Financieel jaarverslag 2017

Inleiding:
In 2017 is de werkwijze van het bestuur van Kansrijk Suriname verder geprofessionaliseerd en hebben bestuursleden de kunst van fondswerving, via cursussen opgedaan, succesvol in de praktijk gebracht. Nieuwe projecten worden geanaliseerd, onderbouwd met een business case, en financiering wordt bij verschillende instanties aangevraagd. Op basis van toezeggingen wordt dan besloten het project al dan niet door te laten gaan.
Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat project opgevoerd. Indien (nog) niet alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt.
Aangezien de administraties van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname op kasbasis gevoerd worden, hetgeen betekent dat ontvangsten en uitgaven op mutatiedatum verwerkt worden, kan het voorkomen dat meer geld is uitgegeven dan (tot dat moment )ontvangen. Dat verschijnt dan als negatieve verplichting op de balans. Dat betekent in feite dat de uitgaven voor dat project hoger waren dan de tot dan toe ontvangen inkomsten en dus vanuit de eigen fondsen voorgefinancierd zijn doch wel met een toezegging van een donateur op de achtergrond.
Vanuit Nederland wordt geld voor geoormerkte projecten overgemaakt naar de euro rekening in Suriname. Vervolgens wordt op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten besteed.
Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd waarbij dagelijks de gemiddelde berekende koers wordt gehanteerd.
Vanwege het moeizame process van geldopname bij de Surinaamse Postspaarbank is Kansrijk Suriname in augustus overgestapt naar een andere bank: DSB De Surinaamse Bank. Op basis van verontrustende berichten m.b.t. de monetaire voorzieningen in Suriname en de effecten daarvan op de Surinaamse banken zijn in november de eerder naar Suriname getransferreerde bedragen teruggestort naar de Nederlandse rekeningen. Dat verklaart o.a. de beduidend hogere bankkosten in 2017. Voor zover mogelijk worden de grote projectgerelateerde bedragen rechtstreeks vanuit Nederland aan het desbetreffende Surinaams bedrijf overgemaakt.
Wederom heeft het bestuur en medewerkers een onkostenvergoeding ontvangen (maximaal € 1500/p/p; in het totaal € 12.000) hetgeen door ieder als gift weer is gedoneerd aan de stichting.

Samenvatting:
In 2017 is in het totaal € 37.979 ontvangen inclusief bestuursgift van € 12.000 (2016: € 39.942 inclusief bestuursgift van € 10.500) en is € 61.269 uitgegeven aan projecten en kosten (2016: € 20.384).
Aan projecten is € 47.785 gespendeerd en de totale kosten waren € 13.484 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 12.000.
In 2016 waren die bedragen respectievelijk: € 8.979 aan projecten en € 11.405 voor kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 10.500.
De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2017 aldus met € 23.290 afgenomen en bedraagt per 1-1-2018 : € 14.710 (1-1-2017: € 38.001).
Van deze € 14.710 is € 9.897 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2016: € 33.312) en is
€ 4.812 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2016: € 4.689)

De twee grote constructie projecten in Sunny Point (onderkomen voor een gehandicapte dame en bouw van een bibliotheek) zijn eind 2017 praktisch volledig uitgevoerd en zullen in 2018 voltooid worden.
In totaal is er in 2017 aan die projecten in Sunny Point €18.525 uitgegeven op een oorspronkelijk budget van €19.500.
Door meerwerk en aanpassing van de toegang tot het huis van de gehandicapte dame zal er nog een kleine € 9000 gespendeerd worden waar op dit moment nog geen afdoende financiering voor gevonden is.
Het nieuwe (momenteel omvangrijkste) project : Hof van Clarke vind plaats op de Clarkeschool , betreft de aanleg van een moestuin inclusief omheining van de gehele school en heeft tot doel de school grotendeels zelfvoorzienend te maken om ontbijt van broodjes en fruit te kunnen produceren voor die leerlingen die dat nodig hebben.
Als pilot project is in 2017 het hele jaar door aan 20 kinderen iedere dag een ontbijt van melk, brood met beleg en fruit gegeven en is busgeld betaald (kosten € 5.034) . Tevens is met de bouw van de omheining begonnen en inmiddels al voor meer dan de helft gerealiseerd. (kosten tot nu toe € 18.445 op aangepast budget van € 29.228)

Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname waarbij de allocatie over verschillende projecten in NL wordt geadministreerd.
In totaal is in 2017 een bedrag van € 40.000 naar Suriname overgemaakt.
Door timing verschil kan het budget voor het ene project sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL bestuur wordt dan extra budget gereserveerd zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben hetgeen betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan er tot op dat moment naar Suriname is overgemaakt.
Waren in het verleden geconsolideerde voorzieningen wel altijd positief, op basis van toezeggingen van donateurs die nog niet ontvangen zijn , kunnen ook geconsolideerde voorzieningen negaief op de balans voorkomen. Dat betekent dat er op dat moment vanuit de eigen middelen is voorgefinancierd.

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven zowel in NL en SU vermeld . De naar Suriname getransferreerde bedragen als inkomsten van Suriname geboekt en van de ontvangsten in NL afgetrokken.

De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

Praktisch alle inkomsten zijn in NL ontvangen en als zodanig gerapporteerd .
Onder de uitgaven in NL vallen ook de “uitgaven ” van de gelden die naar Suriname zijn overgeheveld (en in de geconsolideerde cijfers wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname).
In Nederland is in 2017 in totaal € 37.780 ontvangen (inclusief bestuursgift van € 12.000) en er is in totaal € 59.399 uitgegeven waarvan € 6.825 aan projecten en € 12.574 aan kosten (inclusief bestuursonkosten van € 12.000) en € 40.000 overheveling naar Suriname.
In 2016 was het totaal aan ontvangsten € 39.942 (inclusief bestuursgift van € 10.500) en aan uitgaven €16.212 met € 86 voor projecten en € 11.126 €aan kosten (inclusief bestuursonkosten van € 10.500) en € 5000 overheveling naar Suriname.

In 2017 is er vanuit NL netto € 40.000 overgemaakt naar Suriname (2016: €5.000) en is er in Suriname nog eigen inkomen gegenereerd van €199. (In feite is er € 50.000 overgemaakt en €10.000 terug gestort.)
De totale uitgaven bedroegen €41.870 waarvan aan projecten € 40.960 en aan € 910 aan kosten.
(2016: € 4.540 totale uitgaven waarvan € 4.456 aan projecten en € 85 voor kosten).
Gezien de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de Surinaamse Dollar (SRD) verlangen hoe langer hoe meer bedrijven in Suriname betalingen in euro. Van de totale uitgaven van € 41.870 bedroegen uitgaven in euro in Suriname €30.490 en is er in locale valuta SRD 93.477 uitgegeven. (in 2016 waren alle uitgaven nog in locale valuta: SRD 64.806.)

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken