Financieel jaarverslag 2019

Inleiding:
2019 is een  jaar van organisatie en reorganisatie geweest voor de Stichting Kansrijk Suriname.

De bestuursleden in Suriname hebben na jaren van inzet en toewijding ruimschoots van te voren aangekondigd dat zij hun functie wilden neerleggen en niet meer beschikbaar zouden zijn. Tijdens het bezoek van enkele  Nederlandse bestuursleden in Suriname is met dank afscheid van hen genomen.
Het zoeken naar nieuwe bestuursleden in Suriname is niet eenvoudig en zeker niet op afstand vanuit Nederland.  Aangezien de rekeningen van De Surinaamse Bank (DSB) slechts door het Surinaamse Bestuur gebruikt kon worden,  en overschrijven van die rekeningen middels notaris en KvK een (zeer) langdurig proces bleek te zijn, is er in april op naam van een van de bezoekende Nederlandse bestuurders  een rekening geopend bij de Fina Bank in Suriname. De rekeningen bij de DSB zijn begin 2020 opgeheven.  Voorlopig konden de noodzakelijke wekelijkse en maandelijkse betalingen  weer uitgevoerd worden en kon er vanuit Kansrijk Suriname in Nederland weer geld overgemaakt worden naar een rekening in Suriname.  Tegen het eind van het jaar bleek dat het resetten  van een nieuw paswoord van die nieuwe Fina rekening ruim 2 maanden duurde, zodat er weer sprake zou zijn van een blokkade van de geldstroom.  De op dat moment  bezoekende Nederlandse bestuursleden hebben uit eigen zak geld voorgeschoten om aan de lopende betalingsverplichtingen  van de verschillende projecten te kunnen voldoen. Ook aan de inmiddels aangetrokken (echter zoals later bleek: tijdelijke) Surinaamse bestuurders zijn bedragen overgemaakt op hun privé rekening  om zo de wekelijkse en maandelijkse vaste uitgaven van Kansrijk Suriname te doen. Het terugstorten van het restant van die voorgeschoten bedragen dient per 31-12-2019 nog te geschieden, en is als vordering op de balans opgevoerd.

De werkwijze van de Stichting is niet veranderd: nieuwe projecten  worden geanalyseerd, onderbouwd met een business case, en financiering wordt bij verschillende instanties aangevraagd. Op basis van toezeggingen wordt dan besloten het project al dan niet door te laten gaan. Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat specifieke project opgevoerd en besteed. Indien (nog) niet alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven, staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd, van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt. Door timing verschil tussen daadwerkelijke ontvangsten en reeds gedane uitgaven kan het voorkomen dat het bestuur noodzakelijkerwijs voorfinanciert,  hetgeen als negatieve voorziening op de balans is opgevoerd.

Toelichting:
De administraties van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname worden op kasbasis gevoerd, wat  betekent dat geen verplichtingenadministratie wordt weergegeven.
Vanuit Nederland wordt geld voor geoormerkte projecten overgemaakt naar de eurorekening in Suriname.  Dan worden op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars, conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten besteed.
Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd, waarbij de gemiddelde berekende wisselkoers  wordt gehanteerd.
Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname, waarbij de allocatie over verschillende projecten in NL wordt geadministreerd.  

In 2019 is een bedrag van € 6.666 naar Suriname overgemaakt. (2018:  € 10.000).
Door timingverschil kan het budget  voor het ene project in Suriname sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL-bestuur wordt dan extra budget gereserveerd, zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden  naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben, wat betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan er tot op dat moment  naar Suriname voor die specifieke projecten is  overgemaakt. Bij het opheffen van de DSB rekeningen in 2020 zijn de verschillende projectbudgetten opgeschoond.

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven zowel in NL als in  SU vermeld. De naar Suriname getransfereerde bedragen (ontvangst in Suriname  = uitgave in NL) zijn in de geconsolideerde cijfers geëlimineerd. 

Wederom hebben bestuursleden en medewerkers de wettelijk toegestane onkostenvergoeding (maximaal
€ 1700 p/p; in het totaal € 15.300) direct als gift gedoneerd aan Kansrijk Suriname.  Het gevolg hiervan is dat zowel de ontvangsten als de uitgaven dit bedrag van € 15.300,- laten zien. 

Samenvatting:
In 2019 is in het totaal € 27.027 ontvangen inclusief bestuursgift van €15.300 (2018: € 43.978 inclusief bestuursgift van € 13.500) en is  € 27.615 uitgegeven aan projecten en kosten  (2018: € 46.623). 

 Aan projecten  is € 11.219 gespendeerd en de totale kosten waren  € 16.396 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 15.300.

( In 2018 waren die bedragen respectievelijk: € 31.481 aan projecten en € 15.142 voor kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 13.500).

De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2019 aldus met € 588  afgenomen en bedraagt per  

31-12-2019 : € 11.588 (1-1-2019: € 12.177).

Van deze  € 11.588 is € 8.573 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2018: € 9.302) en is 

€ 3.015 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2018: € 2.875)

In 2019 geen grote constructieprojecten in Sunny Point ; de betaalde € 3.340 voor de ruwbouw van de catering ( naast de bibliotheek en onderkomen van gehandicapte vrouw) , is als een lening gegeven aan de eigenaresse, die ook bibliotheekbeheerder  is, en die daar maandelijks op aflost. Het saldo van de openstaande lening per 31-12-2019: € 2.620. T.b.v. haar bedrijf heeft de Stichting een ruimhartinge donatie van € 1.500 ontvangen van de Van den Tweel stichting waarmee zij haar winkel verder  heeft ingericht.

De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

NEDERLANDSE REKENING KANSRIJK SURINAME

 

Praktisch alle inkomsten zijn in NL ontvangen en als zodanig gerapporteerd  en daar willen we via deze weg alle donateurs nogmaals hartelijk voor  bedanken. 

Onder de uitgaven in NL vallen ook de “uitgaven ”  van de gelden die naar Suriname zijn overgeheveld 

(€ 6.666) die in de geconsolideerde cijfers wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname.

In Nederland is in 2019 in  totaal € 26.328 ontvangen (inclusief bestuursgift van  € 15.300) en er is in totaal  € 26.693 uitgegeven waarvan € 3.825 aan projecten  en € 16.202 aan kosten (inclusief bestuursonkosten van € 15.300) en € 6.666 overheveling naar Suriname.

(In 2018 was het totaal aan ontvangsten  €  38.978 (inclusief bestuursgift van € 13.500) en aan uitgaven €42.413 met € 17.567  voor projecten  en € 14.846 aan kosten (inclusief bestuursonkosten van € 13.500)  en  € 10.000 overheveling naar Suriname.)

Om transferkosten te verminderen en ook op hun verzoek zijn surinaamse leveranciers voor zover mogelijk vanuit Nederland betaald naar hun NL rekening. 

SURINAME REKENING KANSRIJK SURINAME

 

In 2019 is er vanuit NL netto  € 6.666 overgemaakt naar Suriname (2018: €10.000) . De totale uitgaven  in Suriname in 2019 bedroegen €7.589 waarvan aan projecten  €7.394 en € 195 aan kosten.

 (2018: € 14.210 totale uitgaven waarvan  € 13.913 aan projecten en  € 296 voor kosten).

Sinds het vertrek van de Surinaamse penningmeester in het begin van het jaar zijn de betalingen met behulp van de (inmiddels ook vertrokken) Surinaamse voorzitster  op afstand bestierd. Daartoe was het nodig om een rekening in Suriname te openen waarmee on line transacties uitgevoerd konden worden. Die rekening staat op naam van een van de nederlandse bestuurders en zal indien mogelijk omgezet worden naar de Stichting Kansrijk Suriname in Suriname met tekenbevoegdheid van de nog aan te trekken en te benoemen nieuwe Surinaamse penningmeester.