, voor nieuwe lokalen spelen een allocatierol in dit proces. 

5.2 Sunny Point 

Sunny Point is een grote achterstandswijk 15 km buiten Paramaribo. Kansrijk Suriname richt zich vooral op het bieden van kansen aan kinderen en volwassenen in deze wijk.  

5.2.1 Muziek- en hiphoplessen.

KS  verzorgt in samenwerking met een muziekleerkracht en een dansleraar respectievelijk muzieklessen voor de lagere-schooljeugd en hiphoplessen voor pubers. 

Beleid:  In 2022 worden deze lessen gecontinueerd. Doelen zijn: wekelijkse lessen met af en toe een optreden, dat gedeeld kan worden via social media.

5.2.2 Bibliotheek

In maart 2018 is onze  bibliotheek in Sunny Point geopend. De beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal in het volgen van het Nederlandstalige onderwijs. Lezen zal beheersing van de taal verbeteren en daarmee mogelijk ook de schoolprestaties.  De bibliotheek is 3x per week geopend en wordt druk bezocht, gemiddeld door 30 kinderen per dag.

Beleid 1: regelmatig wordt de boekenvoorraad aangevuld met boeken uit Nederland en wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van Surinaamse boeken. (boeken in het Nederlands, met Surinaamse context, door schrijvers uit Suriname)

Beleid 2: Het terrein voor de bibliotheek is in 2021 opgehoogd en bestraat. De trens is overkluisd. In 2022 wordt een onderhoudsplan voor het gehele gebouw opgesteld en geld gezocht voor de uitvoering ervan. 

beleid 3. het onderhoud in combinatie met beheer beschrijven en afzonderlijk van het bibliotheekwerk als functie laten vervullen.

beleid 4. eigendomsverhoudingen regelen. De registratie van de eigendom van de gronden op naam van Jeanette Donoe verkeert nu in het laatst stadium

beleid 5: Organiseren van “voorleesuren”.  Leuke activiteiten voor de kinderen door vrijwilligers die met enige regelmaat een (paar) maand(en) komen helpen en soms ook door kinderboekenschrijvers.  Dit beleid wordt voortgezet.

beleid 6. In 2022 worden de werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud) en in de bibliotheek (uitleen en taallessen) gesplitst en in twee functiebeschrijvingen gevat, waaraan de beloning gekoppeld wordt.

5.2.3 Huiswerkbegeleiding.

Begin 2018 zijn we gestart  met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. In Suriname wordt bijna uitsluitend streng klassikaal onderwijs gegeven. Didactische variatie ontbreekt vrijwel geheel. Wie niet mee kan komen, wordt achtergelaten. Wij geven kinderen een nieuwe kans en met groot succes. De rapporten getuigen hiervan.

Beleid 1: ook in 2020 en 2021 konden we de financiering regelen om door te gaan met het aanbieden van huiswerkbegeleiding. In 2022 gaan we door met deze activiteit. Plusminus 40 kinderen krijgen 2x per week in kleine groepen bijles. De kinderen hebben door de corona-pandemie grote achterstanden opgelopen. De scholen waren regelmatig dicht. On-line onderwijs is niet mogelijk, o.a. door het ontbreken van wifi.  We hebben in januari 2022 een nieuwe locatie gerealiseerd voor deze lessen. De registratie vindt wekelijks plaats via filmpjes die de docente maakt en naar ons verstuurt.  De evaluatie doen we aan de hand van de schoolrapporten. De docente houdt  iedere les aantekening van de aanwezige kinderen. 

Beleid 2: Het schoolhoofd van OS1 heeft ons gevraagd hulp te verlenen. 120 kinderen, die (regeringsmaatregel) zijn overgegaan naar de 3e en 4e klas kunnen nog niet lezen en rekenen. Wij bezien wat wij kunnen doen.

5.2.4 Bun kopu serie

Wij verzorgen een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die haar gehandicapte nicht en een verlaten neefje onderhoudt. Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en verdient hiermee een deel van haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden.

Beleid: Kansrijk Suriname continueert deze goederenstroom, waar in Nederland drie vrijwilligers regelmatig mee bezig zijn.

5.2.5 Microkrediet.

Wij bouwden een ruimte voor een vrouw die een cateringbedrijfje wil beginnen. Kansrijk Suriname schoot de bouwkosten voor, en deze worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. 

De pandemie en de enorme inflatie van de afgelopen jaren hebben de start bemoeilijkt. 

Beleid: het verstrekken van microkrediet behoort niet tot de reguliere activiteiten van KS. We zetten in op de verdere aflossing van de lening. 

5.2.6. Voorlichting.  

Kansrijk Suriname is in 2020 gestart met voorlichtingssessies aan de jeugd van Sunny Point. Er zijn veel tienerzwangerschappen.  Een Surinaamse vrijwilligster, die de talen uit het binnenland spreekt, verzorgde 3 voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld tachtig kinderen, jongens en meisjes, waren aanwezig.      

Beleid: in het najaar van 2020 en in 2021 wilden we de voorlichting in Sunny Point continueren en uitbreiden. De pandemie heeft dat onmogelijk gemaakt, omdat groepsbijeenkomsten verboden waren. Er is nog geen besluit genomen of we in 2022 weer bijeenkomsten organiseren.  Zodra de docente/vrijwilligster weer beschikbaar is, bespreken we met haar de voortzetting. 

5.2.7. Tembe-kunst

Tembe is de eigen schilder -en houtsnijkunst van de marrons. KS ontwikkelt samen met Aucaanse en Saramacaanse influencers workshops waarin de Tembe-kunst wordt overgedragen.  Kunstenaars en dorpsoudsten die deze traditionele kunst goed kennen, leiden de workshops. Uiteindelijk doel is de kunst weer levend te maken/houden en Sunny Point tot toeristische trekpleister te maken door Tembe-kunst grootschalig toe te passen.  

Beleid in 2022. Opstarten van het gehele project en twee tentoonstellingen organiseren plus genereren van de daarbij horende publiciteit. Financiering voor dit jaar is geregeld. Voor komende jaren moeten we meer geld inzamelen. Het schrijven van een projectplan en aanschrijven van grotere fondsen staat voor dit jaar op de rol. Lessen op papier uitbreiden naar schilderen op hout en vervolgens schilderen op grote oppervlakten zoals muren van huizen. 

5.3 Overige projecten.

5.3.1 Gujaba  

Gujaba is het op één na grootste dorp aan de Surinamerivier met 6000 inwoners en twee basisscholen. Een van beide scholen had wel prachtige WC’s, maar geen water om door te spoelen. Kansrijk Suriname heeft de aanvoer van water geregeld; in de regentijd met water uit de dakgoten en in de droge tijd met water dat uit de rivier opgepompt wordt. In 2018 is dit systeem uitgebreid met een mobiele watertoevoer (pomp, brandslangen, boot en bootsman) voor meer waterverzamelpunten in Gujaba en in omliggende dorpen.

We organiseren buurthuisactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd, ook voor degenen die niet naar school gaan. (40% van de kinderen in Gujaba gaat niet naar school).

Beleid: het vinden en begeleiden van stagiaires vraagt zoveel tijd en energie van bestuursleden, dat in 2020 besloten is om van continuering af te zien. Ook in 2022 blijft dit het beleid.

5.3.2 Digitaal onderwijs

In 2015 startte KS, in samenwerking met Maurice de Hond / de Steve Jobs-School, een proef om te zien  of de combinatie onderwijs en ICT, vooral gezien het slechte onderwijs op scholen buiten Paramaribo en in het bijzonder in het binnenland, voor meer kansen zou kunnen zorgen. In de volgende vier jaren zijn we hiermee doorgegaan.

Beleid: De resultaten zijn echter zo gering, dat we voorlopig in Brownsweg de activiteiten hebben opgeschort. De afhankelijkheid van de inzet van de leerkrachten is te groot om structureel een bijdrage te leveren. 

Beleid in 2022.  Dit jaar wordt planmatig onderzocht of continuering van deze activiteit mogelijk en zinvol is. Er is het voornemen om tot een definitief besluit te komen. 

5.3.3 Individuele ondersteuning  

KS wordt soms op het spoor gezet van kinderen, die in de problemen geraakt zijn en extra hulp behoeven. We helpen bijvoorbeeld door het betalen van het busgeld naar school en het aanschaffen van schoolmaterialen. Of we steunen een gezin waar tijdelijk geen werk is. Ook hebben we hulp geboden bij de aanschaf van een (elektrische) rolstoel en aanschaf van accu’s voor een scootmobiel bij drie jongeren. In 2018 realiseerden we een aangepaste woning voor een jonge gehandicapte vrouw. 

Beleid:
1. Het onderhoud van deze woning blijft onze aandacht en steun vragen.

2. We continueren en verhogen onze steun aan een jonge vrouw die we vanaf haar 12e jaar ondersteunen en die nu havo-examen gedaan heeft. Hierna gaat ze naar het voortgezet hoger beroepsonderwijs. Haar leergierige en intelligente zusje ondersteunen we ook sinds 1 jaar. Deze steun wordt gecontinueerd in het komende jaar. Ze gaat dan naar MULO-2.  Een broertje uit hetzelfde gezin krijgt dezelfde ondersteuning. De olievlekwerking van een goed rolmodel is hier zichtbaar. In 2022 zet KS dit beleid voort. Een jonge vrouw is toegevoegd aan het lijstje met jonge mensen die we steunen. Ze doet avondonderwijs en dat is alleen mogelijk als ze drie bussen neemt naar Paramaribo. De prijzen van de bussen zijn het afgelopen jaar verviervoudigd. Wij betalen deze vervoerskosten. 

Over eventuele nieuwe namen wordt beslist als er aanvragen binnen komen. 

Evaluatie vindt plaats via de schoolrapporten.

5.3.4  Onderwijsproject in voorbereiding

MULO aan de Rivier.

Ons beleidsvoornemen is om veel tijd en aandacht te besteden aan een nieuw project MULO aan de Rivier. Op verzoek uit Suriname zelf van direct betrokken leden van het inlands bestuur aan de Boven-Surinamerivier onderzoeken we de mogelijkheden om MULO-onderwijs naar het binnenland te brengen. 

Korte omschrijving van het MULO-project. In het binnenland van  Suriname is de overheid zeer beperkt actief. Er is voor jongeren in dit gebied geen toegankelijkheid tot voortgezet onderwijs.
De afstand tussen de stad en de dorpen langs de Surinamerivier is te groot voor kinderen om dagelijks of zelfs wekelijks af te leggen, waardoor jongeren hun scholing niet kunnen afmaken. 

Kansrijk Suriname wil MULO-onderwijs starten in het binnenland op grond van de mogelijkheid om per vak staatsexamen te doen. Naast de cognitieve schoolvakken biedt KS ook vaktechnische vakken aan. Zo doen de scholieren praktische ervaring op, die ze later kunnen gebruiken in hun werk.   

Beleid: in 2020 en 2021 zouden de mogelijkheden onderzocht en de haalbaarheid getoetst worden. Het lag in de bedoeling om het Projectplan volledig uit te werken. Alle plannen zijn on hold gezet. Dit is een gevolg van de pandemie en van de plannen die de huidige regering heeft om zelf het voortgezet onderwijs in het binnenland beter te organiseren. In 2022 wachten we rustig af, wat hiervan terecht komt en op welke wijze KS daar een rol in kan spelen.

6 Nieuwe projecten

6.1 Bouwproject Sunny Point.  

We werken samen met het Gemeenschapshuis van de Stichting Duleti. Het ligt in het voornemen om bij te dragen aan de verbetering van deze voorziening. 

beleid: als eerste staat een betere verlichting op de lijst. Uitvoering van dit voornemen maakt dat de lessen langer gegeven kunnen worden en niet gestaakt hoeven worden bij invallende duisternis.

6.2  Sociale kaart Sunny Point.

In Sunny Point wonen voornamelijk twee groepen Marrons: Aucaners en Saramaccaners.  Deze groepen doen weinig samen. Kansrijk Suriname is al enige tijd van plan om de sociale kaart van Sunny Point in te vullen: wie zijn de mensen met invloed binnen deze gemeenschappen; hoe is de invloed van de landsregering geregeld en welke namen horen daarbij; welke hulpverlening is er en hoe functioneert die. De antwoorden op deze vragen zijn voor het succes van ons werk van wezenlijk  belang.   

beleid: in 2022 willen we de sociale kaart ingevuld hebben. We doen dit door gebruik te maken van de kennis bij ons Surinaamse bestuur  en door doel- en plangericht de gewenste informatie te verzamelen. We gaan de wijk in en praten met veel mensen.  Onze voorzitter in Suriname houdt interviewrondes. De informatie wordt verwerkt en overzichtelijk weergegeven. 

7. Evaluatieve opmerkingen.

Individuele ondersteuning.

Dit lijkt toch wel één van de betere acties die we als kleinschalige stichting ondernemen. Daarmee bereiken we dat individuen in de Surinaamse samenleving weerbaarder worden en beter voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Dit versterkt uiteindelijk de samenleving als geheel.

Sunny Point.

We constateren dat de bibliotheek een succes is en dat heel Sunny Point daar profijt van heeft. Ook de huiswerkbegeleiding, het zingen, de hiphop zorgen, direct of indirect, voor verbetering in de wijk.

Gezien onze doelstelling: kleinschalig werken, benoemen we Sunny Point als specifieke doelgroep.

Gujaba

Beleid:  we hebben afscheid genomen van Gujaba en richten ons voornamelijk op Sunny Point. We denken dat onze inspanningen daar de meeste resultaten opleveren. 

                                    —————————————————————