Secretarieel jaarverslag 2014

logo svk

       STICHTING VEELKLEURIGE KANSEN NEDERLAND /  STICHTING KANSRIJK SURINAME

 

 

Het jaar 2014 was bestuurlijk gezien een moeilijk jaar.Vanaf januari waren er toenemende meningsverschillen ten aanzien van het beleid tussen Veelkleurige Kansen Nederland (VKN) en haar Surinaamse counterpart, Veelkleurige Kansen Suriname(VKS). Deze resulteerden in een definitieve scheiding in mei 2014. Veelkleurige Kansen Nederland veranderde haar naam in Stichting Kansrijk Suriname en gaat zelfstandig en met veel energie onder de nieuwe naam verder.  Daarom staan er twee logo’s bij dit jaarverslag.

DSC07625

Vrijwilligers :

Op 15  januari 2014 organiseerde het Nederlandse bestuur een avond voor de vrijwilligers in Nederland, in het KPN gebouw te Den Haag. Ook mensen die belangstelling hadden om iets voor de stichting te doen, waren uitgenodigd te komen. Jolan Banai -Gaaikema, die een maand in Nederland was, vertelde met groot enthousiasme over haar werk in Suriname.

Met  Ad en Joke Wilbrink, en met Kimberley Vos en Brigit Lavrijsen werden afspraken gemaakt om een aantal  maanden naar Suriname te gaan. .

 

In februari werd in de Clarkeschool te Wanica,een bijeenkomst gehouden met het Surinaamse bestuur en  de vrijwilligers in Suriname, Ook dit was een geslaagde bijeenkomst, en leuk en nuttig voor de kersverse vrijwilligers uit Nederland,  die meteen met iedereen konden kennismaken. Tijdens deze bijeenkomst hebben we alle vrijwilligers bedankt en in het zonnetje gezet.

 

Vrijwilligers/stagiaires in 2014

In Nederland:

Arie Casteleijn. Coördineerde de opslag van alle goederen die werden ingezameld om naar Suriname te worden verscheept

Hans Lodewijks. Coördineerde de inzameling en opslag van boeken en naaimachines rondom Meerkerk

Rosieta Ramesar als bestuursondersteuner

In Suriname

Ad en Joke Wilbrink, vrijwilligers op de Clarkeschool in februari en maart

Kimberley Vos en Brigit Lavrijsen van eind februari tot en met mei met name in huize Banai waar ze hun afstudeerstage deden en een handboek schreven voor medewerkers in kinderhuizen. Ze rondden hiermee hun studie succesvol af met een 8 voor de scriptie, en een 9 voor de presentatie.

Marianne Rutgers en Joleen Caljouw  in april en november. Zij bezochten de projecten van de stichting, de door ons ondersteunde pupillen en gaven voorlichting op het gebied van goede voeding, diabetes, hygiëne, en preventie van tienerzwangerschap

Alembo, een ICT bedrijf in Suriname, maakte de nieuwe website voor Stichting

Kansrijk Suriname en sponsorde het sportveld van de Clarkeschool. Zie ook op onze  website  “steun Clarkeschool”

 

Bestuur

In februari verliet bestuurslid Alexandra Linger ons  vanwege drukke werkzaamheden thuis (combinatie werk en studie)

Tot het bestuur is toegetreden Joleen Caljouw als secretaris en daarnaast Rosieta Ramesar als administratief bestuursondersteuner .

 De bestuursleden Willem Wanrooij, Theo Telting en Henk van Tilborg, de laatste zelfs 2 keer, bezochten diverse projecten in Suriname. Ook Joleen Caljouw, die als vrijwilliger al een aantal jaren 2 keer per jaar een maand voor Veelkleurige Kansen / Kansrijk Suriname werkte, droeg bij aan de voortgang.

 

Scheiding Veelkleurige Kansen Nederland/ Veelkleurige Kansen Suriname

De verschillen in inzicht over met name de opvang en opvoeding van kinderen bleken onoverbrugbaar. Wij konden en wilden niet langer verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van Veelkleurige Kansen Suriname. Dit leidde tot een definitieve breuk in mei 2014.

 

Wij hebben alle belangstellenden en donateurs een bericht gestuurd, waarin wij hen inlichtten over de breuk en de achtergronden. Het speet ons zeer dat het zo gegaan is, maar er komt een moment dat compromissen zoeken, niet langer kan. Wij hebben ons uiterste best gedaan om integer te handelen en de belangen van alle betrokkenen te dienen.

 

Bij het correct afhandelen hoort ook de scheiding van de projecten, de financiën en de goederen die nog in opslag staan. In overleg met VKS is besloten welke projecten gedaan blijven worden door VKS en welke voortgezet gaan worden door ons onder de nieuwe naam Kansrijk Suriname. Vervolgens zijn de financiën aan de orde gekomen. Criteria voor de verdeling zijn opgesteld. De claims van VKS zijn zorgvuldig doorgenomen. Bedragen die door de gevers geoormerkt  waren voor bepaalde projecten, zijn toegedeeld aan de uitvoerders van die projecten. Zo zijn ook op andere gelden de criteria toegepast. Uiteindelijk is een substantieel bedrag overgeboekt op rekening van VKS. In ons Financieel Jaarverslag kunt u dit terugvinden.

Op diverse plaatsen in het land stonden goederen die eerder door VKN en VKS waren ingezameld en opgeslagen. Hierbij ging het onder andere om  naaimachines, boeken, zwemvesten en kleding. Onze vrijwilligers Hans Lodewijks en Arie Castelein hebben jarenlang deze depots beheerd. Zij verdienen hiervoor lof en dank. We zijn blij te kunnen melden dat vrijwel al deze goederen hun bestemming hebben gevonden. Daarmee is dan de scheiding geheel afgehandeld.

 

Kansrijk Suriname.

Scheiden doet pijn. Dat hebben wij ook nu weer ondervonden. We geloofden in onze gezamenlijke missie, we geloofden in ieders goede bedoelingen en hebben er veel aan gedaan om bij elkaar te kunnen blijven. Als er dan toch een breuk ontstaat, doet dat pijn. Maar… er is ook weer ruimte voor nieuwe en positieve energie. Dat hebben we ondervonden, toen we besloten door te gaan onder onze nieuwe naam Stichting Kansrijk Suriname ( akte d.d.19 september 2014).

We bouwden een nieuwe website, communiceerden met onze donateurs en belangstellenden, gaven nieuwe impulsen aan bestaande projecten. Daarnaast bleven we hen helpen, die dat dringend nodig hadden, wierven we meer sponsors en zetten nieuwe plannen op. We  bezochten Suriname en legden nieuwe, veelbelovende contacten. Onze eigen werkwijze werd professioneler opgezet, zodat we altijd, alles kunnen verantwoorden van wat we doen.

 

Aktiviteiten het afgelopen jaar

Individuele hulp:

Vanaf maart 2014 steunden we twee jonge meisjes met reisgeld en zwemlesgeld voor de MULO en LBGO school.

Een 18 jarig gehandicapt meisje dat geen toegang had tot enige medische voorzieningen meldden we aan bij de fysiotherapeut en ergotherapeut van het Academisch Ziekenhuis, waar ze nu wekelijks begeleid wordt, waar haar wordt geleerd zichzelf te verzorgen, en en die haar zullen helpen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Een gezin bestaande uit een werkeloze moeder met 8 kinderen ondersteunden we financieel gedurende drie maanden nadat de moeder was ontslagen omdat ze om gezondheidsredenen niet meer kon werken. Aan het eind van het jaar brachten we het gezin een voedselpakket.

Ook gaven we geld voor de aanschaf van de benodigde schoolspullen voor twee basisschoolleerlingen voor het nieuwe schooljaar.

 

Voorlichting

Onze artsen-vrijwilligers gaven voorlichting op het gebied van puberteit, seksualiteit en het voorkomen van tienerzwangerschap aan de hoogste klassen Clarkeschool

DSC07388 (2) DSC07194DSC07142
Ook gaven zij, in samenwerking met de Medische Zending, op werelddiabetesdag voorlichting aan de volwassenen en kinderen van Bigipoika, een dorp in het binnenland, bewoond door Indianen.

DSC07505DSC07513

DSC07517DSC07484

 

Sport en spel

Spelletjesdag
In samenwerking met de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek is er een spelletjesdag georganiseerd op 21 november 2014 op de Clarkeschool in Wanica. Honderden kinderen namen hieraan deel. Volop lol en sportiviteit.

DSC07548DSC07534 Uitje 

Met drie meisjes (14-18 jaar) die nooit zomaar iets leuks doen, gingen we een dagje naar Colakreek

 

 

 

Gujaba

In Gujaba werden, op aanwijzingen van Firma Booiz in Meppel, die ons daarbij ondersteunt, de eerste proeven gedaan voor ons onderzoek of de rivier daar aan de school elektriciteit kan leveren.

Ook werden de boeken, die al lang  wachtten om verdeeld te worden over de twee lagere scholen, door ons uitgepakt en verdeeld.

Geïnventariseerd werd wat voor hulp de school daar nodig heeft en hoe we daarbij zouden kunnen helpen.

 

Clarkeschool

Naast de al eerder genoemde activiteiten voor de Clarkeschool werden ook 6 m3 boeken belangeloos verscheept door de firma NV Gumair naar Suriname, zodat de 800 kinderen daar nu ook andere boeken kunnen lezen dan alleen schoolboeken.

 

Stichting  Uma nanga neng

Er werd contact gelegd met bovengenoemde stichting die, beter dan wij vanuit Nederland, mensen kan helpen met het invullen van moeilijke formulieren ten behoeve van  aanvragen voor financiële ondersteuning van de overheid.

 

Twee subsidieaanvragen

Aanvragen voor geld voor watervoorziening wc’s basisschool Gujaba en financiële ondersteuning  Kinderhuis Prasoro werden in behandeling genomen.

 

Overig

Een aantal zaken zijn in gang gezet, maar verkeren nog in een te prematuur stadium om ze te vermelden in dit jaarverslag.

 

Positief terugkijken

Ondanks alle bestuurlijke narigheid was 2014 een jaar waarop we tevreden terugkijken. Moeilijkheden zijn overwonnen, veel zaken zijn tot stand gebracht en we popelen om in 2015 ons werk voort te zetten.

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken