Financieel jaarverslag 2018

Inleiding:

2018 is een bijzonder jaar voor de Stichting Kansrijk Suriname.

De twee grootste projecten (in financiële zin) zijn  in 2018 afgerond : het complex op Sunny Point bestaande uit een bibliotheek, een onderkomen voor een gehandicapte jonge vrouw, plus de ruwbouw voor de catering/winkel van de bibliotheekbeheerster, alsook de aanleg van schooltuinen op het terrein van de Clarkeschool  inclusief omheining, waterreservoirs, bewateringssystemen en aangeplante moesbakken met groentes en vruchtbomen.

De werkwijze van de Stichting is niet veranderd: nieuwe projecten  worden geanalyseerd, onderbouwd met een business case, en financiering wordt bij verschillende instanties aangevraagd. Op basis van toezeggingen wordt dan besloten het project al dan niet door te laten gaan.  De financiering van dergelijke grote projecten verloopt niet altijd even voorspoedig en verschillende keren heeft het bestuur moeten voorfinancieren door de ongeoormerkte fondsen aan te spreken.

Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat specifieke project opgevoerd. Indien (nog) niet alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven, staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd, van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt.

Toelichting:

De administraties van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname worden op kasbasis gevoerd, wat  betekent dat geen verplichtingenadministratie wordt weergegeven.   Dat leidt soms tot, boekhoudkundig gezien, ingewikkelde weergaves.
De ruwbouw van de winkel van de bibliotheekbeheerster (€ 3.340) was eind 2018 al wel door het bouwbedrijf gerealiseerd, doch de rekeningen waren nog niet betaald, omdat de financiering nog niet rond was. Dat betekent dat de rekening  niet opgenomen werd in de administratie. De kosten voor de winkel worden betaald door de beheerster. Zij krijgt daarvoor een krediet van Kansrijk Suriname. Ze lost dit krediet maandelijks af met een deel van haar verdiensten als bibliotheekbeheerster. Per eind december is al € 166 afgelost op een lening die dan nog niet verstrekt is, wat resulteert in een negatieve openstaande lening op de activa van de balans.

Vanuit Nederland wordt geld voor geoormerkte projecten overgemaakt naar de eurorekening in Suriname.  Dan worden op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars, conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten besteed.

Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd, waarbij dagelijks de gemiddelde berekende wisselkoers  wordt gehanteerd. 

Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname, waarbij de allocatie over verschillende projecten in NL wordt geadministreerd.
In 2018 is een bedrag van € 10.000 naar Suriname overgemaakt.

Door timingverschil kan het budget  voor het ene project sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL-bestuur wordt dan extra budget gereserveerd, zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden  naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben, wat betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan er tot op dat moment  naar Suriname is overgemaakt. 

Waren in het verleden  geconsolideerde voorzieningen wel altijd positief, op basis van toezeggingen van donateurs die nog niet ontvangen zijn, kunnen ook geconsolideerde voorzieningen negatief op de balans voorkomen.  Dat betekent dat er op dat moment vanuit de eigen middelen is voorgefinancierd.

 

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven zowel in NL als in  SU vermeld. De naar Suriname getransfereerde bedragen (ontvangst in Suriname = uitgave in NL) zijn in de geconsolideerde cijfers geëlimineerd. 

 

Een ander punt vraagt ook enige toelichting. Wederom hebben bestuursleden en medewerkers een onkostenvergoeding ontvangen: maximaal  € 1500/p/p; in het totaal € 13.500. Deze bedragen zijn direct door iedereen als gift gedoneerd aan Kansrijk Suriname. Het gevolg hiervan is dat zowel de ontvangsten als de uitgaven dit bedrag van € 13.500,- laten zien. 

 

Samenvatting:

In 2018 is in het totaal € 43.978 ontvangen inclusief bestuursgift van € 13.500 (2017: € 37.979 inclusief bestuursgift van € 12.000) en is  € 46.623 uitgegeven aan projecten en kosten  (2017: € 61.269). 

 Aan projecten  is € 31.481 gespendeerd en de totale kosten waren  € 15.142 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 13.500.

 In 2017 waren die bedragen respectievelijk: €  47.785 aan projecten en € 13.484 voor kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 12.000. 

De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2018 aldus met € 2.644 afgenomen en bedraagt per 1-1-2018 : € 12.176 (1-1-2018: € 14.710).

Van deze  € 12.176 is € 9.302 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2017: € 9.897) en is 

€ 2.875 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2017: € 4.812)

 

De grote constructieprojecten in Sunny Point hebben in totaal respectievelijk € 12.687 (onderkomen voor een gehandicapte jonge vrouw);  en € 12.822 (de bouw van een bibliotheek) gekost met een nog te betalen bedrag van € 3.340 voor de ruwbouw van het winkeltje.

Het omvangrijkste project (Hof van Clarke), omheining, hek en inrichting van de moestuin bij de Clarkeschool, heeft  tot nu toe € 30.873 gekost en heeft tot doel de school grotendeels zelfvoorzienend te maken in het verstrekken van een ontbijt van broodjes, groenten en fruit voor die leerlingen die dat nodig hebben. Uitbreiding en onderhoud van de moestuin en aanschaf van zaaigoed zal voorlopig nog door Kansrijk Suriname verzorgd worden.

 

De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

NEDERLANDSE REKENING KANSRIJK SURINAME

 

Praktisch alle inkomsten zijn in NL ontvangen en als zodanig gerapporteerd . 

Onder de uitgaven in NL vallen ook de “uitgaven ”  van de gelden die naar Suriname zijn overgeheveld 

(€ 10.000) die in de geconsolideerde cijfers wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname.

In Nederland is in 2018 in  totaal € 38.978 ontvangen (inclusief bestuursgift van  € 13.500) en er is in totaal € 42.413 uitgegeven waarvan € 17.567 aan projecten en € 14.846 aan kosten (inclusief bestuursonkosten van € 13.500) en € 10.000 overheveling naar Suriname.

In 2017 was het totaal aan ontvangsten  € 37.780 (inclusief bestuursgift van € 12.000) en aan uitgaven €59.399 met € 6.825  voor projecten en € 12.574 €aan kosten (inclusief bestuursonkosten van € 12.000) en  € 40.000 overheveling naar Suriname.

Na de oplevering van het project “ Hof van Clarke” en voor de grote vakantie is het “ broodjesproject” (ontbijt voor specifiek daarvoor in aanmerking komende kinderen van de Clarkeschool) gestopt en zijn de resterende fondsen overgeheveld naar de post “ ongeoormerkte fondsen”. Om transferkosten te verminderen en ook op hun verzoek zijn surinaamse leveranciers voor zover mogelijk vanuit Nederland betaald naar hun NL rekening. 


SURINAME REKENING KANSRIJK SURINAME

 

In 2018 is er vanuit NL netto  € 10.000 overgemaakt naar Suriname (2017: €40.000) . Kansrijk Suriname heeft van de Move Forward stichting een bedrag ontvangen van € 5.000 t,b,v, festiviteiten met een basketbalwedstrijd in Sunny Point, waarvan de uitvoering bij Move Forward lag en Kansrijk Suriname de administratie verzorgde.  

De totale uitgaven  in 2018 bedroegen €14.210 waarvan aan projecten  € 13.913 en € 296 aan kosten.

 (2017: € 41.870 totale uitgaven waarvan  € 40.960 aan projecten en € 910 voor kosten).

Eind december had de penningmeester geen tijd om geld te wisselen en heeft hij € 115,68  ( SRD 920) voorgeschoten om de nodige betalingen te doen. Bijgevolg was de SRD kas leeg en is die korte lening (tijdelijk) verantwoord onder Ongeoormerkte fondsen.