Beleidsplan 2024

B E L  E I D S P L A N   2 0 2 4

 Inhoud:

0-Gegevens van de Stichting

1-Doelstellingen en werkwijze

2-Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban

2.1 Besturen
2.2 Vrijwilligers
2.3 Medewerkers
2.4 Achterban
2.5 Communicatie binnen de Stichting

3-Financiën, administratie en organisatie

3.1 Financiële administratie
3.2 Financiering en dekkingsplan
3.3 Administratie
3.4 Website

4-Projecten

       4.1 Clarke School
       4.2 Sunny Point
       4.2.1 Muziek- en hiphoplessen
       4.2.2 Bibliotheek
       4.2.3 Huiswerkbegeleiding
       4.2.4 Bun Kopu Serie
       4.2.5 Microkrediet
       4.2.6 Voorlichting / gezondheid
       4.2.7 Tembekunst

5-Overige projecten

5.1 Individuele ondersteuning
5.2 Gebouwbeheer Bibliotheek
5.3 Gebouwbeheer Buurthuis
5.4 Sociale kaart Sunny Point
5.5 Studiefonds
5.6 Sociale raadsvrouw

 1. Gegevens van de Stichting Kansrijk Suriname
  correspondentieadres
  Wehmerstraat 9, 7121 DP, Aalten
  e-mail : secretarisks@gmail.com

telefoon:
Rajen Budhu Lall, voorzitter en lid DB +31 6 1647 5525
Tineke Ubbels, secretaris en lid DB +31 6 2157 0940
website:
www.kansrijksuriname.org

facebook:
Kansrijk Suriname
Sunny Point Kansrijk

linkedin: (in ontwikkeling)
Kansrijk Suriname

Bankrekening in Nederland
NL 65 TRIO 0390 4619 89  t.n.v.  Kansrijk Suriname.
BIC Triodosbank: TRIO2NL

Bankrekeningen in Suriname
Finabank Eurorekening 1000 8824 84 tnv Stichting Kansrijk Suriname
Finabank SRD-rekening 1000 8824 76 tnv Stichting Kansrijk Suriname
BIC Finabank: FBNASPRA

KvK-nummer 34360404 (NL)
KKF-nummer  20014328 (SR)

ANBI status. RSIN : 821328608

 • Doelstellingen en werkwijze
  Stichting Kansrijk Suriname (KS) helpt kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst kunnen verbeteren. Wij bieden hun kansen op een leven waarin ze hun talenten kunnen inzetten en hun mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat er eerst niet was. Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen en hun gemeenschap, en een blijvend kansrijkere toekomst.

  2-Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en achterban

2.1 Besturen
Stichting Kansrijk Suriname is in Nederland gevestigd. 

In Suriname werkt de stichting als NGO met een eigen bestuur.
Het gezamenlijke bestuur in Nederland en Suriname vergadert circa 10x per jaar. De Surinaamse bestuursleden nemen online deel. Regelmatig is er tussentijds contact met het bestuur in Suriname.
De bestuursleden in Nederland en Suriname hanteren een portefeuilleverdeling voor de projecten en activiteiten. Er wordt naar gestreefd, dat twee keer per jaar iemand van bestuur of vrijwilligers onze projecten in Suriname bezoekt.

beleid  2024:  Ook dit jaar wordt gezocht naar versterking van het Surinaamse en het Nederlandse bestuur. Dit is noodzakelijk om alle werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Ook is verjonging van het NL-bestuur nodig om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

Per 1 november 2023 is het voorzitterschap van Willem Wanrooij overgenomen door Rajen Budhu Lall. 

De functie van secretaris komt per 1 april 2024 vrij. Bram de Knegt, tot dan secretaris, blijft bestuurslid. Hij zal, tot er een opvolger is, de minimaal nodige werkzaamheden voortzetten tot uiterlijk 1 april 2025. (Inmiddels, april 2024 is er zicht op uitbreiding van het bestuur en daarmee ook op vervulling van de secretarisfunctie).

Voor het Surinaamse bestuur zal naar uitbreiding met minimaal 1 lid (2 is gewenst) gezocht worden. Dit is urgent. Vooral voor het organiseren en begeleiden van onze activiteiten en projecten is meer menskracht noodzakelijk.  

 2.2 Vrijwilligers
KS heeft vaste vrijwilligers in Nederland. Daarnaast zijn er wisselende vrijwilligers die werken voor onze projecten in Suriname.
Met name te noemen in Suriname: Eddy Lante, Stichting Duleti.
Bestuursleden en vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen alvorens zij met kinderen kunnen werken voor Kansrijk Suriname.

beleid: zie bij de diverse projecten 

2.3 Medewerkers
We hebben een aantal Surinaamse medewerkers in dienst op de volgende projecten:
1- Bibliothecaris Sunny Point. Beheerder Norma Pata
2- Gebouwbeheer bibliotheek.: Beheerder: Jeanette Donoe.
3- Muziekles Sunny Point. Docent  Jason Eduardo
4-Hiphoples Sunny Point. Docent  Lorenzo Castillion
5-Huiswerkbegeleiding Sunny Point. Docent Urmilla Adams
6-Tembe-kunst  Sunny Point:  Asser Kwadjani en John Macnack
7-Coördinatie en ondersteuning bij Tembe-gebruik van Gemeenschapshuis: Andrade Mijon

2.4 Achterban
Een achterban van ongeveer 600 personen ontvangt onze nieuwsbrief (3 á 4 per jaar) en volgt ons via de blogs op onze website (www.kansrijksuriname.org) en via berichten op
facebook (Kansrijk Suriname, Sunny Point Kansrijk). 

beleid: Ook in 2024 zal veel meer aandacht geschonken worden aan de communicatie met onze achterban. Er zal worden gewerkt aan uitbreiding van het aantal nieuwsbrieflezers.

In 2023 is de website en facebook beter bijgehouden en dat zal worden voortgezet en zo mogelijk geïntensiveerd in 2024. Een begin wordt gemaakt met aanwezigheid op Linkedin.
Nagedacht wordt over een bijeenkomst of manifestatie in Nederland om meer aandacht voor ons werk te realiseren. 

Mede voor verbetering van deze communicatie is uitbreiding/versterking van ons bestuur gewenst. 

2.5 Communicatie binnen de stichting
De communicatie binnen de stichting vindt, naast vergaderingen, e-mailcontacten en mondelinge contacten, plaats via verschillende kanalen.

Whatsapp-groepen.
Per project is er een Whatsapp-groep. Behalve bestuursleden (in ieder geval projecteigenaar en penningmeester) zitten daar ook de betrokken medewerker(s) in. Eventueel ook betrokkenen waarvoor het project (of de activiteit) bedoeld is.
De secretaris is lid van de whatsapp-groepen vanuit zijn/haar rol.

Updates.
Per project of activiteit wordt een Update bijgehouden. De projecteigenaar is verantwoordelijk voor het bijhouden, maar ook anderen kunnen hierin schrijven.

Whatsappp en e-mail zijn communicatiemiddelen; Updates zijn naast communicatie-  vooral registratiemiddelen en dus voor de vastlegging geschikt en noodzakelijk.

On-line vergaderen.
De nieuwe technieken maken het mogelijk om vergaderingen te houden met bestuursleden zowel in Nederland als in Suriname, ja zelfs in Columbia, Canada, etc. etc.

Fysieke bezoeken aan Suriname.
Een goed functioneren van een Stichting die verdeeld is over twee landen kan niet zonder fysieke bezoeken onderling. Het streven is, dat er twee keer per jaar een bestuurslid vanuit Nederland enkele weken in Suriname verblijft om alle projecten en medewerkers te bezoeken.
Eind 2022 is voor het eerst na Corona weer een Nederlandse bestuurslid (vice-voorzitter)  naar Suriname geweest. Begin 2023 en begin 2024 zijn twee bestuursleden uit Nederland ((ex-)voorzitter en secretaris) naar Suriname geweest om de projecten te bezoeken en alle medewerkers te spreken.

beleid 2024: Continuering en zo nodig intensivering van het gebruik van bovenstaande communicatiemiddelen.

 1. Financiën, administratie en organisatie

3.1 Financiële administratie
De penningmeester in Nederland is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde uitgaven.

De administratie wordt uitgevoerd en geregistreerd door de penningmeester. Eenmaal per jaar wordt door twee mensen van het bestuur kascontrole uitgevoerd

beleid: voor 2024 wordt de lijn voortgezet om volledig on-line te bankieren in Suriname. Daardoor is het mogelijk om alle betalingen door de penningmeester van het Nederlandse bestuur te laten doen. De betalingen zullen lopen via een rekening op naam van Kansrijk Suriname bij een Surinaamse bank. (Finabank) 

Bestuursleden en vrijwilligers in Nederland hebben recht op een belastingvrije vergoeding.
In de praktijk wordt door alle bestuursleden en vaste vrijwilligers de vergoeding als gift aan de stichting gedoneerd.
Ook reizen naar Suriname worden betaald door de bestuursleden en vrijwilligers zelf.

 beleid:  wordt ongewijzigd voortgezet.

Medewerkers (in Suriname) krijgen een beloning. Dat kan zijn in srd of in euro’s. Bij beloning in srd wordt  tweemaal per jaar (in maart  en in september) bekeken of de geldontwaarding moet worden verwerkt in de hoogte van de vergoeding.

beleid: wordt ongewijzigd voortgezet

3.2 Financiering en Dekkingsplan
Eerste prioriteit blijft: zorgen dat de bestaande projecten gecontinueerd kunnen worden, zowel financieel als met personele bezetting. Daarvoor moet een structurele geldstroom worden gerealiseerd.

Bij ieder nieuw project dat zich aandient, zal eerst een plan en een begroting worden opgesteld en subsidie worden aangevraagd of door acties in de achterban fondsen worden geworven. Tot uitvoering van het plan zal pas worden overgegaan als er voldoende geld binnen is of definitief toegezegd is.

beleid: ook voor 2024 zal dit het  principe blijven.

Het is belangrijk om een  grotere groep vaste donateurs op te bouwen, die per tijdseenheid (jaar, maand, week) een betrekkelijk klein bedrag doneren. De inspanningen in voorgaande jaren hebben succes gehad. Het eigen, vrij besteedbare vermogen is door donaties flink toegenomen.Toch blijft de inspanning erop gericht om het aantal vaste donateurs te vergroten. Dit is nodig, omdat fondsen voor goede doelen, die wel bereid zijn om projecten te steunen, zelden bijdragen in de exploitatiekosten.

3.3 Administratie
Alle vergaderverslagen, agenda’s, notities, projectstukken etcetera worden bijgehouden in Google-drive, zodat iedere Kansrijk-functionaris de stukken kan inzien. Deze methodiek is in het verleden ingevoerd, waarbij het eigendom van de bestanden op naam van een individuele medewerker kwam te staan, meestal degene die de bestanden toevoegde.

beleid: de gegevens worden zodanig omgezet, dat het eigendom gebonden is aan de functie “secretaris”.

3.4 Website
De stichting heeft een website: KANSRIJKSURINAME.ORG. Deze website is opgezet door een informaticabedrijf dat onze Stichting sponsorde. Overname en gewijzigd beleid bij dit bedrijf betekenen dat we minder ondersteuning bij de website hebben.

beleid: in 2024 zoeken we een ander bedrijf om ons bij het website-beheer te ondersteunen. Ook bij het gebruiken van het inhoud-programma willen we meer ondersteuning.

Bijkomend is, dat we ons ook beter via de sociale media willen profileren.

 1. Projecten4.1 Clarke School
  KS ondersteunt de Clarke School, die 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. De aanleg van toiletten werd gefinancierd; ontbijt voor een veertigtal kinderen werd op dagelijkse basis verzorgd.

We zijn gestart met  “de Hof van Clarke”, een moestuin / fruittuin bij de school. We hebben daartoe het schoolterrein geheel omheind, een groentetuin aangelegd. en vruchtbomen geplant. Een team van leerkrachten zorgt voor onderhoud en lessen aan de kinderen. 

In de coronatijd is de cyclus van zaaien, opgroeien, onderhouden en oogsten vaak onderbroken, door de sluiting van scholen, partiële lesroosters enz. 

Evaluatie 2022:
In april 2022 werd gekeken naar een mogelijkheid om de bakken te vervangen door stenen exemplaren. De bakken zijn van hout en die worden aangetast door de termieten en moeten ieder jaar bespoten worden. Het kan niet anders dat de giftige stoffen in de grond komen en hierdoor de gewassen aangetast worden. 

Er zou een begroting ingediend worden voor vervanging van de houten bakken door stenen bakken. Bovendien zou de keukeninrichting uitgebreid worden.  In verband met corona en de hevige regenval in Suriname zijn de plannen toen niet uitgewerkt.

beleid in 2023.
In januari van dit jaar, tijdens het bezoek van 2 van onze bestuursleden,  zijn afspraken gemaakt om 3 van de rotste bakken te vervangen door stenen bakken. Bovendien is er tuingereedschap gekocht. Er is door de overheid  de mogelijkheid geboden om een tuinman in dienst te nemen voor het onderhoud.  Het terrein is opgehoogd en er worden planten en vruchtstruiken geplant. 

 De bakken zijn inmiddels gemetseld. De keuken is gemaakt en Kansrijk heeft besloten uit de verkregen subsidies de keukeninrichting te betalen.

Besloten is op de plek van het eerder geplande kippenhok, fruitbomen te plaatsen. Daarvoor moet de grond verder worden opgehoogd.  

 Er is nog ruimte over voor speeltoestellen. Dit plan moet nog uitgewerkt worden.

Er zal meer aandacht komen voor het ontwikkelen van een lesprogramma betreffende het groeiproces van zaaien, verzorgen en oogsten van de gewassen. Met als doel hoe kinderen dit buiten school zelf kunnen doen. De kinderen zullen actief helpen in de verschillende stadia van dit proces.

evaluatie van 2023:
De moesbakken, de opgehoogde stukken van de tuin, het zwembad, de keuken. De werken die we afspraken en waarvoor we betaald hebben, zijn allemaal uitgevoerd en het ziet er goed uit. De moesbakken staan vol met groenten. De keuken is echt fraai. De vruchtbomen zijn voor het grootste deel geplant. Regelmatig wordt er geoogst en voor de kinderen gekookt. Soms krijgen kinderen, die thuis weinig te eten hebben, wat groenten mee naar huis. 

De school ziet er bijna perfect uit, maar de populatie vraagt heel veel blijvende aandacht. 

Het onderwijsbeleid van de regering is erg chaotisch. Dit maakt het moeilijk het schoolprogramma goed op orde te houden.

beleid 2024:
Continuering plus uitbreiding van het aantal vruchtbomen. Eventueel vervangen van de overige houten bakken door stenen bakken.

Realiseren van een lesprogramma om de kinderen te leren hoe het proces van zaaien tot oogsten verloopt. De kinderen zullen in dit proces actief betrokken worden. De lessen zouden een vast onderdeel en moment  in het weekrooster moeten worden.

4.2 Sunny Point
Sunny Point is een grote achterstandswijk 15 km buiten Paramaribo. Kansrijk Suriname richt zich vooral op het bieden van kansen aan kinderen en volwassenen in deze wijk.  

4.2.1 Muziek- en hiphoplessen.
Kansrijk Suriname  verzorgt in samenwerking met een muziekleerkracht en een dansleraar respectievelijk muzieklessen voor de lagere-schooljeugd en hiphoplessen voor pubers.  

In 2024 worden deze lessen gecontinueerd. Doelen zijn: wekelijkse lessen met af en toe een optreden, dat gedeeld kan worden via social media.

Muziek

evaluatie 2023.
Met een nieuwe muziekdocent is vanaf eind 2022 een cursus gestart. Het bleek zeer moeilijk om de leerlingen regelmatig te laten komen. Daardoor was een goede leercurve vaak niet te realiseren. Uiteindelijk waren er vier á vijf leerlingen die de beginselen onder de knie hadden.
Toch is besloten om te stoppen. Verder muziekonderwijs vergt naast het beschikbaar hebben van instrumenten ook veel oefenen in eigen tijd. Daarvoor zouden de leerlingen instrumenten thuis moeten hebben. Dat is voor de ouders nauwelijks betaalbaar maar nog moeilijker is om, gezien de woonsituaties, die instrumenten veilig te bewaren.

beleid 2024
Besloten is te stoppen met wekelijkse muzieklessen. 

Nagedacht wordt over zanglessen. Daarbij heb je je “instrument” altijd bij je.
Verder zal de Voorzitter (SR) samen met de muziekdocent bezien of er op een of andere manier toch nog iets op het gebied van muziek kan worden gerealiseerd.

Hiphop

evaluatie 2023
We hadden voor de hiphop lessen eind 2022 een nieuwe docent gevonden.. Helaas werd ze ziek en is vanaf maart 2023 niet meer gekomen. 

beleid 2024:
Gelukkig hebben we voor 2024 een nieuwe docent hiphoplessen gevonden. Een aantal jaren terug heeft hij ook voor ons gewerkt.

4.2.2 Bibliotheek
In maart 2018 is onze  bibliotheek in Sunny Point geopend. De beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal in het volgen van het Nederlandstalige onderwijs. 

Lezen zal de beheersing van de taal verbeteren en daarmee mogelijk ook de schoolprestaties.  De bibliotheek is 3x per week geopend en wordt druk bezocht. Corona zorgde ook hier voor een achteruitgang in bezoek, doordat de bibliotheek vaak dicht moest blijven. In 2023 moet hard gewerkt worden om het herstel in te zetten.

Beleid 2023 : begin 2023 is onderscheid gemaakt tussen het werk van een bibliothecaris (uitleen, lezen en taallessen) en het gebouwbeheer.  Het werk is nu over twee functies verdeeld,

Voor de bibliotheek geldt als beleid:

 • voor de functie bibliothecaris zijn criteria opgesteld.
  * De nieuwe functionaris komt uit Sunny Point of heeft er een duidelijke binding mee.
  * Spreekt Sranan en Nederlands en begrijpt het Saramaccaans en het Aukaans
  * Kan met kinderen omgaan en heeft overwicht.
  * Is toegewijd aan het werk en de doelen van Kansrijk Suriname: kansen bieden aan kinderen en volwassenen. 

Wij gaan werven onder leerkrachten van de twee basisscholen in Sunny Point. In januari 2023 is dit deel van het beleid uitgevoerd. We hebben iemand gevonden die aan onze criteria voldoet. Daarnaast woont ze ook in Sunny Point.

Er wordt een functiebeschrijving gemaakt van de functie bibliothecaris. Naast het uitlenen en taallessen geven zorgt de bibliothecaris er ook voor dat “er leven in de bibliotheek is”.

 • regelmatig wordt de boekenvoorraad aangevuld met boeken uit Nederland en wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van Surinaamse boeken. (boeken in het Nederlands, met Surinaamse context, door schrijvers uit Suriname)
 • maandelijks organiseren van “voorlees-uren”.  Leuke activiteiten voor de kinderen door vrijwilligers die met enige regelmaat een (paar) maand(en) komen helpen en soms ook door kinderboekenschrijvers.  Dit beleid wordt voortgezet.
 • een vrijwilligster komt in de juli en augustus helpen met het organiseren van extra activiteiten.

Evaluatie van 2023.
Met grote continuïteit is drie keer per week 2 uur lang de bibliotheek open. Behalve uitleen wordt er veel met de kinderen gedaan: Voorlezen, hardop lezen en er is ruimte voor het met elkaar lezen. Ook onderling wordt door de groteren voorgelezen aan de kleineren.

Per keer zijn er tot wel 25 kinderen of meer.

beleid in 2024{
Voortzetting als in 2023. De rapportage kan worden verbeterd. Hoeveel kinderen per keer; welke leeftijdscategorieën; hoe is de continuïteit en de bezoekfrequentie; scoren de kinderen die vaak komen beter op school; etc.

4.2.3 Huiswerkbegeleiding.
Begin 2018 zijn we gestart  met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. In Suriname wordt bijna uitsluitend streng klassikaal onderwijs gegeven. Didactische variatie ontbreekt vrijwel geheel. Wie niet mee kan komen, wordt achtergelaten. Wij geven kinderen een nieuwe kans en met groot succes. De rapporten getuigen hiervan.

Plusminus 40 kinderen krijgen 3x per week in kleine groepen bijles. De kinderen hebben door de corona-pandemie grote achterstanden opgelopen. De scholen waren regelmatig dicht. Online onderwijs is dan niet mogelijk, bijvoorbeeld door het ontbreken van wifi.                                                                                            We hebben in januari 2022 een nieuwe locatie gerealiseerd voor de huiswerkbegeleiding: het Gemeenschapshuis van de Stichting Duleti. (zie ook 4.3.4 Gebouwbeheer Gemeenschapshuis).)

Evaluatie 2023
De registratie van de activiteiten  vindt wekelijks plaats via filmpjes of foto’s die de docente maakt en naar ons verstuurt.  De evaluatie doen we aan de hand van de schoolrapporten. De docente houdt  iedere les aantekening van de aanwezige kinderen. We stellen in overleg met de docent een bovengrens in aan het aantal leerlingen. Dit is tevens het streefgetal.

beleid 2024
We overwegen om de bibliothecaris en de huiswerkbegeleider samen te laten beoordelen of er kinderen vanuit de bibliotheek of school aan de huiswerkbegeleiding kunnen meedoen.

In 2024 willen we meer zicht krijgen op de grootte van de groepen en de vorderingen die kinderen maken. Er wordt wel verwacht dat de leerlingen regelmatig naar de huiswerkbegeleiding komen. Ook zal er meer overleg en contact tussen Urmie en de basisscholen zijn. 

4.2.4 Bun kopu serie
Wij verzorgen een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die een verlaten neefje onderhoudt en opvoedt.. Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en verdient hiermee een deel van haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden en past daarmee volledig binnen de doelstellingen van KS.

evaluatie van 2023
In 2023 hebben we 5 keer kleren verscheept naar Paramaribo. Drie vrijwilligers zijn daar regelmatig mee bezig. Verzamelen, beoordelen, verpakken en verzenden. We checken met enige regelmaat waaraan het meest behoefte is en proberen daaraan te voldoen. 

beleid in 2024.
De economische toestand in Suriname maakt dat de behoefte aan goede maar goedkope kleding voor met name kinderen steeds groter wordt. Moeders komen ook buiten de verkooptijdstippen aan de deur om rompertjes etc uit te zoeken. Ze betalen dan aan het eind van de maand. Zelfs het geringe bedrag dat gevraagd wordt, is soms al te veel. 

We continueren daarom ons beleid om iedere 2 maanden goederen te verschepen. De vrijwilligers in Nederland die de voorraad aanvullen, blijven actief. 

4.2.5 Microkrediet.
Wij bouwden een ruimte voor een vrouw die een cateringbedrijfje wil beginnen. Kansrijk Suriname schoot de bouwkosten voor, en deze worden terugbetaald in maandelijkse termijnen.
De pandemie en de enorme inflatie van de afgelopen jaren hebben de start bemoeilijkt. 

evaluatie 2023:
Het verstrekken van microkrediet behoort niet tot de reguliere activiteiten van KS. We zetten in op de verdere aflossing van de lening. De inflatie in Suriname bedraagt op jaarbasis ruim 60%.  De terugbetaling gebeurt in srd’s. De consequentie is, dat de afbetaling een -never-ending-story zou opleveren.  KS heeft daarom een regeling getroffen, die onafhankelijk werkt van de koersontwikkeling en gunstig uitpakt voor de betrokkene. 

beleid in 2024
Verdere aflossing en beëindiging van de overeenkomst als er is afgelost.

4.2.6 Voorlichting / Gezondheid                                                            Kansrijk Suriname is in 2020 gestart met voorlichtingssessies aan de jeugd van Sunny Point. Er zijn veel tienerzwangerschappen. Een Surinaamse vrijwilligster, die de talen uit het binnenland spreekt, verzorgde 3 voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld tachtig kinderen, jongens en meisjes, waren aanwezig.

De pandemie heeft voortzetting onmogelijk gemaakt, omdat groepsbijeenkomsten verboden waren. Wel is er, met inachtneming van de corona-regels voorlichting over Corona gegeven aan volwassenen.

beleid in 2024
Kansrijk Suriname neemt geen initiatief hierin, maar faciliteert als betreffende vrijwilliger voorlichting wil geven die past in de doelstelling van Kansrijk Suriname. .

4.2.7 Tembe-kunst.
Tembe is de eigen schilder- en houtsnijkunst van de marrons. Kansrijk Suriname ontwikkelt samen met Aucaanse en Saramaccaanse influencers workshops waarin de Tembe-kunst wordt overgedragen.  Kunstenaars en dorpsoudsten die deze traditionele kunst goed kennen, leiden de workshops. Uiteindelijk doel is de kunst weer levend te maken en houden en Sunny Point tot toeristische trekpleister te maken door Tembe-kunst grootschalig toe te passen.  In 2022 is het gehele project gestart en één tentoonstelling is georganiseerd. Genereren van de daarbij horende publiciteit  resulteerde in een mooi krantenartikel.Het schrijven van een projectplan en aanschrijven van grotere fondsen is uitgevoerd en de financiering van 2023 is veilig gesteld. Lessen op papier zijn uitgebreid naar schilderen op hout. Gerealiseerd zijn alle punten muv het starten met de murals (muurschilderingen).

Evaluatie van 2023
– lessen:   In 2023 zijn de lessen voortgezet.

– commerciële contacten: We hebben een gesprek gevoerd met de eigenaresse / managing director van Readytex, het grootste en meest bekende warenhuis, om het werk van de jonge kunstenaars te promoten. Zij heeft haar volle medewerking toegezegd.

– uitbreiding naar community-gebeuren: In 2023 is gekozen om door het organiseren van kuutu’s de bewoners van Sunny Point te raadplegen. In het voorjaar is 1 kuutu gehouden.

op hoger plan brengen door internationale uitwisseling: Op dit punt is geen vooruitgang geboekt.

– public relations:  bij de opening  van de tentoonstelling van het werk van de jonge tembe-kunstenaars is een groot en mooi artikel verschenen in De Ware Tijd.

– kosten: Voor 2023 zijn de kosten gedekt door een subsidie die Kansrijk Suriname gekregen heeft van de stichting Dowilvo.  In december 2023 kregen we bericht van DNB/Cultuurfondfs dat ons voor 2024 een subsidie van € 12.500 is toegekend. Eenzelfde bedrag kan voor 2025 aangevraagd worden.

– monitoring: Onze voorzitter in Suriname is bijna wekelijks naar Sunny Point gekomen om het project te monitoren. In het 2e halfjaar is dat minder geweest door uitbreiding van zijn  werkzaamheden in het binnenland aan een nieuwe film. Eddy Lante, voorzitter van Duleti, heeft die taak gedeeltelijk overgenomen.

beleid voor 2024 en 2025:
– In de financieringsbehoeften voor dit project is in 2023 succesvol voorzien. We kunnen de uitrol van plannen en activiteiten nu verbreden en intensiveren . De uitdaging voor 2024 en het jaar daarop is om de toegezegde bedragen ook daadwerkelijk verantwoord uit te geven. Het geld is er, nu de uitvoering. 

– hoe we het willen: we gebruiken het oude instituut van de kuutu’s om over de uitrol te spreken en te beslissen. Aandachtspunten kunnen zijn: lessen; beloning van inspanningen; uitbreiding naar community-gebeuren; maken van murals; productie van pangi’s met Tembe-motieven.            

– internationale en nationale uitwisseling Het is mogelijk om in 2024 te beginnen met het brengen van de cursisten naar tembedorpen in Frans-Guyana.

– public relations 
Het doel is om in bredere kring bekendheid te geven aan alles wat er op Tembe- gebied gebeurt in Sunny Point. 

4.3  Overige Projecten

4.3.1 Individuele ondersteuning
KS wordt soms op het spoor gezet van kinderen, die in de problemen geraakt zijn en extra hulp behoeven. We helpen bijvoorbeeld door het betalen van het busgeld naar school en het aanschaffen van schoolmaterialen. 

evaluatie 2023:
Onze steun aan een jonge vrouw die we vanaf haar 12e jaar ondersteunen en havo-examen heeft gedaan, heeft in 2023 het eerste jaar van de opleiding Verpleegkundige (HBO-niveau) met succes afgerond.

Haar leergierige en intelligente zusje ondersteunen we ook sinds 3 jaar. In 2023 heeft ze  examen MULO-3 gedaan en ze is net niet geslaagd. We hebben besloten om haar toch een kans te geven, voorlopig tot eind 2023.

Een broertje uit hetzelfde gezin heeft ook ondersteuning gekregen, maar is blijven zitten met slechte cijfers. De ondersteuning is gestopt.

Begin 2023 kwam een jonge vrouw op ons pad, die in de afrondende fase van haar MBO-opleiding zat. Ze moest nog stage lopen en zelf alle kosten daarvan dragen. We hebben haar ondersteund en ze is geslaagd.

In 2024 zet KS dit beleid voort. Over eventuele nieuwe namen wordt beslist als er aanvragen binnenkomen. 

4.3.2 Gebouwbeheer Bibliotheekgebouw
In 2023 zijn de werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud) en in de bibliotheek (uitleen en taallessen) gesplitst en in twee functies ondergebracht, waaraan de beloning gekoppeld wordt.

Evaluatie 2023: De functie Gebouwbeheer is beschreven begin 2023. Als beheerder is Jeanette Donoe aangesteld.  

– Het bestuur wordt door Jeanette op de hoogte gehouden van de toestand van het gebouw.

– De samenwerking met de bibliothecaris verloopt naar wens

– De uitvoering van het geïnventariseerd onderhoud is ondanks diverse pogingen door de aannemer die de opdracht heeft aanvaard slechts zeer gedeeltelijk gerealiseerd.

beleid 2024

1.Na de ophoging van het voorterrein en het overkluizen van de trens is begin 2023 een inventarisatie gemaakt van het na vijf jaar gebruik benodigde onderhoud aan het gebouw en het terrein. Opdracht tot herstel en verbetering is aan een andere aannemer gegund en de uitvoering is begin 2024 gestart..

 1. Er is een offerte gevraagd voor het overkappen van het voorterrein. Builders Paradise heeft die offerte geleverd. Het bestuur moet besluiten of de kosten opwegen tegen de baten.
 2. De eigendomsverhoudingen regelen. De registratie van de eigendom van de gronden op naam van Jeanette Donoe is helaas nog niet geregeld. Blijft een aandachtspunt. De vertraging is geheel te wijten aan het trage handelen van de Surinaamse overheid, die een achterstand heeft van 40 jaren in het registreren van grondrechten.

4.3.3 Gebouwbeheer Gemeenschapshuis, beter bekend als Buurthuis
We werken samen met de Stichting Duleti die het Gemeenschapshuis exploiteert. Deze stichting is een bewonersinitiatief met als doel de leefbaarheid en de samenhang in Sunny Point te vergroten.

Evaluatie.
In 2022 hebben we als eerste onze huiswerkbegeleiding kunnen onderbrengen in het Gemeenschapshuis. Vervolgens konden we er ook terecht met de Tembe-cursussen en vanaf begin 2023 met de Muzieklessen. In 2023  is een betere verlichting gerealiseerd. Hierdoor kunnen de lessen langer gegeven worden en hoeven ze niet gestaakt te worden bij invallende duisternis. Ook is in 2023 op kosten van Kansrijk het meubilair uitgebreid, zodat er voor onze cursisten voldoende zitplaatsen zijn.

beleid 2024 . 

 1. We willen onze samenwerking met Duleti intensiveren. Onze doelen liggen dicht bij elkaar en wat is er mooier als we kunnen aansluiten bij bestaande structuren.
  Januari 2024 zijn op het Buurthuis twee borden aangebracht van onze organisaties; een mooi symbool van onze samenwerking.
 2. Verder wordt bezien of we in 2024 verder aan een opknapbeurt voor het Buurthuis zullen bijdragen. Wellicht zullen we maatregelen voor de veiligheid ondersteunen. Ook is de toiletvoorziening nog steeds niet goed in orde.
 3. We gaan er naar streven om de samenwerking met Duleti verder te institutionaliseren. Bijvoorbeeld door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. 

4.3.4 Sociale kaart Sunny Point.
In Sunny Point wonen voornamelijk twee groepen Marrons: Aucaners en Saramaccaners.  Deze groepen doen weinig samen. Kansrijk Suriname is al enige tijd van plan om de sociale kaart van Sunny Point in te vullen: wie zijn de mensen met invloed binnen deze gemeenschappen; hoe is de invloed van de landsregering geregeld en welke namen horen daarbij; welke hulpverlening is er en hoe functioneert die. De antwoorden op deze vragen zijn voor het succes van ons werk van wezenlijk  belang.

 Evaluatie beleid 2022:
In 2023 willen we de sociale kaart ingevuld hebben. We doen dit door gebruik te maken van de kennis bij ons Surinaamse bestuur  en door doel- en plangericht de gewenste informatie te verzamelen. We gaan de wijk in en praten met veel mensen.  Onze voorzitter in Suriname houdt interviewrondes. De informatie wordt verwerkt en overzichtelijk weergegeven.          Aan dit plan is alleen afgeleid uitvoering gegeven in het kader van vooral het Tembe-project.. De beschikbare bestuurskracht is ingezet voor onze andere projecten. 

beleid in 2023:  we zoeken contact met organisaties die in andere wijken van Paramaribo soortgelijke initiatieven ontplooien.  We onderzoeken of we krachten kunnen bundelen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 
Verder continueren we de contacten met de Stichting Duleti en contacten in het kader van onze projecten. 

evaluatie 2023:
Van de hierboven genoemde punten is nagenoeg niets gerealiseerd. Wel zijn de contacten met Duleti geïntensiveerd. Ook is begin 2024 is tijdens het bezoek van Nederlandse bestuursleden contact gelegd met enkele mensen uit de katholieke kerk. Zij zijn opgenomen in de verzendlijst van de Nieuwsbrief. Met de leiding van OS1 in Sunny Point is contact gelegd over het aanbrengen van murals van het Tembe-project.

Voor het maken van een sociale kaart is veel tijd en een behoorlijke kennis van de wijk nodig. We slagen er niet in mensen te vinden, die over beide beschikken en dit werk voor KS willen en kunnen verrichten. 

beleid voor 2024:
Punt van nadere bespreking. Voorlopig geen beleid. Project staat op ‘hold’. Voorwaarde voor het oppakken van dit punt is een uitgebreidere staf (bestuur, vrijwilligers) in Suriname..

4.3.5 Studiefonds
Veel kinderen in Sunny Point kunnen na de lagere school niet verder leren. In Sunny Point is geen vervolgonderwijs en bus- en schoolgeld voor de school in “de stad” is vaak een te grote uitgave. Als een jongere die moeilijkheid zou overwinnen is vaak van verder vervolgonderwijs geen sprake. Behalve de veel hogere kosten die daarmee gemoeid zijn zit die mogelijkheid gewoon niet in “hun systeem”.

beleid 2024:
Kansrijk Suriname gaat onderzoeken of en hoe met een Studiefonds verbetering in deze situatie kan komen. Ter voorbereiding is er al onderzoek gedaan naar kosten en voorwaarden van verschillende opleidingen.

4.3.6 Sociale raadsvrouw
We zijn voor Sunny Point op zoek naar een sociale raadsvrouw, die inwoners van deze wijk helpt bij het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag of de sociale ziektekaart.
Inwoners laten nu vaak kansen liggen om geld waar men recht op heeft ook te krijgen.
Dit komt vooral omdat men analfabeet is of omdat men geen Nederlands kan lezen en spreken. Betrokkenen kunnen dus daarbij geholpen worden.

Ter voorbereiding zijn we met verschillende dames in gesprek. 

Beleid 2024
We willen in 2024 een Sociaal Raadsvrouwe hebben benoemd en we willen een contract over werkzaamheden en vergoedingen hebben afgesloten. We willen voor de start reclame maken in de wijk. De daadwerkelijke start plannen we voor de tweede helft van 2024. We hebben besloten dat de bibliotheek de beste ruimte is voor het spreekuur van de Raadsvrouwe. 

 

                                ——————————————————–