Financieel jaarverslag 2022

         Financieel Jaarverslag 2022 van Stichting Kansrijk Suriname

Inleiding:
Was 2021 het jaar van Corona, 2022 is het jaar van wateroverlast en overstromingen. Van januari tot eind augustus heeft het praktisch iedere dag geregend en medio 2022 is er extreem veel regen gevallen zodat hele straten en dorpen zijn onder gelopen en vele kostgrondjes en aanplant verloren zijn gegaan. De oplopende inflatie, verlies van inkomsten gepaard met sterk stijgende prijzen voor  goederen, diensten en vooral transport hebben het leven voor de bewoners in Suriname en met name Sunny Point ernstig geraakt.

Hoewel het merendeel van de kosten van goederen en diensten in SRD behoorlijk zijn opgelopen, zijn die kosten in euro niet noemenswaardig toegenomen, zodat KS zonder problemen prijsaanpassingen kon doorvoeren.

In 2021 heeft KS vijf  rondes voedselpakketten succesvol gedistribueerd, echter het bestuur had besloten om daar niet verder mee te gaan. Aangezien de meeste donateurs specifiek voor voedselpakketten gedoneerd hadden, zijn de restant gelden in januari en februari van 2022 gebruikt om 4 keer voedselpakketten uit te delen in een specifiek gebied (indianendorp) waarna KS met het voedselpakketten project gestopt is. 

Aan de andere kant is er begin van 2022 begonnen met het “Art community project  Tembe”  in Sunny Point : Tembe is de eigen schilder en houtsnijkunst van de Marrons. Samen met Aucaanse en Saramacaanse influencers zijn  workshops gehouden waarbij kunstenaars en dorpsoudsten , die deze kunst goed verstaan, de Tembe kunst overdragen aan die jongeren in Sunnyb Point die daarin geinterreseerd zijn . Uiteindelijk doel is die kunst weer levend te maken / houden  en Sunny Point tot een touristische trekpleister te maken door Tembe kunst grootschalig toe te passen. KS heeft uit eigen middelen de nodige fondsen voor de opstart van het Tembe project  geleverd, doch voor 2023 zal verdere externe financiering nodig zijn.

De werkwijze van de Stichting is in principe niet veranderd: nieuwe projecten  worden geanalyseerd, onderbouwd met een business case, en financiering wordt bij verschillende instanties aangevraagd. Op basis van toezeggingen wordt dan besloten het project al dan niet door te laten gaan. Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden voor dat specifieke project opgevoerd en besteed. Indien (nog) niet alle gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven, staat het restant als specifieke verplichting op de balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd, van waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt. Door timing verschil tussen daadwerkelijke ontvangsten en reeds gedane uitgaven kan het voorkomen dat het bestuur noodzakelijkerwijs voorfinanciert  hetgeen als negatieve voorziening op de balans is opgevoerd.

Toelichting:
De administraties van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname worden op kasbasis gevoerd, wat  betekent dat geen verplichtingenadministratie wordt weergegeven met uitzondering van budgettoewijzingen.                                                           

Vanuit Nederland wordt geld overgemaakt naar de eurorekening in Suriname.  Dan worden op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars, conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten besteed.

Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd, waarbij de gemiddelde berekende wisselkoers  wordt gehanteerd.  Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname, waarbij de allocatie over verschillende projecten in NL wordt geadministreerd.  

In 2022 is een bedrag van € 8.500 naar Suriname overgemaakt. (2021:  € 11.000).

Door timingverschil kan het budget  voor het ene project in Suriname sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL-bestuur wordt dan extra budget gereserveerd, zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden  naar Suriname. Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de balans hebben, hetgeen betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan dat  er tot op dat moment  naar Suriname voor die specifieke projecten is  overgemaakt. Verschillende projectbudgetten zijn opgeschoond en waar mogelijk overgeheveld naar de rekening van Kansrijk Suriname in Suriname.

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn de feitelijke ontvangsten en uitgaven zowel in NL als in  SU vermeld. De naar Suriname getransfereerde bedragen (ontvangst in Suriname  = uitgave in NL) zijn in de geconsolideerde cijfers geëlimineerd. 

Wederom hebben bestuursleden en medewerkers een onkostenvergoeding ontvangen: maximaal € 1800 p/p; in het totaal € 14.825. Deze bedragen zijn direct door iedereen als gift gedoneerd aan Kansrijk Suriname.  Het gevolg hiervan is dat zowel de ontvangsten als de uitgaven dit bedrag van € 14.825,- laten zien. 

Samenvatting:
In 2022 is in het totaal € 24.541 ontvangen inclusief bestuursgift van €14.825 (2021: € 40.525 inclusief bestuursgift van € 16.200) en is  € 23.073 uitgegeven aan projecten en kosten  (2021: € 27.648).
Aan projecten  is € 7.678 gespendeerd en de totale kosten waren  € 15.395 inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 14.825. ( In 2021 waren die bedragen respectievelijk: €10.546 aan projecten en € 17.102 voor kosten inclusief bestuursonkostenvergoeding van € 16.200).
De geconsolideerde liquiditeitspositie is in 2022 aldus met € 1.468 toegenomen en bedraagt per  31-12-2022 : € 30.571 (31-12-2021: € 29.104).
Van deze  € 30.571 is € 6.210 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2021 : € 8.080) en is € 24.361 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2021: € 21.024)

De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van Kansrijk Suriname.

NEDERLANDSE REKENING KANSRIJK SURINAME

 

Ook dit jaar zijn wederom alle inkomsten  in NL ontvangen. en als zodanig gerapporteerd . 

We willen via deze weg nogmaals alle donateurs , met name de maandelijkse vaste donateurs , maar natuurlijk ook voor alle overige giften  nogmaals onze hartelijk dank uitspreken want zonder uw steun kunnen we niets doen.

Onder de uitgaven in NL vallen ook de “uitgaven ”  van de gelden die naar Suriname zijn overgeheveld 

(€8.500) die in de geconsolideerde cijfers wegvallen tegen de ontvangsten in Suriname.

In de loop van het jaar zijn vele “oude projecten”  opgeschoond . Het betreft dan projecten waar nog een restant budget post open stond doch waar vooralsnog geen activiteiten te verwachten zijn.  Die  restantgelden zijn overgeheveld naar de ongeoormerkte fondsen. Overige project budgetten die op de NL balans staan zijn zover mogelijk overgeheveld naar de balans van Suriname.

Aan de andere kant zijn de nodige budgetten toegedeeld vanuit die pot ongeoormerkte fondsen aan die projecten die extra budget nodig hadden. 

Uiteindelijk streven zal zijn om geen project budgetten op de NL balans te hebben staan aangezien die per saldo  toch allemaal overgeheveld dienen te worden  naar Suriname. 

In Nederland is in 2022 in  totaal € 24.541 ontvangen (inclusief bestuursgift van  € 14.825) en  in totaal  € 15.070 uitgegeven zijnde  € 245 bankkosten  en € 14.825 overige kosten (inclusief bestuursonkosten van € 14.825) en is er € 8.500 overgeheveld naar Suriname.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURINAME REKENING KANSRIJK SURINAME
Zoals eerder aangeven zijn in 2022 de individuele particuliere rekeningen van een bestuurslid, (waar Kansrijk Suriname op dat moment op draaide) overgeheveld naar een zakelijke rekening bij de Fina bank op naam van KS en zijn de individuele rekeningen opgezegd In 2022.

Vanwege de voortschrijdende inflatie in Suriname heeft er een beloningcorrectie plaatsgevonden in februari /maart 2022 waarbij de honorering in SRD voor geleverde diensten  verhoogd werd (hetgeen in euro’s niet of nauwelijks hoger was dan in 2021). 

Aangezien het gebruik van het gemeenschapshuis (eigendom van Stichting Duleti)  in Sunny Point toenam (Huiswerkbegeleiding, Tembe lessen) en met het oog op de toekomst nog verder zal toenemen (muziekles) heeft KS meerdere verbeteringen daar gerealiseerd en die uitgaven apart gerubriceerd. Kosten van de huur van het gemeeschapshuis worden onder de desbetreffende activiteiten  geadministreerd.

Er is  vanuit NL netto  € 8.500 overgemaakt naar Suriname (2021: €11.000) . 

De totale uitgaven  in Suriname in 2022 bedroegen € 8003 waarvan aan projecten  € 7.678 en € 326 aan kosten.  (2021: € 10.485 totale uitgaven waarvan  € 10.246 aan projecten en  € 239 voor kosten).